Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.721.12.2014
Kudowa Zdrój, dnia 23-06-2014

INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz
o przedłużeniu terminu składania ofert


do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju-etap II” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-06-2014 pod numerem 124379-2014

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r., poz. 907), w  związku z oczekiwaniem na decyzję o przyznaniu dofinansowania dla w/w zadania Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej oraz przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

W CZĘŚCI I SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:
 • ust. 4. otrzymuje brzmienie:
  „Termin wykonania zamówienia:
  Zakończenie robót części I: Okres w dniach: 75
  Zakońzenie robót części II: Okres w miesiącach: 3.”

 • ust. 14 otrzymuje brzmienie:
  „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 08.07.2014r.  do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem:  „Oferta w przetargu pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju-etap II: Część nr …… pn.: ……….… .    lub / i        Część nr ……. pn.: ……….…”  Nie otwierać przed dniem 08.07.2014r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 08.07.2014 r. o godz. 13.15”.
 • FORMULARZ OFERTY – otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej informacji.

W CZĘŚCI II SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
 • § 2 – Termin realizacji - w istotnych postanowieniach umowy dla części Nr I zamówienia otrzymuje brzmienie:
  „1.    Terminy realizacji zamówienia:
  1)    Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy.
  2)    zakończenie robót: 75 dni od dnia podpisania umowy.
  2.    Zamawiający zastrzega, że:
  1)    wszelkie prace związane z demontażem starej instalacji systemu grzewczego obejmujące również poprawki malarskie i tynkarskie przy grzejnikach winny zostać wykonane w terminie do 29.08.2014r.
  2)    roboty budowlane prowadzone w pomieszczeniach klasowych od dnia 01.09.2014r. mogą odbywać się po zakończeniu zajęć lekcyjnych od godz. 14:00 i winny uwzględniać każdorazowo prace porządkowe pozwalające na prowadzenie zajęć w danym pomieszczeniu w dniu następnym.”
 • § 6 ust. 7 istotnych postanowień umowy dla części Nr I zamówienia  otrzymuje następujące brzmienie:
  „Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczy przed uszkodzeniem mienie oraz istniejącą w granicach prowadzonej inwestycji roślinność oraz ewentualne elementy infrastruktury technicznej oraz dokona wszelkich prac naprawczych w zakresie wykonania poprawek tynkarskich i malarskich związanych z demontażem starej instalacji systemu grzewczego i montażem nowej instalacji i urządzeń sytemu grzewczego.”
 • § 2 - Termin realizacji - ust. 1 pkt. 2 w istotnych postanowieniach umowy dla części Nr II zamówienia otrzymuje brzmienie
  „2)    zakończenie robót: Okres w miesiącach: 3

W CZĘŚCI III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
dla części Nr I zamówienia poniższe zapisy dot. opisu p. zamówienia otrzymują brzmienie:
Termin realizacji prac:
„75 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega, że:
 • wszelkie prace związane z demontażem starej instalacji systemu grzewczego obejmujące również poprawki malarskie i tynkarskie przy grzejnikach winny zostać wykonane w terminie do 29.08.2014r.
 • roboty budowlane prowadzone w pomieszczeniach klasowych od dnia 01.09.2014r. mogą odbywać się po zakończeniu zajęć lekcyjnych od godz. 14:00 i winny uwzględniać każdorazowo prace porządkowe pozwalające na prowadzenie zajęć w danym pomieszczeniu w dniu następnym.”
Warunki dodatkowe - tiret 5:
„Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczy przed uszkodzeniem mienie oraz istniejącą w granicach prowadzonej inwestycji roślinność oraz ewentualne elementy infrastruktury technicznej oraz dokona wszelkich prac naprawczych w zakresie wykonania poprawek tynkarskich i malarskich związanych z demontażem starej instalacji systemu grzewczego i montażem nowej instalacji i urządzeń sytemu grzewczego.”

Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiRB):
STWiRB dla części nr I zamówienia  otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej informacji (I.2.STWiRB_czesc-nr-I)

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza
Wyk. w 1 egz. MJ-RS/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • 1. (pdf 77.4 KB)
 • 2. (pdf 301.87 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert - IFE/ZP.721.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.06.2014 14:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:23.06.2014 14:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 77