Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.


 1. Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)

 2. Miejsce załatwiania sprawy
  Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju – Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 5)

 3. Wymagane dokumenty
  a) wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (wg wzoru)
  b) załączniki do wniosku:
  •    oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wg załącznika)
  •    dokument potwierdzający gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
  •    potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej,
  •    potwierdzenie posiadania tytułu prawnego nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe
  •    umowa kupna, najmu, kopia dowodu rejestracyjnego lub faktury potwierdzające posiadanie środków technicznych

 4. Opłaty
  107,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  53,50 zł – opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).
  17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
  24,00 zł – opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia

  Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

 5. Sposób załatwiania sprawy
  Zezwolenie lub odmowa wydania wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 6. Termin załatwienia sprawy
  Do 30 dni od złożenia wniosku.

 7. Sposób przekazania informacji o sprawie
  Odbiór osobisty zezwolenia lub doręczenia zezwolenia przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 8. Tryb odwoławczy
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem burmistrza miasta Kudowa-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • 1. (doc 38.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieczystości ciekłe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:15.05.2014 07:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:15.05.2014 07:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 50