Zarządzenie  Nr 17/14
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2014 r.


               
 w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym.

 

               Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1) ppkt b) w związku z § 6 ust. 1 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Wyrażam zgodę na rozłożenie na 10  rat należności  w wysokości  1.836,00 zł  (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset sześć złotych 00/100) z tytułu przedłużenia rezerwacji 2 miejsc na cmentarzu komunalnym.
2. Ustala się następujące terminy płatności i kwoty rat:
- 28.02.2014 – 183,60 zł
- 30.03.2014 – 183,60 zł
- 30.04.2014 – 183,60 zł
- 30.05.2014 – 183,60 zł
- 30.06.2014 – 183,60 zł
- 30.07.2014 – 183,60 zł
- 30.08.2014 – 183,60 zł
- 30.09.2014 – 183,60 zł
- 30.10.2014 – 183,60 zł
- 30.11.2014 – 183,60 zł.

                                                            

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

                                                                    
§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 17/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.02.2014 11:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.02.2014 11:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 32