Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.271.13.2014
Kudowa-Zdrój, 27-06-2014

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.06.2014

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Modernizacja ulic Kościuszki i Pstrążnej w KUDOWIE-ZDROJU od Przejścia Granicznego w Czermnej do Przejścia Granicznego w Pstrążnej-etap 2.2 i 3.1” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16-06-2014 pod numerem 132343-2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r., poz. 907), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój w związku z wniesieniem zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 1. Brak w przedmiarach części kanalizacyjnej poz. od 15 do 46. Prosimy o załączenie brakujących pozycji książki przedmiaru dla robót kanalizacyjnych.
  Odpowiedź:
  Odp. Zamawiający dołącza pominięte przy skanowaniu brakujące strony przedmiaru robót. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ załączone do postępowania przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia.
 2. W aneksie do dokumentacji projektowej w pkt 3 działu branży drogowej występuje zapis o budowie przepustu pod drogą na wysokości posesji nr 74 z rur betonowych o średnicy fi 60cm. w przedmiarach taka pozycja nie występuje. Prosimy o uzupełnienie kompleksowego przedmiaru dotyczącego budowy tego przepustu.
  Odpowiedź:
  Nie dotyczy. Roboty wykonano w etapie 2.1.
 3. Według naszej wiedzy pod drogą powinny być budowane przepusty z rur żelbetowych lub PEHD spiralnie karbowane, o odpowiedniej wytrzymałości, a nie jak w projekcie z rur betonowych. Prosimy o zmianę rodzaju rur, z których będzie budowany przepust wymieniony w pytaniu nr 2.
  Odpowiedź:
  Nie dotyczy. Roboty wykonano w etapie 2.1.
 4. Na odcinku przewidzianym do przebudowy występuje wiele urządzeń obcych koniecznych do regulacji. Jedynie w przedmiarze branży telekomunikacyjnej występuje pozycja dotycząca regulacji istniejących studni telekomunikacyjnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące regulacji tych urządzeń.
  Odpowiedź:
  Powyższe pozycje ujęte są w uzupełnionym przedmiarze robót części kanalizacyjnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ załączone do postępowania przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia.
 5. W opisie technicznym oraz dokumentacji dotyczącej remontu obiektu mostowego należy wykonać między innymi następujące roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót: wykonanie izolacji pionowej i poziomej części żelbetowych kap chodnikowych, płyty żelbetowej spinającej te kapy oraz płyt przejściowych; wykonanie dylatacji na połączeniu nawierzchni drogi z nawierzchnią obiektu mostowego; wykonanie żelbetowych płyt przejściowych wraz z warstwą podbetonu; wykonanie betonu podkładowego gr. 15cm pod płytę pomostową; wykonanie połączenia istniejącej konstrukcji kamiennej ścian bocznych z nowymi kapami chodnikowymi za pomocą kotew wklejanych na zaprawie niskoskurczowej; uszczelnienie styku krawężników kamiennych z nawierzchnią na moście; montaż barier energochłonnych typu SP-06 poza obiektem mostowym; montaż krawężników drogowych poza obiektem; wykonanie odwodnienia izolacji poprzez montaż drenów poprzecznych i podłużnych oraz sączków pionowych.
  Odpowiedź:
  Wycenę robót remontu obiektu mostowego należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

W załączeniu: uzupełnienie przedmiarów
dla robót kanalizacyjnych


Wyk. w 1 egz. RS/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • 1. (pdf 99.43 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.06.2014 - IFE/ZP.271.13.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.06.2014 13:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.06.2014 13:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 78