Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.721.11.2014
Kudowa Zdrój, dnia 26-05-2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kudowa-Zdrój: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz kosiarki tylno-bocznej dla Gminy Kudowa-Zdrój

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz kosiarki tylno-bocznej dla Gminy Kudowa-Zdrój.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa - w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 1 sztuki fabrycznie nowego pozbawionego wad i uszkodzeń ciągnika rolniczego posiadającego wszelkie niezbędne wyposażenie umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o mocy mieszczącej się w zakresie 70-85 KM oraz współpracującej z nim 1 sztuki kosiarki tylno-bocznej do koszenia placów i poboczy, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2013 r do siedziby Zamawiającego tj., ul. Mickiewicza 3, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności obejmować będzie koszty: ciągnika rolniczego oraz kosiarki, akcyzy, cła, podatków, koszty dostawy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, próby eksploatacyjnej przed odbiorem, przeszkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego (w ilości do 3 osób) z zakresu obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia w siedzibie zamawiającego, kosztów rejestracji, badań technicznych i dostarczenia kompletu wymaganej dokumentacji, koszty wykonywania serwisu gwarancyjnego oraz koszty leasingu w tym opłaty wstępnej, koszty rat leasingowych i koszty wykupu. Warunki Leasingu: - Leasing operacyjny rozliczany w walucie: Złoty polski - Liczba rat leasingowych: 48 tj. 47 rat + czynsz inicjalny (opłata wstępna) - Okres leasingu: 48 miesięcy - Wartość wpłaty wstępnej: 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy - Wartość wykupu Ciągnika rolniczego wraz z kosiarką po zakończonej umowie leasingu: 6% - Raty leasingowe równe - stałe płatne po dacie odbioru Przedmiotu leasingu, miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego - Oprocentowanie stałe - Zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową Przedmiot Umowy winien być wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, przepisami BHP oraz warunkami zawartej Umowy oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.31.00.00-1, 66.11.40.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

•    Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych). Forma wadium. 1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: - Terminu dostawy, który za zgodą obu stron może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: działania siły wyższej np. klęski żywiołowej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie dostawy lub wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności Np. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. - Wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy np. zmiana stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin wykonania zamówienia 1. Termin zakończenia: 48 miesięcy - okres leasingu licząc od protokolarnego terminu odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu. 2. Wymagany termin dostawy kompletnego przedmiotu leasingu (ciągnika rolniczego z kosiarką gotowych do pracy) - w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 03.06.2014 r. do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz kosiarki tylno-bocznej dla Gminy Kudowa-Zdrój. Nie otwierać przed dniem 03.06.2014r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 03.06.2014 r. o godz. 13.15.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2014r.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza
Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • 1. (zip 22.39 MB)
 • 2. (zip 3.12 MB)
 • 3. (pdf 554.6 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.05.2014 14:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:26.05.2014 14:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 78