Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IFE/ZP/271.4.2014
Kudowa-Zdrój, 25.03.2014 r.


ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Na podstawie Art. 93. ust. 3  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., poz. 907) Gmina Kudowa-Zdrój  zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego na zadanie "Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska". Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07-03-2014 pod numerem 49139-2014.


UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia pn.: "Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska" przeznaczył kwotę 827 899,35 zł.
Ponieważ w ww. postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 395 950,65 zł i Zamawiające nie ma możliwości zwiększenia ww. kwoty, do wysokości w ofercie z najniższą ceną, spełniona została przesłanka uzasadniająca unieważnienie postępowania.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93. ust. 1.  pkt. 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907)

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 93. ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907)  na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi go o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczyło będzie tego samego przedmiotu zamówienia lub będzie obejmowało ten sam przedmiot zamówienia.


Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - IFE/ZP/271.4.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.03.2014 09:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:26.03.2014 09:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 25