Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.721.12.2014
Kudowa Zdrój, dnia 23-06-2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Numer ogłoszenia: 134015 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124379 - 2014 data 09.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, fax. 074 8661351.

II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2014 godzina 13:00. 
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2014 godzina 13:00.

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16). 
  • W ogłoszeniu jest: Termin wykonania zamówienia: Zakończenie robót części I: do 29.08.2014r. Zakończenie robót części II: do 15.09.2014 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 24.06.2014 r. do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: NAZWA i ADRES WYKONAWCY, NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju-etap II: Numer części i nazwa. Nie otwierać przed dniem 24.06.2014r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 24.06.2014 r. o godz. 13.15.. 
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania zamówienia: Zakończenie robót części I: Okres w dniach: 75. Zakończenie robót części II: Okres w miesiącach: 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 08.07.2014 r. do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: NAZWA i ADRES WYKONAWCY, NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju-etap II: Numer części i nazwa. Nie otwierać przed dniem 08.07.2014r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 08.07.2014 r. o godz. 13.15.

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.-I. 
  • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I - Przebudowa systemu grzewczego z budową kotłowni gazowej w budynku ZSP przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.08.2014. CZĘŚĆ II - Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku ZSP przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014. 
  • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I - Przebudowa systemu grzewczego z budową kotłowni gazowej w budynku ZSP przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75. CZĘŚĆ II - Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku ZSP przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23-06-2014r.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza
Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IFE/ZP.721.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.06.2014 14:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:23.06.2014 14:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 75