Konrad Buss 31.03.2014 11:25 wersja do wydruku

Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.271.5.2014                               
Kudowa-Zdrój, 31-03-2014


ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Nasadzenia zieleni parkowej w zakresie wykonania białego ogrodu oraz nasadzenia roślin wodnych " ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10-03-2014 pod numerem 79484-2014" wybrana została Oferta nr 1 firmy EKOLAS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE, UL.KASZTANOWA 21, 63-421 PRZYGODZICE.
Cena oferty: 109 164,39 zł brutto.UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:POUCZENIE:
Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 3 ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Wyk. w 1 egz. MK/MKPowrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IFE/ZP.271.5.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:31.03.2014 11:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:31.03.2014 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 25