Protokół nr XXXVII/13 z dnia 28 listopada 2013 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXXVII/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 28 listopada 2013 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1100


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1420

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych gości zaproszonych oraz mieszkańców.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:
1. Anna Grzegorzewska                   - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
• ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
• ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej  w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru,
• zmiany uchwały Nr XIII/81/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
• gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2014 rok,
• przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”,
• zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
• zmiany uchwały nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju  z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• uchylenia uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  10.06.2008r.w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do spółki "INVEST-PARK DEVELOPMENT" spółka z o.o. w organizacji,
• wystąpienia Gminy Kudowa – Zdrój ze stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Kudowa – Zdrój”.
2. Sprawozdanie z prac Komisji  za 2013 r.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radny W.Gucz zwrócił się z wnioskiem o zmianę  tytułu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Radny uważa, że powinna to być informacja. Rada Miejska nie ma żadnego wpływu na stawki, ponieważ spółka jest integralną organizacją, która nie podlega Radzie. W związku z tym ustalenie stawek następuje na wniosek Prezesa sp. z o.o. Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który zatwierdza Burmistrz Miasta. W związku z tym uważa, że to nie powinna być uchwała tylko informacja.
Burmistrz Miasta poinformował, że tłumaczył to na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Tworząc spółkę  ustalono pewne zasady współpracy z wspólnikiem, którym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Ustalono, że wszystkie strategiczne dla spółki decyzje, zadania będą podejmowane wspólnie. Do takich strategicznych zadań należy również przedstawianie Radzie Miejskiej  pod głosowanie uchwał w sprawie wysokości stawek za dostawę wody i odbiór ścieków.
Ponadto Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z przedstawionego porządku obrad projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i wprowadzenie dwóch projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kudowa-Zdrój w  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz akceptacji projektu deklaracji Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój –Nachod.
Radny M.Turoń zwrócił się z wnioskiem o przesuniecie na kolejną sesję Rady Miejskiej przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2013 rok.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad.
Następnie poddała pod głosowanie wniosek radnego W.Gucza w sprawie zmiany tytułu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na przyjęcie informacji o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

 

za było                 -     4 radnych
przeciw było        -     9 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
Przeciw głosowali radni: W.Biernacik, G.Janiszewska, M.Mrowiec, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

W związku z powyższym w/w wniosek radnego W.Gucza nie został przyjęty.


Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z przedstawionego porządku obrad projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

 

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za przyjeciem w/w wniosku głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

W związku z powyższym w/w wniosek Burmistrz Miasta został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kudowa-Zdrój w  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o..

Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

 

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.  

W związku z powyższym w/w wniosek Burmistrz Miasta został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu  uchwały  w sprawie akceptacji projektu deklaracji Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój –Nachod.

Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

 

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

W związku z powyższym w/w wniosek Burmistrz Miasta został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego M.Turonia o przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 rok na kolejnej sesji Rady Miejskiej.

Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

 

za było                 -    13 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

W związku z powyższym w/w wniosek radnego M.Turonia został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
• ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
• ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej  w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru,
• zmiany uchwały Nr XIII/81/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
• gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2014 rok,
• przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”,
• zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
• zmiany uchwały nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju  z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• uchylenia uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  10.06.2008r.w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do spółki "INVEST-PARK DEVELOPMENT" spółka z o.o. w organizacji,
• wystąpienia Gminy Kudowa – Zdrój ze stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Kudowa – Zdrój”,
• wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kudowa-Zdrój w  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.,
• akceptacji projektu deklaracji Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój –Nachod.
2. Sprawozdanie z prac Komisji  za 2013 r.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.
a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

 

za było                 -     9 radnych
przeciw było        -     0 radnych
wstrzymało się     -    4  radnych

 

Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali radni: W.Biernacik, G.Janiszewska, M.Mrowiec, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymali się radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.

W związku z powyższym porządek obrad  został przyjęty większością głosów.

 

Ad.1)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zwiększenie  planu dochodów i wydatków  o kwotę  57.103,00. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
- dział 630 – zwiększa się dochody z tytułu uzyskania odszkodowań za zniszczone mienie w Parku Zdrojowym,
- dział 750 – zwiększa się o 26.178,00 zł dochody z tytułu uzyskania odszkodowania za zalanie budynku Urzędu Miasta oraz za kradzież miedzianych rur spustowych,
- dział 801 – zwiększa się o 8.639,00 zł dochody Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej nagrody dla Dyrektora szkoły, zwiększa się 2.648,00 zł inne dochody uzyskane przez Zespół Szkół Publicznych. Zwiększa się o 3.490,00 zł dochody Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w związku z otrzymaniem dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2012 roku,
- dział 900 – zwiększa się dochody z tytułu uzyskania odszkodowań za zniszczone pojemniki. 
Wydatki:
- dział 750 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i o 21.178,00 zł pozostałych usług w związku z koniecznością  przeprowadzenia remontu pomieszczeń Urzędu Miasta,  które uległy zalaniu,
- dział 801 – wprowadza się wydatki na wypłatę nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w kwocie 7.000,00 zł oraz pochodnych od tej nagrody w kwocie 1.369,00 zł. Zwiększa się o 2.648,00 zł wydatki na zakup materiałów w Zespole Szkół Publicznych zgodnie z wnioskiem Dyrektora. Zwiększa się o 3.490,00 zł wydatki płacowe (wynagrodzenia wraz ze składkami naliczanymi) w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym  zgodnie z wnioskiem Dyrektora,
- dział 900 – zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju” w związku z koniecznością wykonania ogrodzenia w celu uniemożliwienia wyrzucania odpadów komunalnych i gruzu. Zmniejsza się o 3.582,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z oświetleniem świątecznym,
- dział 926 –  wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni gazowej w hali sportowej przy ul. Głównej 43”.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  13 radnych
przeciw było        -     0 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy posiada kompetencje do ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że podatek nie może przekroczyć stawek określonych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 25 lipca 2013 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9 %). Proponowane stawki ustalone są w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  w 2014 r.
W uchwale zastosowano podobnie jak w ubiegłym roku preferencyjną stawkę podatku dla gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe.
Przewidziane są również jako kontynuacja, zwolnienia dla:
- nieruchomości zajętych na potrzeby straży pożarnych,
- nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej,
- nieruchomości zajętych na działalność kulturalną.
Proponowane zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz obniżenie stawki od gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe nie są skierowane do przedsiębiorców, stąd też nie stanowią pomocy de minimis.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  11 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    2 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymali się radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta większością głosów. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy jest uprawniona do określania w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wysokość stawek nie może być wyższa niż stawki maksymalne ogłoszona przez Ministra Finansów w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014 r. i  nie może być przy tym niższa od stawek minimalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w  2014 r. Wyznaczone prawem granice stawek minimalnych w podatku od środków transportowych narzucają konieczność zmiany stawek dotychczasowych. Proponuje się podwyższenie stawek podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w następującej wysokości:
- od 4,00 % do 5,45 % dla samochodów ciężarowych,
- od 3,33 % do 5,45 % dla samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi,
- od 4,67 % do 5,00 % dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
- od 4,71 % do 5,56 % dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od liczby osi,
- od 5,33 % do 5,38 %  dla przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- od 4,55 % do 5,56 % dla przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, w zależności od liczby osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- od 5,24 % do 5,38 % dla autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia.
Zaproponowane w uchwale stawki pozwolą na zwiększenie dochodów gminy z tytułu podatku od środków transportowych o  4.510,00 zł.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych została podjęta następującą ilością głosów:


za było                 -  13 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej  w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy jest uprawniona do określania wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej a także zasad jej ustalania i poboru. Rada Gminy może również zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa, określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Stawka maksymalna ogłoszona przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014 r. nie może przekroczyć 4,30 zł dziennie.
Proponuje się ustalić wysokość opłaty uzdrowiskowej na poziomie 4,00 zł za wyjątkiem osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatantów wojennych – proponowana stawka w wysokości  2,00 zł oraz dzieci do lat 6 – proponowana stawka w wysokości  1,00 zł.
Podwyższenie stawki opłaty uzdrowiskowej z kwoty 3,50 do kwoty 4,00 (o 15 %) jest spowodowane ponoszeniem wysokich kosztów utrzymania infrastruktury uzdrowiskowej.
Radna E.Marecka –Szydło zwróciła się z prośbą o zwiększenie efektywności i ciągłe nagłaśnianie, że funkcjonuje w gminie paszport kudowski. Jest to bardzo istotna rzecz, to jest coś co działa na korzyść klienta i zmniejsza dysonans wynikający z dodatkowo wydawanych przez klientów pieniędzy w stosunku do świadczących usługę.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej  w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  13 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej  w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  13 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2014 rok,
Głos zabrała pani K.Oczkowska, która poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii są zadaniami własnymi gminy zgodnie z ustawami:
- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- o przeciwdziałaniu narkomanii.
Obydwie ustawy wskazują jako środki finansowe, z których zadania te powinny być realizowane, dochody gminy uzyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Zbieżność zadań wynikających z obydwu ustaw oraz to samo źródło finansowania wskazują na zasadność przyjęcia jednego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.                                                                       
Planowane dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na rok 2014 wynoszą  340.000 zł.
Burmistrz Miasta poinformował, że wniosek zgłoszony na wspólnym posiedzeniu Komisji dot. poprawy estetyki placu zabaw przy ul. Kombatantów został przyjęty do realizacji.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  13 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Głos zabrała pani E.Hendler - Bolechała, która poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.  Program współpracy gminy Kudowa Zdrój z organizacjami pozarządowymi został opracowany zgodnie z wymogami art. 5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Program ma na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określa czytelne reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych.
Głównym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych  gminy Kudowa-Zdrój wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie w ich realizację podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Program ma również na celu wprowadzenie jasnych i czytelnych zasad i rozwiązań w zakresie wspierania przez gminę działań podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez udzielanie im dotacji.
Program będzie obowiązywał od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Na finansowanie tego programu przeznaczono kwotę 150.000,00 zł. Komisja konkursowa powoływana jest w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju i składa się z co najmniej pięciu członków w tym: co najmniej trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy w konkursie z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  13 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Głos zabrał K.Kierończyk – Prezes sp. z o.o. KZWiK, który poinformował, że taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzana jest na  podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Procedura ustalania cen i opłat jest  zawarta w cytowanej ustawie. W ustawie jest zawarta delegacja dla rady miejskiej do zatwierdzenia taryf, a nie ustalania cen. Wniosek został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i złożony w wymaganym terminie na podstawie uchwalonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych   i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2012-2015.  Głównym elementem taryfy są ceny jakie będą obowiązywały po uchwaleniu taryfy. Taryfa obowiązywać będzie jak zawsze na okres jednego roku tj.  od 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r.
Proponowane ceny netto za dostawę wody i odbiór ścieków na 2014 r.  wynoszą: 1 m3 wody – 3,90 zł (wzrost ceny o 8,03%), 1m3 ścieków – 5,35 zł  (wzrost ceny o 7,65%). Łączna cena netto za  1 m3 dostarczonej wody i odebranych ścieków dla obu grup taryfowych wynosi 9,25 zł  - wzrost ceny o 7,81 %.  Wysokość opłaty abonamentowej pozostaje na poziomie 2013 r. - 4 zł, 7 zł, 10 zł, 2 zł w zależności od wyposażenia nieruchomości w ilość wodomierzy (wodomierz lokalowy: 4 zł/okres rozl., wodomierz główny: 7 zł/okres rozl, więcej niż jeden wodomierz: 10 zł/okres rozl., 2 zł/okres za urządzenie pomiarowe na ścieki). Ponadto  zostały wprowadzone opłaty dodatkowe za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych KZWiK, uwzględniające możliwości technologiczne oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdroju.
Radna E.Marecka-Szydło w imieniu Klubu Radych „My dla Kudowy” stwierdziła, że bardzo dobrze rozumieją wyjaśnienia przedstawione przez Burmistrza Miasta  i Prezesa spółki. Cały czas jednak chodzi o to, że jaka ta argumentacja by nie była, powinno być podane  do wiedzy  mieszkańców gminy, że jest przyjęcie przez radę  informacji o zmianie stawki taryfy. Szanując opinię Burmistrza Miasta oraz Prezesa spółki dalej uważa, że rada nie jest ciałem władnym do podejmowania uchwały. Rada nie jest organem nadrzędnym nad ustawodawcą, rada może tylko stanowić coś na poziomie gminy, a w tym przypadku Klub Radnych sądzi, że jednak rada nie może podejmować uchwały, może tylko przyjąć informację.
K.Kierończyk poinformował, że to właśnie ustawodawca określił w art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, że  taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że rozumie rozterki radnych, nie jest przyjemnością głosowanie za podwyższeniem kosztów utrzymania mieszkania czy koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Wątpliwość  czy ma być podjęta uchwała, czy nie może zostać  rozstrzygnięta przez nadzór prawny wojewody. Ustawa wyraźnie mówi, że jedyną formą zatwierdzenia czegoś, czy zajęcia stanowiska jest uchwała rady. Ponadto stwierdził, że spółka KZWiK funkcjonuje bardzo dobrze, prowadzi inwestycje – nowe sieci, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,  doskonale dba o to, aby woda była dobrej jakości. Prowadzone inwestycje zwieszają ilość wody pitnej.
Radny W.Gucz stwierdził, że nie chodzi o spór, ale chodzi o to, że rada nie stanowi ciała nadzorczego nad KZWiK sp. z o.o. Rada nie ma wpływu na działalność spółki. Radni widzą co robi spółka i pochwalają to, ale chodzi o formę. Nie może być to uchwała tylko musi to być informacja.
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta następującą ilością głosów:

za było                 -    9 radnych
przeciw było        -     0 radnych
wstrzymało się     -    4 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, G.Janiszewska, M.Mrowiec, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymali się radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta większością głosów. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju  z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że po dokonaniu analizy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Kudowie-Zdroju od dnia 1 lipca 2013r. stwierdzono, że zasadnym jest skrócenie czasu pracy PSZOK-a. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od 01.04. do 31.10. świadczy usługi w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.00, od wtorku do soboty
w godzinach od 8.00 do 18.00 a w okresie od 01.11. do 31.03. w poniedziałek
w godzinach od 8.00 do 14.00, od wtorku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju  z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  13 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju  z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju  z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  10.06.2008r.w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do spółki "INVEST-PARK DEVELOPMENT" spółka z o.o. w organizacji

Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz  Gminy, która poinformowała, że  Gmina Kudowa – Zdrój pomimo podjęcia w dniu 10.06.2008 r. przez Radę Miejską Kudowy – Zdroju uchwały nr XXIV/163/08 w sprawie przystąpienia do spółki „ INWEST – PARK DEVELOPMENT” spółka z o.o. w organizacji, nie przystąpiła do w/w spółki i tym samym nie objęła w niej udziałów. Nadzór prawny wojewody stoi na stanowisku, że skoro uchwała  w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do spółki "INVEST-PARK DEVELOPMENT" spółka z o.o. w organizacji nie jest realizowana  koniecznym jest uchylenie przedmiotowej uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  10.06.2008r.w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do spółki "INVEST-PARK DEVELOPMENT" spółka z o.o. w organizacji została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  13 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/11  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  10.06.2008r.w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do spółki "INVEST-PARK DEVELOPMENT" spółka z o.o. w organizacji została podjęta jednogłośnie. 


• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia Gminy Kudowa – Zdrój ze stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Kudowa – Zdrój”
Głos zabrała pani B.Kopeć - Sekretarz Gminy, która poinformowała, że  od roku 2004 gmina Kudowa – Zdrój jest członkiem stowarzyszenia działającego pod nazwą „Organizacja Turystyczna Kudowa – Zdrój”. W ostatnim okresie czasu przedstawiciel gminy Kudowa – Zdrój nie brał udziału w żadnych działaniach, o których mowa w Statucie Stowarzyszenia. Aktywność gminy w w/w Stowarzyszeniu była bardzo nikła. Stowarzyszenie nie korzystało również z pomocy, czy też porad eksperckich gminy przy rozwiązywaniu swoich problemów. W tej sytuacji dalsza przynależność gminy do stowarzyszenia, w którym gmina nie bierze aktualnego udziału  jest nieuzasadniona. 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu M.Hodernemu przedstawicielowi Stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Kudowa – Zdrój”, który poinformował, że Stowarzyszenie zostało zawiązane w 2003 r. z siedzibą w Urzędzie Miasta.  Do Stowarzyszenia przystąpiła Gmina Kudowa-Zdrój i wymogła na członka, aby do zarządu Stowarzyszenia powołać dwie osoby po to, aby mieć wpływ na działanie zarządu. Te dwie osoby zrezygnowały z pracy w Stowarzyszeniu. Stwierdził, że nie wiej jakie jest obecnie podejście gminy do Organizacji Turystycznej, która jest, ale w jego mniemaniu gmina nie chce współpracować i nie chce osób, które chciałyby społecznie zrobić cokolwiek dla miasta.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy w momencie wystąpienia gminy Stowarzyszenie będzie w stanie funkcjonować, a  przede wszystkich czy chce funkcjonować. Stowarzyszenie ma formę prawną, więc wiąże się to m.in. ze sprawami związanymi z kosztami postępowania, corocznej sprawozdawczości. Jest to również pytanie do strony założycielskiej czyli  gminy
M.Hoderny stwierdził, że  gmina która nie pomaga jest niepotrzebna, także spokojnie może wystąpić ze Stowarzyszenia. Ci którzy chcą, aby Stowarzyszenie działało czeka na wybory i  zmiany oraz na współpracę z ludźmi, którzy tego chcą.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do pana M.Hodernego, czy rzeczywiście chce prowadzić to Stowarzyszenie, ponieważ pamięta, że  jakiś czas temu zrezygnował z jego prowadzenia, czy deklaruje, że Stowarzyszenie jest i będzie działało. Na dzień dzisiejszy wiemy, że nie ma nowego zarządu, czy zostanie on powołany do działania Organizacji Turystycznej Kudowa-Zdrój.
M.Hoderny poinformował, że najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zgromadzenie, które wybiera zarząd. Obecnie nie ma chęci współpracy. Jeżeli będzie to w przyszłym roku to być może, nie można robić nic na siłę.  Wystąpienie gminy ze Stowarzyszenia a działalność Organizacji Turystycznej Kudowa-Zdrój to dwie różne rzeczy. Jeżeli gmina chce wystąpić to niech występuje.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem,  kiedy odbyło się ostatnie walne zgromadzenie Stowarzyszenia.
M.Hoderny poinformował, że walne zgromadzenia nie obywają się tak jak powinny się odbywać, natomiast prawo nakazuje coroczne spotkania.
B.Kopeć stwierdziła, że tak jak powiedział pan M.Hoderny dwóch przedstawicieli gminy zrezygnowało w pracy w Stowarzyszeniu. Pan P.Maziarz zrezygnował z pracy w Stowarzyszeniu w momencie kiedy zrezygnował ze stanowiska z-cy burmistrza miasta. Ponadto  poinformowała, że dekretuje pocztę i nie przypomina sobie zaproszenia od Stowarzyszenia na walne zgromadzenie  w ostatnich latach. Aktywności i formalnego zaproszenia gminy jako członka Stowarzyszenia  nie było. Ponadto poinformowała, że pani skarbnik bezpłatnie prowadzi Stowarzyszeniu księgowość. Gmina jako członek Stowarzyszenia czuje się zobowiązana do pomocy. Przy braku aktywności, zapraszania na walne zgromadzenie, spotkania, baku propozycji wspólnego działania czy przedsięwzięć ze strony stowarzyszenia,  przelewanie na konto Stowarzyszenia kwoty 5.000 zł mija się z celem. W związku z brakiem tej aktywności podjęto decyzję o przedstawieniu Radzie w/w projektu uchwały.

Na salę obrad przybył radny M.Oleśko. Na sali obrad obecnych jest 14 radnych.

M.Hoderny stwierdził, że jest to nieprawda. Stowarzyszenie po rezygnacji pana P.Maziarza wystąpiło o wyznaczenie nowego przedstawiciela gminy. Gmina nie uczyniła tego przez trzy lata, czyli automatycznie zadeklarowała, że nie chce współpracować ze Stowarzyszeniem. Składka nie była odprowadzana przez gminę nie tylko przez ostatnie 3 lata, ale również przez poprzednie 4 lata.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy zarząd Stowarzyszenie w tytułu tego, że nie złożył sprawozdań finansowych poniósł jakieś konsekwencje finansowe. Ponadto zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta  jaka jest przyszłość Stowarzyszenia, skoro gmina  była inicjatorem jego powołania.  Czy Stowarzyszenie będzie finansowe do następnego walnego zgromadzenia.
M.Hoderny poinformował, że od trzech lat toczy się spór między Stowarzyszeniem a gminą kto ma zapłacić za zmiany w KRS w związku z rezygnacją dwóch przedstawicieli gminy z pracy w Stowarzyszeniu. Jedyna pomoc jaka jest, to pomoc pani skarbnik, która nieodpłatnie dwukrotnie przygotowała deklaracje Stowarzyszenia do KRS. Trudno mówić teraz o przyszłości Stowarzyszenia, podjęto decyzję, że do jesieni przyszłego roku Stowarzyszenie będzie funkcjonować.
M.Olejarz stwierdził, że jego zdaniem głosowanie na uchwałą powinno się odbyć po walnym zgromadzeniu, na którym Stowarzyszenie powinno się zadeklarować, czy dalej pracuje, czy też nie.
I.Birenacik – Skarbnik gminy odpowiadając na pytanie radnego W.Gucza dot. konsekwencji finansowych za nieterminowe złożenie sprawozdań finansowych poinformowała, że nikt nie zapłacił kary, natomiast toczy się postępowanie za niezłożenie sprawozdania za 2010 i 2011 r.  Do KRS został napisany wniosek o nienaliczanie kary, sprawozdania zostały wysłane.
Radna T.Zulińska  stwierdziła, że członkowstwo w stowarzyszeniach jest dobrowolne. Jeżeli ktoś nie wyraża woli przynależności do stowarzyszenia ma prawo zgłosić to wtedy kiedy che. Związku z tym uważa, że nie widzi potrzeby, aby czekać na walne zgromadzenie. Gmina nie wyraża woli przynależności do stowarzyszenia.
Radna E.Marecka – Szydło zwróciła się z pytaniem czy ma takie prawo nawet jeżeli jest organem założycielskim.
B.Kopeć. poinformowała, że nie ma  organu założycielskiego. Ustawa o stowarzyszeniach mówi o dwóch typach stowarzyszeń tj. z osobowością prawną i bez osobowości prawnej.  Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Kudowa-Zdrój wystarczy, żeby było 15 członków. Nie ma takich sytuacji, gdzie jest jakikolwiek organ założycielski. Ustawa przewiduje, że zarówno osoby fizyczne,  jak i osoby prawne mogą być członkami stowarzyszeń i mają  dokładnie takie samo prawo jako członek stowarzyszenia. Nie w tym przypadku nadrzędności gminy, powiatu, czy jakiejś spółki, która jest członkiem stowarzyszenia. Wszyscy wobec prawa są równi, nie ma organów założycielskich.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie ma żadnego problemu, aby wystąpić ze Stowarzyszenia, a za rok do niego wstąpić, jak się okaże, że zaczęło ono aktywnie działać.
Radna G.Janiszewska poinformowała, że należy do stowarzyszenia i pełni funkcję z-cy prezesa. Jeśli członek stowarzyszenia  nie  chce współpracować to po prostu nie współpracuje. Stowarzyszenie współpracuje z osobami, które tego chcą. Jeśli  gmina chce wystąpić ze Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Kudowa-Zdrój to przecież nie oznacza, że Stowarzyszenie przestanie istnieć. Jeżeli che to może w dalszym ciągu pracować i iść do przodu. Stowarzyszenie  Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, w którym pracuje,  wszystkie zmiany w statucie, czy w zarządzie zgłaszane są do KRS.  Koszty tych zmian pokrywa stowarzyszenie, dlatego nie rozumie wypowiedzi dot. tego, że gmina nie pokryła kosztów zmian związanych z rezygnacją dwóch członków zarządu z pracy w stowarzyszeniu. Jest zarząd  stowarzyszenia, który powinien te koszty pokrywać.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wystąpienia Gminy Kudowa – Zdrój ze stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Kudowa – Zdrój”  została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  12 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    2 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymali się radni: M.Olejarz, M.Oleśko.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wystąpienia Gminy Kudowa – Zdrój ze stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Kudowa – Zdrój” została podjęta większością głosów. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła dziesięciominutową przerwę o obradach.


Po przewie salę obrad opuścili radni W.Biernacik i M.Turoń. Na sali obrad obecnych jest 12 radnych.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady na ręce pana J.Łukasika i pana P.Bubińskiego  złożyła podziękowania za organizację VII już Biegu Sponsorowanego, który odbył się 2.09.2013 r.
Dyrektor J.Łukasik poinformował, że 4.11.2013 r. w Teatrze Zdrojowym odbyło się podsumowanie Biegu.  Zebrano 30.437,70 zł.  Żeby osiągnąć taką kwotę należało podjąć wiele działań edukacyjnych i wychowawczych. Głównym celem  była pomoc wrocławskiemu hospicjum dla dzieci, część środków została przeznaczona na dzieci niepełnosprawne, które uczą się w Zespole Szkół Publicznych im, Jana Pawła II oraz dla chorego dziecka z naszej gminy.  
Pan J.Łukasik stwierdził, że poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Kwota uzyskana w roku bieżącym  jest rewelacyjna. Za tym kryje się działanie dzieci i młodzieży.  Serca rosły, kiedy w biegu wzięły udział także dzieci z najmłodszych klas. Złożył podziękowania  panu P.Bubińskiemu za wszystkie działania, które przyczyniają się do tego, że biegi te się odbywają. Ponadto poinformował, że marzy o tym, aby ten dzień był świętem dla Kudowy-Zdroju. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kudowa-Zdrój w  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Głos zabrała pani B.Kopeć - Sekretarz Gminy, która poinformowała, że uchwała została szczegółowo omówiona na wspolnym posiedzeniu Komisji. Przypomniała, że  Gmina Kudowa-Zdrój w 2003 r. przystąpiła do WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. wnosząc aportem grunt położony w kompleksie nr 1. W zamian objęła 42 udziały w spółce o wartości nominalnej 420 000 zł. Wszystkie grunty znajdujące się w tym kompleksie zostały sprzedane przez spółkę. Zainteresowane nabyciem udziałów od Gminy Kudowa-Zdrój jest Województwo Opolskie, na którego terenie znajduje się kilka kompleksów podstrefy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kudowa-Zdrój w  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  12 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kudowa-Zdrój w  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. została podjęta jednogłośnie. 

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie akceptacji projektu deklaracji Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój –Nachod

Głos zabrała pani B.Kopeć - Sekretarz Gminy, która poinformowała, że  celem współpracy jest wspólne planowanie oraz realizacja projektów rozwojowych Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod bez ograniczeń wynikających z granicy państwowej tak, aby zapewnić jak największe korzyści mieszkańcom oraz turystom regionu. Aby efektywnie wykorzystywać środki finansowe przeznaczane na rozwój, samorządy deklarują nie powielanie inwestycji w polskiej i czeskiej części Miasta Europejskiego, lecz ich uzupełnianie i wspólne wykorzystywanie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie akceptacji projektu deklaracji Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój –Nachod została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  12 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie akceptacji projektu deklaracji Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój –Nachod została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.2)

Radna A.Mroz zgłosiła wniosek, aby sprawozdania z prac Komisji za rok 2013 nie były odczytywane, tylko złożone na ręce Przewodniczącej Rady.
Przewodnicząca Rad poddała po głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 12 radnych na sali wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radna A,Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, radny M.Oleśko – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej, radny T.Szełęga – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych złożyli sprawozdania z prac Komisji za 2013 rok na ręce Przewodniczącej Rady i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Sprawozdania z prac Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska, której Przewodniczącą jest radna Ł.Rachuba stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.3)

Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o przedstawienie bardziej szczegółowej informacji dot. przesłanego  przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku protokołu kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami ruchu o charakterze stałym na drogach publicznych będących w zarządzie gminy.
Radny W.Gucz stwierdził, że niektóre znaki w Kudowie giną.  Rewitalizowana ul. Fabryczna  przy budynku 9 – dwa znaki, ul. Tkacka – znak miejsce dla niepełnosprawnych przegięty. Wydaje się słuszne, aby przed sezonem zimowym dokonać przeglądu znaków drogowych na terenie gminy i uzupełnić to co było, a niektóre naprawić.
Burmistrz Miasta poinformował, że  kontrola przeprowadzona w Kudowie-Zdroju wypadła znakomicie, najlepiej w powicie kłodzkim. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zakupiono 70 nowych znaków drogowych. Wymieniano zniszczone  znaki na słupkach. Należy mieć świadomość tego, że jeżeli chcemy egzekwować porządek to znaki muszą być ustawione tak jak trzeba i w tych miejscach gdzie trzeba. W ocenie Starostwa w Kudowie porządek ze znakami jest przyzwoity. Kontrole przeprowadzane przez Starostwo odbywają się dwa razy do roku.  Jeśli są jakieś uwagi czy nieprawidłowości to prosi o ich zgłaszanie.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji nt. pisma A.Kozłowskiego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju informującego, że jednostka OSP nie jest zainteresowana przejęciem  samochodu Jelcz 010M z jednostki OSP Kudowa-Czermna.  
Burmistrz Miasta poinformował, że dzięki wydatkom z budżetu gminy, dzięki dofinansowaniu z Fundacji Polska Miedź S.A., środkom finansowym z krajowego systemu ratownictwa drogowego udało się przygotować samochód Man, który został przekazany dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej.  Na  Zarządzie Miejskim OSP w obecności wszystkich prezesów i naczelników ustalono, że  jest do dyspozycji samochód z OSP Czermna i że może go wykorzystać jednostka OSP Górna Kudowa. Niestety oni chcą nowy samochód, a gmina na pewno nie zakupi samochodu, który robi rocznie ok. 2.000 km  za 700.000 zł. W związku z tym nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie. Decyzja zostanie podjęta po przedstawieniu opinii Zarządu Miejskiej OSP. Gmina może samochód sprzedać lub zagospodarować  w inny sposób.
Radny W.Gucz w związku z zapisami dot. dwóch firm zainteresowanych ustawieniem na terenie gminy Kudowa-Zdrój pojemników na używaną odzież zwrócił się z pytaniem co w tej sprawie postanowiono. Przypomniał również zebranym ile było  problemów z takim pojemnikami, które już na terenie gminy stały.
Burmistrz Miasta poinformował, że tak jak zostało zapisane w sprawozdaniu należy zorganizować spotkanie i zobaczymy jaką formę współpracy zaproponują gminie te dwa podmioty.
Radna G.Janiszewska w związku z zapisem mówiącym, że w Narodowym Programie Przebudowy Dróg – Etap II Bezpieczeństwo -  Dostępność – Rozwój gmina Kudowa-Zdrój została wytypowana do dofinansowania zadania pn. przebudowa ul. Buczka w kwocie 998.000 zł zwróciła się z pytaniem, czy ta kwota jest już pewna.
Burmistrz Miasta poinformował, że 29.11.2013 r. mija termin odwołań i pan wojewoda będzie mógł podpisać stosowny dokument. Następnie omówił zakres  remontu Al. Jana Pawła II od sklepu do skrętu na ul. Buczka oraz ul. Buczka na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do szkoły.
Radna T.Żulińska poinformowała, że w sprawozdaniu znalazł się zapis mówiący, że zakupiono  dodatkowe pojemniki na psie odchody. W związku z tym zwróciła się z prośbą, aby takie pojemniki zostały ustawione przy ul. Słone i przy ul. Brzozowie. Po konsultacji z mieszkańcami  przedstawi propozycję, gdzie można je ustawić.
Radny W.Gucz  stwierdził, że na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została wymierzona część, która do nich należy. Objęło to chodnik, część trawnika. Radny zwrócił się z pytaniem, czy w związku z tym gmina ma obowiązek odśnieżania tej części, czy z tego tytułu gmina otrzyma jakieś pieniądze. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że GDDKiA nie sprząta piachu po zakończeniu sezonu zimowego.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeśli chodzi o to za co odpowiada zarządca drogi zależy od tego jak  teren jest zabudowany. Każdy kto posiada nieruchomość, na której wybudował dom jest odpowiedzialny za odśnieżanie  wszystkiego co znajduje się na długości nieruchomości, np. wzdłuż drogi krajowej nr 8 w terenie, który jest zbudowany właściciele powinni płacić za utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa latem i zimą - dot. to ciągów pieszych.  Tak mówi ustawa z tym jest to trudne do egzekwowania. Jest wielu prywatnych właścicieli, którzy mają podpisaną umowę z KZWiK sp. z o.o. Są też odcinki drogi krajowej, których  utrzymanie zlecane jest przez GDDKiA  KZWiK sp. z o.o. Natomiast jeżeli chodzi o sprzątanie piachu to zobowiązany do tego jest zarządca czyli GDDKiA, która w odróżnieniu od zarządcy dróg wojewódzkich takich porozumień z gmina nie podpisuje. Od czasu do czasu na jego prośbę GDDKiA dwa razy w roku zleca KZWiK sp. z o.o. posprzątanie drogi krajowej nr 8.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem czy będzie  remontowany odcinek ul. Nad Potokiem od ul. Zdrojowej do skrzyżowania z ul. Buczka.
Burmistrz Miasta poinformowała, że w/w odcinek drogi nie będzie remontowany.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  12 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    0 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.4)                                                                           

A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta poinformował zebranych, że od 15 grudnia br. obowiązywał będzie nowy rozkład jazdy pociągów i po raz kolejny do Kudowy powinien przyjechać pociąg. Z Kudowy do Kłodzka będą cztery połączenia tj. 610, 1049, 1326 i 1731, natomiast Z Kłodzka do Kudowy będą trzy połączenia tj. 739, 1534 i 2043. Ponadto planuje się uruchomienie (w niedzielę) połączenia  Kudowa-Zdrój  - Warszawa i Warszawa – Kudowa-Zdrój.
Radny T.Szełega zwrócił się z pytaniem, czy jest szansa aby wyremontować chodnik na ul. Nad Potokiem wzdłuż stadionu.
Burmistrz Miasta stwierdził, ze chętnie podjąłby decyzję o remoncie jednak z braku środków finansowych trzeba jeszcze poczeka na realizację remontu. Pewne prace zaplanowane są do wykonania na 2014 rok.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przygotowanie planów pracy Komisji na 2014 rok oraz propozycji dla planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.  Plany pracy będą uchwalane na kolejnej sesji.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXXVII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXVII/13 z dnia 28 listopada 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2014 09:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż