Konrad Buss 31.03.2014 13:03 wersja do wydruku
Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IFE/ZP/271.8.2014
Kudowa-Zdrój, 31-03-2014 


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn.: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2014r.". Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-03-2014 pod numerem 59641-2014 wybrana została Oferta nr 1 firmy Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój.
Cena oferty: 453 600,00 zł brutto.

UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferta, jako ważna uznana została za najkorzystniejszą.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:POUCZENIE:
Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1a ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.


Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IFE/ZP/271.8.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:31.03.2014 13:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:31.03.2014 13:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 25