Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.271.9.2014
Kudowa-Zdrój, 21-05-2014

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. "Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska". Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03-04-2014 pod numerem 72047-2014 wybrana została Oferta nr 1 firmy:

AGRO-SUR Wojciech Surowiec,
ul. Kościuszki 231, 42-582 Rogoźnik.
Cena oferty: 1 191 870,00 zł brutto


UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:


Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

1

AGRO-SUR

Wojciech Surowiec,

ul. Kościuszki 231,
42-582 Rogoźnik

1 191 870,00


POUCZENIE:
Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 3 ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza
Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.9.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:21.05.2014 11:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:21.05.2014 11:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 31