Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.271.10.2014
Kudowa-Zdrój, 02-06-2014
ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Remont i modernizacja odcinka ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15-05-2014 pod numerem 104875-2014 wybrana została Oferta nr 1 firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.
Cena oferty: 299 500,90 zł brutto

UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą.
Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o.,

ul. Objazdowa 24,

57-300 Kłodzko

299 500,90


POUCZENIE:

Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 3 ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.10.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:02.06.2014 11:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:02.06.2014 11:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 26