Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.721.7.2014
Kudowa Zdrój, dnia 13-03-2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kudowa-Zdrój: Zagospodarowanie terenów parkowych w Parku Zdrojowym w Kudowie - Zdroju

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenów parkowych w Parku Zdrojowym w Kudowie - Zdroju.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie Zagospodarowania terenów parkowych w Parku - Zdrojowym w Kudowie - Zdroju, realizowane w ramach projektu pn.: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie - Zdroju - etap IV współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zamówienie będzie realizowane na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie - Zdroju wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1165/Wł. decyzją z dnia 28.03.1986r., działka nr 27/10, 27/5 obręb Stary Zdrój w Kudowie - Zdroju. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części - 2 w tym: CZĘŚĆ I - Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie - Zdroju. Zakres robót CZĘŚĆI I: wykonanie nowego ciągu pieszo jezdnego z nawierzchni przepuszczalnej w kolorze żółtym i kostki betonowej w dwóch kolorach: żółtym i szarym, w ramach zagospodarowania terenu wokół pomnika przyrody - Jesiona wyniosłego - zlokalizowanego pomiędzy ul. Zdrojową a restauracją Kosmiczna na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie - Zdroju w tym: zakup, dostawa i posadzenie 1.569szt. roślin, w tym: 607szt. krzewów liściastych, 864szt. bylin, 94szt. pnączy, 4szt. traw ozdobnych i założenie trawnika z darni (z rolki), ułożenie instalacji nawadniającej, wykonanie i montaż małej architektury: 1 szt. granitowej tablicy informacyjnej, 6 szt. podpór pod pnącza, 2 szt. koszy na śmieci, ławki przy skarpie wraz z robotami towarzyszącymi. CZĘŚĆ II - Modernizacja 2 obiektów mostowych z wykonaniem i wymianą balustrad w obrębie mostków i na stawie na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie - Zdroju. Zakres robót CZĘŚCI II: 1.Remont (renowacja) obiektu mostowego nr 1(E), km 0 + 470 - most zlokalizowany przy Stawie Zdrojowym - kładka dla pieszych nad potokiem Trzemeszna: 2.Remont (renowacja) obiektu mostowego nr2 (D), km 0 + 570 - most zlokalizowany w sąsiedztwie źródła wody pitnej Pająk - kładka dla pieszych nad potokiem Trzemeszna: 3.Wykonanie i montaż balustrad w tym: -wykonanie balustrad mostków: -demontaż istniejącego ogrodzenia wokół Stawu Zdrojowego wraz z usunięciem fundamentów uniemożliwiających montaż nowego ogrodzenia, -wykonanie i montaż nowej balustrady wokół Stawu Zdrojowego, o całkowitej długości 157,94mb, W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia prowadzonych robót, prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy w części I oraz kierownika robót w części II wynikających z ustawy Prawo Budowlane - w szczególności umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz jeżeli dotyczy ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić odpowiednią organizację robót na budowie. Wykonawca zapewnia także obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. na dzień końcowego odbioru przedmiotu umowy części I. Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegółowym opisem zawartym w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7, 77.31.00.00-6, 77.31.41.00-5, 45.24.33.00-5, 45.24.72.40-4, 45.22.11.19-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część nr I - 4 500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) Część nr II - 4 500 zł (cztery tysiące pięćset złotych). Forma wadium. 1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wśród najważniejszych robót wykonali następujące roboty budowlane na obszarze obszaru objętego ochroną konserwatora zabytków w tym: w CZĘŚCI I zamówienia: - co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swym zakresem wykonanie ciągów pieszo - jezdnych z kostki brukowej o powierzchni, co najmniej 100m² każda wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie nasadzeń zieleni i wykonaniem elementów małej architektury. w CZĘŚCI II zamówienia: - co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swym zakresem, co najmniej remont lub renowację obiektu o konstrukcji kamiennej np.: mostu, kładki, fontanny lub innego obiektu małej architektury - co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swym zakresem wykonanie i montaż ochronnych balustrad stalowych o długości minimum 100 mb. z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie zamówienia w CZĘŚCI nr I mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami zdolnymi do Wykonania zamówienia tj.: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania/ nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394 ze zm.). Kierownik budowy zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (DZ.U. Nr 165 poz. 987), winien posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. O udzielenie zamówienia w CZĘŚCI nr II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami zdolnymi do Wykonania zamówienia tj.: Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania/ nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia konstrukcyjno - budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394 ze zm.) Kierownik robót zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (DZ.U. Nr 165 poz. 987), winien posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Wymagane osoby winny posiadać uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394 ze zm.) 
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Na podstawie § 1.4 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający określa, że usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa wyżej i złożenia dowodów czy zostały one lub są wykonywana należycie dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełnienia znajduje się w pkt. 5.1.2 SIWZ. Zamawiający nie żąda informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7a lub 7b do SIWZ 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) przy wystąpieniu przynajmniej jednego z następujących warunków: 1) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, b) wystąpienia wad dokumentacji technicznej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, c) niemożliwego do przewidzenia wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, zwiększenia ilości robót, lub innego sposobu wykonania przedmiotu umowy, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, a ich realizacja jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego, e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. badań archeologicznych, okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub mienia. Ww. fakty muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru. Dla powyższych przypadków wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie. 2) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub wydłużenie czasu wykonania Umowy o ile nie powodują one zmiany zakresu świadczenia wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia kosztów realizacji inwestycji w przypadku: a) zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, b) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, w szczególności jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych w szczególności gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, c) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, e) uzasadnionej konieczności zaangażowania podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane spowodowanymi ww. przesłankami lub mającymi wpływ na terminowe i należyte wykonanie umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog rozwiązań w stosunku do przewidywanego w dokumentacji technicznej sposobu wykonania przedmiotu Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę po uprzednim zgłoszeniu przez kierownika robót zaakceptowanego przez inspektora nadzoru lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego i uzgodnieniu możliwości ich wprowadzenia. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3) Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 4) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany: a) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, danych teleadresowych, danych rejestrowych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. c) zmiana zakresu podwykonywanych robót, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do danej części zamówienia nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 5) Określone powyżej warunki dotyczą również zmiany terminów realizacji zapisanych w uzgodnionym harmonogramie realizacji robót. Na wniosek każdej ze stron, po obustronnym uzgodnieniu, dopuszcza się zmiany w harmonogramie realizacji robót polegające na zmianie kolejności wykonywania robót.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie pn. Zagospodarowanie terenów parkowych w Parku Zdrojowym w Kudowie - Zdroju realizowane jest w ramach projektu pn.: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie - Zdroju - etap IV współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie - Zdroju.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie nowego ciągu pieszo jezdnego z nawierzchni przepuszczalnej w kolorze żółtym i kostki betonowej w dwóch kolorach: żółtym i szarym, w ramach zagospodarowania terenu wokół pomnika przyrody - Jesiona wyniosłego - zlokalizowanego pomiędzy ul. Zdrojową a restauracją Kosmiczna na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie - Zdroju w tym: zakup, dostawa i posadzenie 1.569szt. roślin, w tym: 607szt. krzewów liściastych, 864szt. bylin, 94szt. pnączy, 4szt. traw ozdobnych i założenie trawnika z darni (z rolki), ułożenie instalacji nawadniającej, wykonanie i montaż małej architektury: 1 szt. granitowej tablicy informacyjnej, 6 szt. podpór pod pnącza, 2 szt. koszy na śmieci, ławki przy skarpie wraz z robotami towarzyszącymi.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7, 77.31.00.00-6, 77.31.41.00-5.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Modernizacja 2 obiektów mostowych z wykonaniem i wymianą balustrad w obrębie mostków i na stawie na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie - Zdroju.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Remont (renowacja) obiektu mostowego nr 1(E), km 0 + 470 - most zlokalizowany przy Stawie Zdrojowym - kładka dla pieszych nad potokiem Trzemeszna: 2.Remont (renowacja) obiektu mostowego nr2 (D), km 0 + 570 - most zlokalizowany w sąsiedztwie źródła wody pitnej Pająk - kładka dla pieszych nad potokiem Trzemeszna: 3.Wykonanie i montaż balustrad w tym: -wykonanie balustrad mostków: -demontaż istniejącego ogrodzenia wokół Stawu Zdrojowego wraz z usunięciem fundamentów uniemożliwiających montaż nowego ogrodzenia, -wykonanie i montaż nowej balustrady wokół Stawu Zdrojowego, o całkowitej długości 157,94mb.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.33.00-5, 45.24.72.40-4, 45.22.11.19-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2014r.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • 1. (zip 11.25 MB)
 • 2. (zip 11.85 MB)
 • 3. (pdf 944.42 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenia o zamówieniu - IFE/ZP.721.7.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:13.03.2014 15:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:13.03.2014 15:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 86