Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.271.6.2014                               
Kudowa-Zdrój, 28-03-2014

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. "Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju – etap II" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12-03-2014 pod numerem 51855-2014 wybrana została Oferta nr 3 firmy:

SKŁAD OPAŁOWY Obrót Metalami Żelaznymi
Irena Biernacik, ul. Fabryczna 12, 57-350 Kudowa-Zdrój.
Cena oferty: 125 900,00 zł brutto


UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 5 Wykonawców. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

w PLN

1

„DROG-BUD” Robert Bubiński,

ul. Jasna 1A,

 57-350 Kudowa-Zdrój

185 835,78

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

„DROGMOST” Sp. z o.o.,

ul. Objazdowa 24,

57-300 Kłodzko

155 902,50

3

SKŁAD OPAŁOWY

Obrót Metalami Żelaznymi

Irena Biernacik,

ul. Fabryczna 12,

57-350 Kudowa-Zdrój

125 900,00

4

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny

ZUBIT Ireneusz Zieliński,

ul .Kolejowa 61,

57-240 Kamieniec Ząbkowicki

149 863,47

5

BASCH Sp. z o.o., ul. Słoneczna 2, 57-520 Długopole Zdrój

146 335,09
POUCZENIE:
Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 3 ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza
Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.6.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.03.2014 12:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:28.03.2014 12:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 34