Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.271.8.2014                               
Kudowa-Zdrój, 26-03-2014

Odpowiedzi na zapytania z dnia 24-03-2014 oraz INFORMACJA  o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2014r.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-03-2014 pod numerem 59641-2014

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r., poz. 907), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój w związku z wniesieniem zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień oraz informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej:

1. W CZĘŚCI II - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §4 UST. 1 PKT J
„zobowiązuje się, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w przypadku okresowego zwiększenia ilości odpadów oraz odbioru odpadów ze zmienionych miejsc ich gromadzenia bez prawa do zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz do informowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub segregowanych” – Prosimy o uszczegółowienie do jakiego poziomu i jak długo miałyby trwać te zwiększone odbiory. Jeżeli wykonawcy nie przysługuje zmiana wynagrodzenia to wielkość ta będzie miała istotne znaczenie przy kalkulacji ceny oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów może mieć miejsce w okresach świątecznych i tzw. „długich weekendów”- wzrost około 50%.

2. W CZĘŚCI II - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §8 UST. 1 PKT H §12 UST. 1 PKT H
„za niedostarczenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego wszystkim mieszkańcom Kudowy-Zdroju materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz kalendarzy wykonawca zapłaci karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,” – prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający ustali i w oparciu o jakie dowody że wykonawca nie dostarczył w/w materiałów. Co winien zrobić wykonawca aby udowodnić że zadania powyższe wykonał.
Odpowiedź:
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 1.3.1 lit. b Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy jednokrotne rozdanie materiałów edukacyjnych oraz kalendarzy. Pobranie kalendarzy ma zostać potwierdzone na wykazie czytelnym podpisem właściciela nieruchomości. Przedmiotowy wykaz należy przekazać Zamawiającemu.

3. W CZĘŚCI II - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §16 UST. 11 i UST.12
„W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby termin zapłaty nie był dłuższy niż określony w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym”
„Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.”
Proponujemy aby w ustępie 11 dopisać „licząc od momentu zapłaty przez Zamawiającego”.
Wykonawca aby zapłacić Podwykonawcy musi wiedzieć czy Zamawiający zapłaci mu całość  wynagrodzenia, czy nie naliczył kar umownych. Naliczone kary mogą dotyczyć części zadania realizowanego przez Podwykonawcę, a więc mogłoby dojść do sytuacji że Podwykonawca otrzymałby wynagrodzenie większe niż należne.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany dopisek  „licząc od momentu zapłaty przez Zamawiającego”.

4. W CZĘŚCI III  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wielokrotnie stwierdza, że „Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku terenu wokół pojemników i altanek  oraz w altankach poprzez pozbieranie odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie.” – czy należy ten zapis rozumieć tak że dotyczy to tylko momentu odbierania odpadów i nie dotyczy to okresu pomiędzy odbiorami?
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku terenu wokół pojemników i altanek  oraz w altankach także w okresie pomiędzy odbiorami.

5. W CZĘŚCI III  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt. 1.3.2 a)
„W dniu odbioru odpadów zmieszanych Wykonawca ma obowiązek odebrać meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony i przekazać zgodnie z zasadami ustalonymi dla tzw. „wystawek” wraz z poinformowaniem Zamawiającego o ww. fakcie na zasadach ustalonych w SIWZ” – w jaki sposób Zamawiający ustali dodatkowe wynagrodzenie za powyższą czynność? Zgodnie z SIWZ odpady wielkogabarytowe należy odbierać w ramach tzw. „wystawek”, aby zabrać te odpady w innym terminie należy wysłać dodatkowy samochód gdyż nie wolno mieszać tych odpadów z innymi odpadami np. komunalnymi zmieszanymi co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla wykonawcy.
Odpowiedź:
Wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektryczny i elektroniczny, zużyte opony co najmniej 1 raz w tygodniu z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej i przekazać je do PSZOK. W związku z powyższym zapis w pkt 1.3.2.a) otrzymuje brzmienie: „Co najmniej 1 raz w tygodniu Wykonawca ma obowiązek odebrać meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony i przekazać je do PSZOK wraz z poinformowaniem Zamawiającego o ww. fakcie na zasadach ustalonych w SIWZ”.

6. W CZĘŚCI I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW pkt.3.1
– czy odbiór odpadów biodegradowalnych z pojemników brązowych należy rozumieć jako odbiór odpadów kuchennych biodegradowalnych o kodzie 20 01 08?
Odpowiedź:
Odbiór odpadów biodegradowalnych z pojemników brązowych należy rozumieć jako odbiór odpadów  biodegradowalnych o kodzie 20 02 01. Informacja o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z dzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w CZĘŚCI III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w sposób określony w ww. odpowiedziach oraz informuje, że W CZĘŚCI II - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §16 UST. 11 otrzymuje brzmienie” „W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby termin zapłaty nie był dłuższy niż określony w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym licząc od momentu zapłaty przez Zamawiającego.”

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Wyk. w 1 egz. AP/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania z dnia 24-03-2014 oraz INFORMACJA o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - IFE/ZP.271.8.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.03.2014 12:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:26.03.2014 12:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 74