Protokół nr XXXVIII/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1100


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1405

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych gości zaproszonych oraz mieszkańców.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                       - nieobecność usprawiedliwiona
2. Mariusz Oleśko                             - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
- rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
- wyrażenia zgody  na złożenie przez Burmistrza Kudowy-Zdroju oświadczenia woli w imieniu Gminy Kudowa-Zdrój w zakresie objęcia podwyższonej wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. Basen „Wodny Świat” oraz pokrycia różnicy wynikającej ze zwiększonej wartości nominalnej udziałów wkładem pieniężnym,
- zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju,
- planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2014,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014,
- planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014.
- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
- budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok
a) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
d) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
e) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
h) głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
i) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
j) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
2. Wolne wnioski – zapytania.

 

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z przedstawionego porządku obrad projektu uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem  roku budżetowego 2013.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad.
Następnie poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z przedstawionego porządku obrad projektu uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem  roku budżetowego 2013.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

 

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za przyjeciem w/w wniosku głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

W związku z powyższym w/w wniosek Burmistrz Miasta został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
- rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
- wyrażenia zgody  na złożenie przez Burmistrza Kudowy-Zdroju oświadczenia woli w imieniu Gminy Kudowa-Zdrój w zakresie objęcia podwyższonej wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. Basen „Wodny Świat” oraz pokrycia różnicy wynikającej ze zwiększonej wartości nominalnej udziałów wkładem pieniężnym,
- zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju,
- planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2014,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014,
- planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014,
- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
- budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok
a) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
d) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
e) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
h) głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
i) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
j) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
• wydatków niewygasających z upływem  roku budżetowego 2013.
2. Wolne wnioski – zapytania.
a następnie poddała go pod głosowanie.

Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

 

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za przyjeciem w/w wniosku głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

W związku z powyższym porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)
• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada  zmniejszenie  planu dochodów i wydatków  o kwotę  123.714,00 zł . Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
- dział 750 – zwiększa się o 10.000,00 zł dochody z tytułu wsparcia finansowego udzielonego przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku z  przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania publikacji pn. „Jak zmieniamy Kudowę”,
- dział 758 – zmniejsza się o 45.629,00 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowiskowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.299.2013.MK z dnia 31.10.2013 roku,
- dział 853 – zmniejsza się o 88.085,00 zł planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania  w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat  do wysokości uzyskanej dotacji w kwocie 51.915,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.293.2013 z dnia 29.10.2013 roku. 
Wydatki:
- dział 010 – w związku z uzyskaniem refundacji z Powiatowego Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o 12.514,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o 1.808,00 zł, na składki na Fundusz Pracy o 14,00 zł. Zmniejsza się o 560,00 zł wydatki na zakup materiałów oraz o 4.467,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na utrzymanie rowów melioracyjnych,
- dział 630 – zmniejsza się o 5.873,00 zł wydatki na zakup wody w związku z mniejszymi niż w poprzednich latach stratami wody w fontannie w Parku Zdrojowym. Zmniejsza się o 4.508,00 zł wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”, o  2.800,00 zł wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju- wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska”, o 5.240,00 zł wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn.”Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap IV”,
- dział 700 – zwiększa się o 85.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych oraz o 50.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych  utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego,
- dział 710 – zmniejsza się o 66.000,00 wydatki na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z przesunięciem terminów realizacji zawartych umów  na 2014 rok. Zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki na zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
- dział 750 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wydaniem publikacji „Jak zmieniamy Kudowę”.,
- dział 754 – zwiększa się o 6.000,00 zł wydatki na koszty ogrzewania pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 1 Maja 49. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Karoseracja samochodów otrzymanych nieodpłatnie na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w Kudowie-Zdroju” w związku z rozszerzeniem zakresu przebudowy o prace blacharskie i konserwację podwozia ( dotyczy samochodu Sprinter otrzymanego z Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej). W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego zmniejsza się o 30.264,00 zł  wydatki na zakup sprzętu w ramach zadania pn. „Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w z związku z podpisaniem umowy w Shengen”. Zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na ubezpieczenia związane z funkcjonowaniem  Straży Miejskiej,
- dział 757 – zmniejsza się o 50.000,00 zł wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę w związku z obniżeniem stopy procentowej WIBOR 3M, w oparciu o którą  liczona jest wysokość oprocentowania kredytów,
- dział 758 – rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł utworzoną na realizację z zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego.
- dział 801 – zwiększa się o 20.300,00 zł wydatki na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w tym 3.000,00 zł dla szkół podstawowych, 7.000,00 zł dla szkół gimnazjalnych i 10.300,00 zł dla przedszkoli. Zmniejsza się o 8.171,00 zł wydatki na realizację projektu pn. Znajdujemy wspólny język” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami w tym wynagrodzenia bezosobowe o 4.867,00 zł, zakup materiałów o 1.350,00 zł, zakup usług pozostałych o 954,00 zł, wydatki na ubezpieczenia o 1.000,00 zł. Zmniejsza się o 1.344,00 zł wydatki na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zwiększa się o 6.143,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Publicznych. Zwiększa się o 3.000,00 zł wydatki za zakup usług pozostałych związanych z dowozem dzieci do szkoły,
- dział 851 – zmniejsza się o 630,00 zł wydatki na szczepienia szyjki macicy  w związku z mniejszą liczbą dziewczynek korzystających ze szczepień,
- dział 852 – zmniejsza się o 17.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- dział 854 – zmniejsza się o 150,00 zł wydatki na umowy zlecenia związane z organizacją letniego wypoczynku w Tucholi. Zmniejsza się o 3.350,00 zł wydatki na stypendia Rady Miejskiej. Zmniejsza się o 318,00 zł wydatki na zasiłki szkolne, zwiększa się o 10.100,00 zł wydatki na stypendia szkolne ( uzupełninie 20 %  wkładu własnego),
- dział 900 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju”  w związku z koniecznością wykonania monitoringu składowiska odpadów komunalnych w IV kw. 2013 roku.  Zmniejsza się o 25.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w związku z uzyskaniem z Powiatowego Biura Pracy refundacji z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych. Zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju i jego aktywizacja zawodowa”,
- dział 921 – w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Let`s dance czyli muzyczne lato na Pograniczu” zmniejsza się wydatki o 8.733,00 zł w tym wynagrodzenia o 1.336,00 zł, zakup materiałów o 172,00 zł, zakup usług pozostałych o 636,00 zł. Zmniejsza się kwoty dotacji celowych o 4.065,00 zł w tym o 3.245,00 zł na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną projektu pn. „Potyczki nie tylko z literaturą” i o 820,00 zł na realizację przez Muzeum Kultury Pogórza Sudeckiego projektu pn. „Źródła folkloru i tradycji ludowych na pograniczu kudowsko-nachodzkim”. Zmniejsza się o 37.935,00 zł wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na działalność statutową w tym o 25.086,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i 12.849,00 zł dla Muzeum Kultury Pogórza Sudeckiego,
- dział 926 –  zmniejsza się o 2.100,00 zł wydatki na ubezpieczenie boiska sportowego „Orlik”. Zmniejsza się o 1.143,00 zł wydatki na zatrudnienie trenera środowiskowego.
 Radny W.Gucz stwierdził, że na emisję obligacji przeznacza się kwotę 11.075.000 zł. W związku z tym zwrócił się z pytaniem jakiego toku nabrała ta sprawa, ponieważ radni nic na ten temat nie wiedzą.
I.Biernacik poinformowała, że   jeżeli chodzi o w/w kwotę, to 10.175.000,00 zł zostało przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zostały zmniejszone zobowiązania z tytułu kredytów i w to miejsce weszła emisja obligacji komunalnych. Kwota 900.000,00 zł jest to deficyt, który powstał w bieżącym roku,  i który został pokryty emisją obligacji. Druga kwota deficytu – 2.947.310,00 zł została pokryta kredytem.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, który bank realizuje obligacje.
Pani i.Biernacik poinformowała, że Bank PKO S.A. Centrum Korporacyjne we Wrocławiu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -    11 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      2 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymali się radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło,
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie. 

Burmistrz Miasta stwierdził, że należałoby przygotować na piśmie informacje dla radnych dot. emisji obligacji.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że na sesję został zaproszony pan R.Duch, który złożył skargę na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  do Wojewody Dolnośląskiego. Ponadto stwierdziła, że pan R.Duch jest nieobecny na sali narad. Skarga została zgodnie z zapisami Statutu Gminy skierowana do Komisji Rewizyjnej, która zgodnie z posiadanymi kompetencjami badała przedmiotową skargę.  Następnie odczytała skargę pana R.Ducha na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój skierowaną do Wojewody Dolnośląskiego.
Radny M.Turoń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji dot. skargi pana R.Ducha.
Radna A.Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie Komisji w pierwszych dniach listopada byli w Klubie Seniora i było on otwarty, obecnych było 6 osób.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody  na złożenie przez Burmistrza Kudowy-Zdroju oświadczenia woli w imieniu Gminy Kudowa-Zdrój w zakresie objęcia podwyższonej wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. Basen „Wodny Świat” oraz pokrycia różnicy wynikającej ze zwiększonej wartości nominalnej udziałów wkładem pieniężnym
Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, że Spółka z o.o. Basen „Wodny Świat” w 2013 r. przystąpiła do realizacji projektu pod tytułem „Plaża, woda, zielona energia- modernizacja Aquaparku w Kudowie - Zdroju w celu podniesienia atrakcyjności uzdrowiska” współfinansowanego  w 70% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej . Wartość tego zadania to kwota 664.535, 77 zł (netto). Przy wyżej wymienionym poziomie współfinansowania spółka w ramach wkładu własnego powinna ponieść wydatek na poziomie ok. 200 000 zł . Poprzez zaproponowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 197.112 zł Gmina jako jedyny udziałowiec spółki chce wesprzeć ją przy realizacji w/w zadania, które obejmuje kogenerację. Zastosowanie systemu kogeneracji w znacznym, stopniu wpłynie na obniżenie kosztów bieżących spółki i poprawi jej wynik finansowy .

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wyrażenia zgody  na złożenie przez Burmistrza Kudowy-Zdroju oświadczenia woli w imieniu Gminy Kudowa-Zdrój w zakresie objęcia podwyższonej wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. Basen „Wodny Świat” oraz pokrycia różnicy wynikającej ze zwiększonej wartości nominalnej udziałów wkładem pieniężnym została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia wyrażenia zgody  na złożenie przez Burmistrza Kudowy-Zdroju oświadczenia woli w imieniu Gminy Kudowa-Zdrój w zakresie objęcia podwyższonej wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. Basen „Wodny Świat” oraz pokrycia różnicy wynikającej ze zwiększonej wartości nominalnej udziałów wkładem pieniężnym została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju,
Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, że na mocy art. 1 pkt 6, ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 984) ustalono prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje na mocy w/w przepisu burmistrz w drodze decyzji . Mając na względzie zakres działania i przyznane kompetencje Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju zadanie przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego powinno być przekazane w/w instytucji. Przekazanie zadania powinno nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Statut tej jednostki. Stąd też w projekcie uchwały znajduje się zmieniona treść § 5 dotychczasowego Statutu, w którym w punkcie 10 wpisano powyższe zadanie, które będzie realizowane praz OPS od 01.01.2014 r.
M.Miliszeska – Kierownik OPS poinformowała, że dodatek ten będzie należał się osobom które mają prawo do pobierania dodatku mieszkaniowego i mają podpisaną umowę z Zakładem Energetycznym. Kwoty dodatku są niewielkie np. dla gospodarstwa jednoosobowego jest to kwota 11,00 zł  miesięcznie, dla gospodarstwa dwu i trzyosobowego jest to kwota 15,00 zł miesięcznie, a dla gospodarstwa czteroosobowego i  więcej jest to kwota 18,00 zł miesięcznie. Kwoty tych dodatków wynikają z rozporządzenia ministra  i dotyczą wyłącznie energii elektrycznej. Dodatek będzie należał się od stycznia do kwietnia, a następnie od maja do końca roku. W 2014 r. będą ustalane kwoty na rok kolejny.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:


za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały NR XVII/106/12 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju, została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2014

Radny W.Gucz zaproponował, aby plany pracy zostały wywieszone w gablocie przed Urzędem Miasta.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2014 została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014 została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014 została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kudowa Zdrój na lata 2014 – 2025 jest wyrazem nowego podejścia władz Gminy do planowania finansowego . Nowe podejście polega na tym, iż  zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przygotowane w procedurze właściwej dla opracowania dokumentu o charakterze strategii. Wydłużenie okresu prognozowania do 2025 roku pozwoliło na  uwzględnienie  danych finansowych zarówno wydatkowych jak i dochodowych w dłuższej perspektywie czasowej. Restrukturyzacja zadłużenia przeprowadzona w 2013 roku umożliwi wykorzystanie środków finansowych powstałych w wyniku obniżenia rocznych spłat kredytów i wykupu obligacji w przyszłej perspektywie finansowej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została  na lata 2014- 2025, w związku z przewidywanym zakończeniem wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków o    2,4 %, a w przypadku podatków wzrost o 0,9 %   natomiast w latach 2015 – 2025  wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków przyjęto z zastosowaniem  przewidywanych wskaźników inflacji wynikających z założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów (ostatnia aktualizacja maj 2013 roku). Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025 zakłada zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w związku z przejęciem przez gminę obowiązku stworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na opłatach śmieciowych wnoszonych przez mieszkańców bezpośrednio do gmin. Powyższy obowiązek wynika ze znowelizowanej w 2011 roku  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwoty dochodów i wydatków projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ujęte zostały zgodnie ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi i przyjętym poziomem dofinansowania, który dla programu RPO wynosi -  54% -70 %, POWT – 85 %-95% , mikroprojektów 85 %. Kwotę wyjściową stanowią  planowane dochody w 2014 roku oparte na informacjach  na 2014 rok Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone  oraz wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat za III kwartały 2013 roku. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,  dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przy planowaniu wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) przyjęto następujące założenia:
1) w 2014 roku założono 1% wzrost wynagrodzeń a w następnych latach wzrost  inflacyjny wynagrodzeń dla wszystkich grup (nauczyciele, obsługa, administracji itd.)
2) wskaźnik inflacji dla wzrostu pozostałych wydatków przyjęto w wysokości 2,5 w latach 2015-2017,  2,4 % dla lat 2018-2022 i 2,3 % w latach 2023-2025,
3) w grupie wydatków na wynagrodzenia  na lata 2014-2016 ujęto wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, natomiast w latach następnych corocznie założono rezerwę,
4) zakończenie w 2014 roku spłaty kosztów budowy krytego basenu oraz kosztów obsługi prolongowanej części należności,
5) zwiększono wydatki na promocję Gminy,  kulturę oraz  utrzymanie zieleni miejskiej co związane jest z przyjętą formułą rozwoju gminy ukierunkowanej na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zwiększenia liczby odwiedzających,
6) zaplanowano zmniejszanie się wydatków bieżących będących wynikiem integracji finansowej jednostek gminnych i Urzędu Miasta w zakresie przeprowadzania wspólnych przetargów na dostawę materiałów i świadczenie usług oraz wynikiem zrealizowania inwestycji obniżających koszty utrzymania (termomodernizacje budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych).
W związku z realizacją zadań inwestycyjnych  i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej planuje się następujące przychody:
 w 2014 roku z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy Kudowa-Zdrój w kwocie 2.600.000 zł w tym 530.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej,
 w 2014 roku z tytułu spłaty udzielonych pożyczek  w kwocie 40.000 zł (spłata pożyczki przez Basen „Wodny Świat” sp. z o.o.),
 w 2015 roku  z tytułu kredytów w kwocie 1.200.000 zł.
Jeżeli chodzi o rozchody to spłatę zadłużenia zaplanowano do końca 2025 roku, co  pozwoli nie tylko na racjonalną wielkość obciążania budżetu Gminy spłatami rat zadłużenia, ale zapewni możliwości prowadzenia niezbędnych działań i  projektów mających na celu rozwój miasta.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie. 

Salę obrad opuścił radny W.Gucz. Na sali obrad obecnych jest 12 radnych.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok
a) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do   budżetu
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że procedura uchwalania budżetu gminy oraz zasady szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zostały określone w uchwale Rady Miejskiej  nr III/7/10 z dnia 23 grudnia 2010. Zgodnie z tą uchwałą do 15 listopada każdego roku  przed rozpoczęciem roku budżetowego Burmistrz Miasta  przedkłada radnym projekt uchwały budżetowej. Radni w Komisjach pracują nad projektem uchwały budżetowej. Komisją właściwą do zaopiniowania projektu budżetu jest Komisja Gospodarczo – Ekonomiczna. Na  zakończenie prac na projektem budżetu odbywa się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej z udziałem przewodniczących poszczególnych Komisji, na którym wypracowywane są wnioski dotyczące  projektu budżetu. Po czym Burmistrz Miasta rozpatruje przedstawione wnioski,  określa które z nich zostaną przyjęte, a które nie, przedstawia  uzasadnienie,  ewentualnie wprowadza do projektu budżetu autopoprawki. Następnie  poprawiony projekt uchwały budżetowej jest przedkładany radnym i omawiany jest na sesji budżetowej. 30 sierpnia Burmistrz Miasta wydał zarządzenie nr 191/13 w sprawie  założeń do projektu budżetu na 2014 r. W zarządzeniu tym zostały określone następujące założenia:
a) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników niebędących nauczycielami -  1,00 %. Wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U  z 2006 roku nr 97, poz. 674 z póżń. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2014 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2014 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2014/2015,
b) podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.160 zł  (37,5 % od kwoty 3.092 zł) a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 193 zł,
c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli  - 2.900 zł (110 % kwoty bazowej na 2013 rok  2.636 zł ),
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 900 zł na osobę,
e) narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym,
f) przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,4 %,
g) stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 20 zł na jednego ucznia w  szkołach podstawowych i 25 zł na jednego ucznia w szkołach gimnazjalnych,
h) wskaźnik wzrostu stawek podatkowych w wysokości 0,9 %.

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej
Skarbnik Gminy  odczytała projekt uchwały budżetowej na 2014 rok, który został radnym przekazany w listopadzie bieżącego roku.

c) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej
I.Biernacik – Skarbnik Gminy odczytała uchwałę nr III/206/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012 roku  w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok,  uchwałę nr III/207/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013 roku  w sprawie pozytywnej opinii p projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014 oraz uchwałę nr III/208/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013 roku  w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. W/w uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

d) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu
Radna E.Marecka-Szydło  – Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej  odczytała opinię Komisji Gospodarczo -  Ekonomicznej  dot. przedłożonego projektu budżetu gminy na 2014 r.  – opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu
Burmistrza Miasta odczytał stanowisko w sprawie opinii Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 – stanowisko Burmistrza Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem czy zgodnie z nową strategią finansową gminy będzie realizowany wspólny zakup - Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne gminy -  energii elektrycznej, gazu, ubezpieczeń, środków czystości itp. oraz można zejść z dopłaty na rzecz PFRON z tytułu  nieuzyskania wskaźnika w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Burmistrz  Miasta poinformował, że gmina jest zobowiązana do uiszczania dopłaty na rzecz PFRON w wysokości różnicy między osiąganym wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym wynikającym z ustawy.
Ponadto Burmistrz Miasta zwrócił się do radnych w prośbą o zgłaszanie uwag do nowej strategii finansowej gminy w terminie do 10.01.2014 r. Odpowiadając na pytanie radnego poinformował, że jeszcze nie weszły w życie zmiany ustawy o zamówieniach publicznych w  związku z tym ostateczne decyzje dot. wspólnych zamówień zostaną podjęte w styczniu przyszłego roku.
Radny M.Turoń w związku z tym, że koszty utrzymania noclegowni są niemałe zwrócił się z pytaniem, czy jest ona wykorzystywana i w jakim procencie.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że w tym roku noclegownia nie była jeszcze wykorzystana. Środki na jej utrzymanie muszą być założone w budżecie gminy, ponieważ w każdej chwili może być potrzeba jej uruchomienia. 

g) zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej
Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej na 2014rok zgłoszono następujące autopoprawki:
1. przeniesienie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami  komunalnymi ujętych w § 0490 w kwocie 2.200.000,00 zł z działu 900 rozdział 90002 do działu 756 rozdział 75618 – zmiana w tabeli nr 1,
2. dodanie załącznika nr 3, w którym określono dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 roku,
3. dopisanie w § 7 uchwały budżetowej odwołania do załącznika nr 3,
4. dopisanie w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w dziale 900 odwołania do załącznika nr 3,
5. zmiana zapisu  §  2 ust. 3 pkt 2 uchwały budżetowej z „wniesienie udziałów spółki prawa handlowego” na „wydatki na podwyższenie udziałów w spółce prawa handlowego”.  

h) głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następujące  autopoprawki do projektu uchwały budżetowej:
1. przeniesienie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami  komunalnymi ujętych w § 0490 w kwocie 2.200.000,00 zł z działu 900 rozdział 90002 do działu 756 rozdział 75618 – zmiana w tabeli nr 1.

Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  głosowano następująco:


za było                 -      12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.      
W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.


2. dodanie załącznika nr 3, w którym określono dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 roku
       Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  głosowano następująco:


za było                  -     12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.      
W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

3. dopisanie w § 7 uchwały budżetowej odwołania do załącznika nr 3
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  głosowano następująco:


za było                 -     12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.      
W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.


4. dopisanie w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w dziale 900 odwołania do załącznika nr 3
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  głosowano następująco:


za było                  -     12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.      

W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.


5. zmiana zapisu  §  2 ust. 3 pkt 2 uchwały budżetowej z „wniesienie udziałów spółki prawa handlowego” na „wydatki na podwyższenie udziałów w spółce prawa handlowego”
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  głosowano następująco:


za było                  -     12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.      
W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

i) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami
I.Biernacik - Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami.

j) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok .
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  głosowano następująco:

 

za było                   -    12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

 Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydatków niewygasających z upływem  roku budżetowego 2013
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku. Środki finansowe  na wydatki niewygasające są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego, a wydatki na zadania ujęte są w wykonaniu budżetu za bieżący  rok budżetowy.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wydatków niewygasających z upływem  roku budżetowego 2013 została podjęta następującą ilością głosów:


 za było                 -    12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wydatków niewygasających z upływem  roku budżetowego 2013  została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.2)
B.Kopeć – Sekretarz Gminu poinformował, że 19.12.2013 r. wpłynęło do Urzędu Miasta rozstrzygniecie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kudowa-Zdrój w  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. Nadzór prawny wojewody stwierdził, że kompetencja do podjęcia decyzji w sprawie zbycia udziałów należy do burmistrza miasta a nie  do rady.  W związku z tym Burmistrz Miasta 20.12.2013 r. wydał zarządzenie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kudowa-Zdrój w  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.
Radna G.Janiszewska w zawiązku z zakończoną rewitalizacją osiedla Fabrycznego zwróciła się  z propozycją, aby przygotować tablicę, gablotę i zamieścić na niej zdjęcia osiedla przed rewitalizacją i po rewitalizacji. Taką tablicę można też przygotować dla osiedla przy ul. Tkackiej, ponieważ ono też bardzo się zmieniło.
Ponadto zwróciła się z wnioskiem o spowodowanie, aby uporządkowany został teren wokół dużej Biedronki, ponieważ jest tam straszy bałagan.
Radna A.Mróz poinformowała, że po jednym z posiedzeń Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej radna T.Żulińska wyszła z propozycją, aby po wykonaniu remontu ul. Nad Potokiem i chodnika wzdłuż stadionu nadać stadionowi imię Zdzisława Świderskiego.
Burmistrz Miasta poinformował, że wpłynął oficjalny wniosek w tej sprawie i zostanie on rozpatrzony zgodnie z obowiązującą procedurą.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXXVII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXVIII/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2014 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż