Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.271.2.2014
Kudowa-Zdrój, 27-02-2014

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „PRZEBUDOWA ul. M. BUCZKA i al. JANA PAWŁA II w KUDOWIE-ZDROJU” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2014 roku pod numerem 20729-2014 wybrana została Oferta nr 2 firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST”
Sp. z o.o. , ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.
Cena oferty: 1 174 970,00 zł brutto

UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 2 Wykonawców. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

1

Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie,

ul. Szwedzka 5,

55-040 Kobierzyce

1 321 415,17

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. , ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko

1 174 970,00


POUCZENIE:
Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 3 ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost
Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.2.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.02.2014 08:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.02.2014 08:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 37