Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.271.11.2014
Kudowa-Zdrój, 30-05-2014


Odpowiedzi na zapytania z dnia 29 i 30 maja 2014 
oraz INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz 
 o przedłużeniu terminu składania ofert

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz kosiarki tylno-bocznej dla Gminy Kudowa-Zdrój” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 26-05-2014 pod numerem 112767-2014


Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r., poz. 907), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój w związku z wniesieniem zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień oraz informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej:


Odpowiedzi na zapytania z dnia 29-05-2014

1. Zamawiający przewidział istotne postanowienia przyszłej umowy. Są one dość mocno rozbudowane, nie mniej jednak nie regulują wszystkich kwestii związanych z leasingiem, nie zapewniają prawidłowej obsługi umowy. Proszę, zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę – umowy leasingu, ogólnych warunków umowy leasingowej. Wzór stanowiący integralną cześć SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentami proponowanymi przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź:
Zgodnie z informacją zawartą w preambule istotnych postanowień umowy w SIWZ, Zamawiający pozostawił regulację wszystkich kwestii związanych z leasingiem i prawidłową obsługą umowy Wykonawcy w umowie właściwej wraz z niezbędnymi do tego celu, dodatkowymi dokumentami standardowo stosowanych w umowie leasingu. Wymagane zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy nie są wzorem umowy i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego mają stanowić element ostatecznej umowy sporządzonej przez Wykonawcę.

2. Zamawiający przewidział wykup na poziomie 6 %. Biorąc jednak czas trwania umowy, amortyzację sprzętu przez 48 miesięcy, możliwy do zastosowania wykup to 7%. Proszę o modyfikację SIWZ w tym zakresie i dopuszczenie kalkulowania oferty, w której wykup wynosi 7%.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach zawartych w SIWZ.

3. Zamawiający wskazał w SIWZ, że koszty badań technicznych stanowiące składnik ceny oferty będą podlegały odrębnemu refakturowaniu. Uprzejmie informuje, że koszty badań technicznych w czasie trwania umowy ponosi sam Zamawiający. Badania realizuje bez udziału Finansującego, w terminach wskazanych przez producenta/dostawcę sprzętu. Proszę o zaakceptowanie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wykazane w postanowieniach SIWZ koszty pierwszych badań techniczne dotyczą wyłącznie czynności związanych z uzyskaniem dokumentów rejestracyjnych sprzętu, jeżeli wystąpią i nie dotyczą badań technicznych w czasie trwania umowy.

4. Zamawiający wskazał w istotnych postanowieniach umownych, że terminem zapłaty jest data dokonania przez Zamawiającego polecenia przelewu ( § 8 pkt 3) . Proszę o zmianę zapisu na następujący „ dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia , którego daty de facto nie zna, bo taką właśnie datę jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów w istotnych postanowieniach umowy w § 8 pkt 3 istotnych postanowień umowy tj. „Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

5. Proszę o usunięcie § 14 pkt 2 istotnych postanowień umownych lub odgórne wyrażenie zgody na ewentualną cesję. Wykonawca nie jest w stanie dochodzić swoich należności w przypadku ewentualnego braku spłaty należności, gdyż nie prowadzi profesjonalnej działalności w tym zakresie.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w § 14 pkt 2 Istotnych Postanowień Umowy.

6. Z uwagi na krótki termin, jaki pozostał do złożenia oferty i konieczność przygotowania kompleksowej oferty dla Zamawiającego ( w tym zawarcie umowy z dostawcą, jako wykonawcy składającego z finansującym ofertę, uzyskanie niezbędnych zgód na realizację przedmiotowego zamówienia, zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego) proszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 6 czerwca 2014 roku.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania do dnia 6 czerwca 2014 roku.

7. Czy zamawiający zgodzi się na opłacenie składki ubezpieczeniowej na podstawie polisy? Informujemy, iż faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę ( Finansującego) będzie obciążona stawką VAT 23 % oraz dodatkową opłatą w wysokości 100 zł netto. Opłacenie składki na podstawie polisy nie wymaga żadnych dodatkowych opłat ani podatków.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia że składki ubezpieczeniowe mogą być opłacone zarówno na podstawie faktury VAT jak również na podstawie polisy ubezpieczeniowej. Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu refakturowana na leasingobiorcę podlega zwolnieniu z podatku VAT, gdyż nie stanowi łącznie z leasingiem świadczenia kompleksowego, ale odrębne świadczenie dostarczane za pośrednictwem leasingodawcy. Zamawiający wyraża zgodę na opłacenie składki ubezpieczeniowej na podstawie polisy. 

8. Zamawiający akceptuje formę zabezpieczenia transakcji w postaci weksla, niemniej umowa treść umowy nie zawiera takiej informacji. Proszę o uzupełnienie umowy o dodanie o brzmieniu: „Zabezpieczeniem płatności wynagrodzenia i innych zobowiązań pieniężnych wynikających lub mogących powstać w związku z umową leasingu jest weksel własny in blanco Zamawiającego (Korzystającego)”.

Odpowiedź:
Akceptacja przez Zamawiającego formy zabezpieczenia transakcji w postaci weksla jest wystarczająca, aby w treści ostatecznej umowie z Wykonawcą znalazł się wyżej proponowany zapis.

9. Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje Tabelę Opłat i Prowizji, zawierającej opłaty za czynności dodatkowe mogące się pojawić w trakcie umowy leasingu np. opłata za aneks do umowy, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wydanie opinii o korzystającym itp. Charakter tych czynności jest ewentualny, dlatego nie można przewidzieć wysokości tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. Tabela opłat i prowizji stanowi załącznik do umowy leasingu.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, aby Tabela Opłat i Prowizji stanowiła załącznik do umowy leasingu.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 30-05-2014

10. W trakcie realizacji umowy leasingu mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz Zamawiającego i na jego wniosek – (np. aneks do umowy – zmiana harmonogramu spłat, opinia o Zamawiającym itp.) lub z jego winy – np.: monity w przypadku zaległości. Ze względu na ich przyszły i warunkowy charakter powstania ww. kosztów nie można ująć i wskazać na dzień sporządzenia oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający akceptuje fakt, iż w przypadku zaistnienia zdarzeń wyszczególnionych w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część umowy leasingu, Wykonawca obciąży Zamawiającego opłatą dodatkową w wysokości wskazanej w poniższej Tabeli. Czy Zamawiający akceptuje fakt, iż, Koszty te nie zostaną ujęte w cenie oferty.

Odpowiedź:
Tak

11. Czy Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w umowie leasingu zapisów regulujących zgodnie z przyjętymi przez Wykonawcę praktykami:
a. Zasady rozwiązania i rozliczenia umowy leasingu w sytuacji utraty przedmiotu leasingu (z tytułu szkody całkowitej lub kradzieżowej) 
b. Zasady rozwiązania i rozliczenia umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie Korzystającego 
c. Zasady rozliczenia umowy po zakończeniu podstawowego okresu trwania w przypadku nie skorzystania z prawa nabycia przedmiotu przez Zamawiającego

Odpowiedź:
Tak

12. Przedmiot leasingu stanowi własność Wykonawcy i główne zabezpieczenie wykonania umowy przez Zamawiającego, stąd prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje w przypadku wyboru ubezpieczenia poza pakietem oferowanym przez Wykonawcę poniższe:
a. Ubezpieczenia przedmiotu w akceptowalnym przez Wykonawcę zakładzie ubezpieczeń (Wykonawca wraz z ofertą załączy wykaz akceptowalnych zakładów ubezpieczeń) ;
b. Dostarczenia potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki jednorazowo najpóźniej w dacie wydania przedmiotu do używania Zamawiającemu
c. W kolejnych latach trwania umowy dostarczenie potwierdzenia wznowienia polisy wraz z dowodem opłacenia składki nie później niż w terminie 10 dni przed terminem wygaśnięcia polisy 
d. W przypadku skorzystania z oferty ubezpieczenia przedmiotu w ramach oferty Wykonawcy regulowanie kosztów ubezpieczenia na zasadach przyjętych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że nie będą one wliczone w raty leasingowe (zgodnie z wymogami SIWZ)

Odpowiedź:
Tak

13. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorcu obowiązującym u Wykonawcy,  z zastosowaniem zapisów SIWZ.

Odpowiedź:
Tak

14. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza regulowanie opłat leasingowych w terminie do 25 dnia miesiąca.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach zawartych w SIWZ.

15. W związku ze złożonymi pytaniami prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17/06/2014r.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 6 czerwca 2014 roku.

Informacja o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z dzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niżej wymienionych częściach SIWZ oraz przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

W CZĘŚCI I:

- w ust. 14 otrzymuje brzmienie: [Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 06.06.2014 r.  do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem:  „Oferta w przetargu na zadanie- Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz kosiarki tylno-bocznej dla Gminy Kudowa-Zdrój” Nie otwierać przed dniem 06.06.2014r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13)  w dniu 06.06.2014 r.  o godz. 13.15],

W CZĘŚCI II:

- w § 8 pkt.3 otrzymuje brzmienie „Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”]

- wykreśla się zapis § 14 pkt 2 Istotnych Postanowień Umowy  w brzmieniu „Wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej.”


Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza


Wyk. w 1 egz. AP-IB/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania z dnia 29 i 30 maja 2014 - IFE/ZP.271.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:30.05.2014 14:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:30.05.2014 14:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 87