Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.271.4.2014
Kudowa-Zdrój, 13-03-2014

Odpowiedzi na zapytania z dnia 12-03-2014 

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2014 roku pod numerem 49139-2014


Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, w związku z wniesieniem niżej wymienionych zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:


Czy Zamawiający w ramach spełnienia warunku z zakresu posiadania wiedzy i doświadczenia uzna wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykazanie się wykonaniem:

1. co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego z jednoczesnym wykonaniem na tych obiektach przeszkleń np. typu fasadowego (fasada aluminiowa słupowo – ryglowa), które bardzo często są stosowane, jako obudowy obiektów szklarniowych,

oraz

2. co najmniej jedną realizacją z zakresu montażu na obiekcie budowlanym elektrycznie sterowanego systemu zasłon cieniujących.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, gdyż jest on związany i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.


Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza


Wyk. w 1 egz. RS/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania z dnia 12-03-2014 - IFE/ZP.271.4.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:13.03.2014 12:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:13.03.2014 12:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 67