Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.271.7.2014                                  
Kudowa-Zdrój, 21-03-2014

Odpowiedzi na zapytania z dnia 21-03-2014

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów parkowych w Parku Zdrojowym w Kudowie - Zdroju” – Część I i II” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 13-03-2014 pod numerem 53971-2014

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, w związku z wniesieniem niżej wymienionych zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pytanie:
W dokumentacji technicznej wszystkie elementy balustrad zaprojektowano, jako ocynkowane i malowane proszkowo. W związku z długimi odcinkami balustrad nie na możliwości wykonania malowania proszkowego całości elementów. Malowanie mniejszych elementów i łączenie ich na budowie poprzez zaprojektowane spawanie spowoduje zniszczenie powłok malarskich, odtworzenie powłoki - malowania proszkowego na budowie jest niemożliwe do wykonania.
Wobec powyższego prosimy o szczegółowe informacje jak należy wykonać częściowe malowanie proszkowe (łączenia elementów) w warunkach terenowych lub prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie innego rodzaju farb możliwych do wykonania powłoki malarskiej w warunkach terenowych posiadających aprobatę IBDiM?

Odpowiedź:
Łączenia wykonanych elementów balustrad należy dokonać poprzez skręcanie za pomocą śrub przy użyciu nakrętek zrywalnych. Należy przewidzieć uchwyty montażowe w przęslach i słupach balustrad, tak aby umożliwiały one połączenie elementów balustrad w terenie.


Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Wyk. w 1 egz. MS/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania z dnia 21-03-2014 - IFE/ZP.271.7.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:21.03.2014 13:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:21.03.2014 13:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 71