Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.721.12.2014
Kudowa Zdrój, dnia 03-07-2014

Odpowiedzi na zapytania z dni: 26.06. – 01.07.2014


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r., poz. 907), w związku z wniesieniem zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.06.2014 do części II postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju-etap II” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-06-2014 pod numerem 124379-2014

 1. Czy z racji zapisu ujętego w SIWZ dot. przedmiaru robót tj : „Załączone przedmiary robot nie są opisem przedmiotu zamówienia i stanowią wyłącznie element pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia... " zakres zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia (cześć II SIWZ)?
  Odpowiedź:
  Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ załączone do postępowania przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Opis zawarty jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

 2. Czy w związku z brakiem zapisu dotyczącego wykonania niezbędnych robót a nie ujętych w opisie zamówienia oraz przedmiarze robót, należy n.w. roboty uwzględnić przy wycenie robót i czy Zamawiający jest przygotowany na pokrycie kosztów wykonania tych prac:
  •    montaż profili dylatacyjnych z obu stron budynku,
  •    wykonania powłoki pośredniej przed położeniem tynku (podkładowa masa tynkarska),
  •    uszczelnienie taśmą rozprężną w miejscach styku docieplenia z innymi elementami (parapety)
  •    wykonanie uszczelnień przy styku wyprawy elewacyjnej z oknami i drzwiami (w opisie projektu widnieje zapis dot. masy uszczelniającej, natomiast systemodawcy np. Atlas, Ceresit, Baumit itp. wymagają do poprawnego działania systemu, zamontowania systemowych profili przyokiennych z siatką,)
  •    gruntowanie powłoki tynkarskiej przed malowaniem,
  •    badanie instalacji odgromowej po ponownym montażu instalacji,
  •    demontaż i ponowny montaż lamp zewnętrznych,
  •    demontaż krat okiennych,
  •    demontaż i ponowny montaż agregatu chłodniczego wraz przerobieniem konstrukcji wsporczej,
  •    demontaż, przerobienie wywiewek wentylacyjnych przy budynku sali gimnastycznej,
  •    demontaż i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych,
  Odpowiedź:
  W wycenie należy uwzględnić całość niezbędnych do wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowym opisem zawartym w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz z przepisami Prawa Budowlanego, BHP oraz warunkami zawartymi w umowie.
  Opis przedmiotu zamówienia w zakresie ocieplenia budynku przewiduje zastosowanie rozwiązania systemowego opartego na styropianowej płycie izolującej oraz mineralno – polimerowej masie zbrojeniowej i tynku organicznym. Malowanie elewacji farbami dyspersyjnymi, kolory wg. projektu kolorystycznego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wycenie robót wszystkich rodzajów prac przewidywanych w wybranym przez siebie systemie ocieplenia.
  Wszystkie niezbędne prace demontażowe i montażowe związane z realizacją robót i osiągnięciem założonego celu winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że załączone do postępowania przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia.

 3. Czy Zamawiający zabezpieczy przed rozpoczęciem robót wiszącą na ścianie zewnętrznej i nieumocowaną instalację telefoniczną i CCTV?
  Odpowiedź:
  Przed rozpoczęciem robót Zamawiający zdemontuje kamery i urządzenia alarmowe a instalacje telefoniczne i CCTV będą podlegały zakryciu płytami styropianowymi na ścianie budynku przez Wykonawcę bez uszkodzeń.


Odpowiedzi na zapytania z dnia 01.07.2014 do części I postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju-etap II” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-06-2014 pod numerem 124379-2014

 1. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę dotyczącą realizacji całości zadania, w tym budowy wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej, budowy instalacji wodociągowej, co. i kotłowni?
  Odpowiedź:
  tak.

 2. Czy Zamawiający posiada techniczne warunki zasilania kotłowni gazem ziemnym wydane przez Zakład Gazowniczy? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie na stronie internetowej.
  Odpowiedź:
  Tak, warunki przyłączenia wydane przez dostawcę gazu uzupełniono w załączeniu.

 3. Jaki przekrój mają podposadzkowe kanały instalacyjne, w których prowadzone będą instalacje c.o, i wody?
  Odpowiedź:
  Istniejące kanały instalacyjne posiadają wymiary: 1,1 m wysokości x 0,8 m szerokości

 4. Ile otworów włazowych do tych kanałów znajduje się w budynku i gdzie są zlokalizowane?
  Odpowiedź:
  Na parterze budynku znajdują się 4 otwory włazowe, w tym dwa znajdują się na korytarzu, jeden w pomieszczeniu gospodarczym oraz jeden w pomieszczeniu klasowym.

 5. Jaki zakres robót związany z montażem instalacji wodociągowej należy wycenić w ofercie?
  5.1.    Czy należy uwzględnić demontaż instalacji wodociągowej? Jeśli tak to prosimy o podanie obmiarów rurociągów do demontażu.
  Odpowiedź:
  Tak, w ilości 232mb.
  5.2.    Czy piony wodociągowe są istniejące, czy też ich montaż należy uwzględnić w ofercie?
  Odpowiedź:
  Piony wodociągowe pozostają istniejące, projekt przewiduje jedynie wymianę (demontaż i montaż) przewodów rozprowadzających.
  5.3.    Prosimy o jednoznaczne wskazanie punktów spięcia projektowanej instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji z istniejącą instalacją.
  Odpowiedź:
  Punkty spięcia projektowanej instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji z instalacją istniejącą zostały uwidocznione na rysunku nr 23 (zał.rys.przewody rozd.zw.cwu.cyrk.pdf w katalogu: rys.techniczne_gaz)
  5.4.    Czy rurociągi wody zimnej mają być izolowane? Jeśli tak to jakim rodzajem izolacji i jakiej grubości?
  Odpowiedź:
  Tak, rurociągi zimnej wody winny zostać zaizolowane. Grubość i rodzaj izolacji należy przyjąć zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (załącznik nr 2 pkt.1.5)
  5.5.    Jaką armaturę wodociągową należy wycenić w ofercie i w jakiej ilości?
  Odpowiedź:
  Zgodnie dokumentacją techniczną ze szczególnym uwzględnieniem montażu zaworów kulowych (samoodcinających) pod każdym pionem.

 6. Opis robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej (p.6. projektu) jest bardzo lakoniczny. Prosimy o podanie sposobu montażu punktu redukcyjno pomiarowego na granicy działki - rysunek sposobu osadzenia przy (czy też w) ogrodzeniu.
  Odpowiedź:
  Montaż punktu redukcyjno-pomiarowego należy wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji techniczno-ruchowej producenta oraz warunkami przyłączenia wydanymi przez dostawcę gazu.

 7. Dokumentacja przetargowa w części przedmiarowej nie obejmuje wszystkich robót, niezbędnych do wykonania zadania. Czy ilości określone przedmiarze robót należy traktować jako wyznaczające ilościowy zakres zadania, czy też przedmiar jest dla oferentów tylko dokumentem pomocniczym?
  Odpowiedź:
  Przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i zostały załączone wyłącznie jako element pomocniczy dla ustalenia ceny  ryczałtowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

 8. Z dokumentacji projektowej wynika, że część grzejników pozostaje istniejąca, bez wskazania na rysunkach , które grzejniki nie podlegają wymianie. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że część grzejników płytowych w dolnej części jest skorodowana. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które grzejniki Zamawiający zamierza pozostawić w stanie istniejącym, a które wymienić?
  Odpowiedź:
  Projekt przewiduje pozostawienie grzejników w gabinecie dentystycznym, w sanitariatach oraz na poddaszu budynku.

 9. Część pionów w obrębie wyremontowanych łazienek jest obudowana płytami G-K obłożonymi płytkami ceramicznymi. Czy te piony także podlegają wymianie?
  Odpowiedź:
  Piony te nie podlegają wymianie.

 10. Na klatkach schodowych występuje tynk mozaikowy, którego brak pod grzejnikami. W przedmiarze brak pozycji dotyczących odtworzenia takich okładzin. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie tynku mozaikowego pod grzejnikami na klatkach schodowych?
  Odpowiedź:
  Tak

 11. W przedmiarze brak pozycji dotyczących demontażu i ponownego montażu obudów grzejnikowych oraz karniszy, kolidujących z pionami c.o. Czy w ofercie należy uwzględnić ponowny montaż tych elementów?
  Odpowiedź:
  Tak

 12. Czy piony instalacji co. będą prowadzone natynkowo czy podtynkowo?
  Odpowiedź:
  Piony instalacji c.o. będą prowadzone natynkowo.

 13. W przedmiarze ilość przebić przez stropy i ściany jest nieadekwatna do ilości przebić, które trzeba będzie wykonać w ramach robót remontowych instalacji co. Istniejące przepusty rurociągów przez przegrody nie są zaopatrzone w tuleje stalowe, co uniemożliwia montaż nowej instalacji bez przebić i naprawy uszkodzonych okładzin. Prosimy o podanie w przedmiarze, stanowiącym podstawę wyceny ofertowej, właściwej ilości przebić i miejscowych napraw ścian, sufitów i posadzek.
  Odpowiedź:
  Przebicia przez stropy i ściany należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, nowe miejsca przebić należy wykonać w tulejach. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i zostały załączone wyłącznie, jako element pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

 14. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej opisu i rysunku projektowanego rozwiązania wykonawczego konstrukcji wsporczej komina.
  Odpowiedź:
  Konstrukcję komina należy wykonać wg szczegółowych wytycznych i zaleceń producenta komina.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Wyk. w 1 egz. RS-MJ/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • 1. (pdf 613.75 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania z dni: 26.06. – 01.07.2014 - IFE/ZP.721.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:03.07.2014 14:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:03.07.2014 14:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 135