Konrad Buss 31.03.2014 15:15 wersja do wydruku

Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.271.7.2014                              
 Kudowa-Zdrój, 31-03-2014

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie: "Zagospodarowanie terenów parkowych w Parku – Zdrojowym w Kudowie – Zdroju” w tym: Część nr I: Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody; Część nr II: Modernizacja 2 obiektów mostowych z wykonaniem i wymianą balustrad w obrębie mostków i na stawie " ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13-03-2014 pod numerem 53971-2014 w poszczególnych częściach zamówienia wybrane zostały następujące oferty:
1.    w Cześci nr 1. Oferta nr 1  firmy: EKOLAS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE, UL.KASZTANOWA 21, 63-421 PRZYGODZICE. Cena oferty brutto: 167 588,77zł.
2.    w Części nr 2. Oferta nr 1 firmy: EKOLAS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE, UL.KASZTANOWA 21, 63-421 PRZYGODZICE, Cena oferty brutto: 175 519,05 zł.

UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 2 Wykonawców. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferty jako ważne uznane zostały za najkorzystniejsze.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:


POUCZENIE:
Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 3 ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.


Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza


Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IFE/ZP.271.7.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:31.03.2014 15:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:31.03.2014 15:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 27