Zarządzenie nr 19/14
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 04 lutego 2014 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn/kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2014 r.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm./ , w związku z art. 52  ust. 3   ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się ryczałt w wysokości 19,60 zł za przejazd  wezwanych mężczyzn/kobiet z Kudowy - Zdroju do miejsca przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Kłodzku.
2. Ryczałt wypłacany będzie wezwanym przez Burmistrza Miasta na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej.
3. Wysokość ryczałtu została określona na podstawie ceny biletu zwykłego komunikacji autobusowej PKS w obie strony.

 

§ 2

 

Podstawą rozliczenia w dziale finansowo-księgowym będzie imienna lista wypłaconych kosztów przejazdu z potwierdzeniem i datą odbioru należności.

 

§ 3

 

Wykonanie zrządzenia powierza się inspektorowi ds. obywatelskich i wojskowych.

 

§ 4

 

Traci moc zarządzenie nr 18/13 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 19/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.02.2014 11:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.02.2014 11:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 31