IFE/ZP.271.3.2014                               
Kudowa-Zdrój, 21-03-2014

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. "Modernizacja schodów, ścieżek spacerowych oraz altany na terenie zabytkowej Góry Parkowej i Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju", ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03-03-2014 pod numerem 44431-2014 wybrana została Oferta nr 1 firmy:

Zakład Budowlany AWO  Andrzej Wołoszyn,
ul. Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
Cena oferty: 598 488,31 zł brutto


UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 2 Wykonawców. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą.
Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

1

Zakład Budowlany AWO 

Andrzej Wołoszyn,

ul. Mickiewicza 15,

57-500 Bystrzyca Kłodzka

598 488,31

2

PPHU Steinbudex - JM,

ul. Wrocławska 50,

58-100 Świdnica

601 383,10
POUCZENIE:
Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 3 ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.3.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:21.03.2014 13:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:21.03.2014 13:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 22