Protokół nr XXXVI/13 z dnia 06 listopada 2013 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXXVI/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 06 listopada 2013 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1200


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1350

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych, gości zaproszonych oraz mieszkańców.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXXIV/13 z dnia 17.09.2013 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013 - 2025,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.
3. Wolne wnioski – zapytania.

Przewodnicząca Rady  poinformowała radnych, że do przedstawionego im porządku obrad wkradł się błąd w tytule uchwały. W zawiadomieniu o sesji podany jest następujący tytuł „przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013 – 2025” natomiast powinno byćw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój uchwały. W związku z tym zgłasza wniosek  o  przyjęcie porządku obrad ze zmienionym tytułem uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała w/w wniosek pod głosowanie.

Przy obecności 14 radnych wniosek Przewodniczącej Rady  został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz,  G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.

     

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXXIV/13 z dnia 17.09.2013 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.
3. Wolne wnioski – zapytania.

a następnie poddała go pod głosowanie.

Przy obecności 14 radnych zmieniony  porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz,  G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     


Ad.1)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXXIV/13 z dnia 17.09.2013 r.
Przy obecności 14 radnych na sali protokół z sesji Rady Miejskiej nr XXXIV/13 z dnia 17.09.2013 r. został  przyjęty jednogłośnie. 
Za przyjęciem protokołu  głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.    

 

Ad.2

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój  
Głos zabrała pani I.Biernacik, która  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój jest wyrazem nowego podejścia do finansów gminy. W związku tym, że dotychczasowe planowanie, szczególnie oparte na wysokich dochodach ze sprzedaży nieruchomości, nie przyniosło oczekiwanych efektów należało podjeść do sprawy w inny sposób. Dokonano przeglądu sytuacji finansowej gminy, dokonano przeglądu źródeł finansowania i zastanawiano się na czym należy oprzeć  działania. Przeprowadzono warsztaty z pracownikami Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych, radnymi z udziałem pana Z.Stabiszewskiego, przeprowadzono analizę SWOT finansów Gminy, ustalono dwa fundamentalne obszary planowanych działań prowadzących do wdrożenia zmienionej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój  i budżetów rocznych tj. umocnienie pozycji Kudowy - Zdroju jako popularnego ośrodka turystycznego o rozbudowanych funkcjach uzdrowiskowych oraz  działania na rzecz integracji  i  wzrostu efektywności zarządzania finansami Gminy Kudowa – Zdrój.

O godz. 1215 na salę obrad przybyła radna A.Mróz. Na sali obrad obecnych jest 15 radnych.

Nowe podejście do planowania finansowego  oznaczało opracowanie   szeregu istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020 polega na tym, że:
1. Wydłużono o 5 lat okres prognozowania, do 2025 roku, co pozwoliło  uwzględnić dane finansowe zarówno wydatkowe i dochodowe jak i  przychody i rozchody  w dłuższej perspektywie czasowej.
2. Z uwzględnieniem realnych danych wynikających z prowadzonych i planowanych  skuteczniejszych działań w ramach nowej strategii finansowej   w  nowej Wieloletniej Prognozie Finansowej :
a) zwiększono dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej jako wynik:
- zwiększenia liczby turystów,
- ograniczenia „szarej strefy” związanej z obsługą turystów,

b) zwiększono dochody z tytułu dotacji dla uzdrowiska, w tym z tytułu podwyższenia opłaty uzdrowiskowej,
c) zwiększono dochody z  tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, w tym z tytułu większej skuteczności windykacji zaległych płatności,
d) zwiększono  dochody z tytułu dzierżaw i najmu w tym również w wyniku wzmocnienia skuteczności egzekucji należności Gminy,
e) zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku:
- prowadzonej kontroli wielkości powierzchni zadeklarowanych do opodatkowania oraz kontroli faktu zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania,
- oddawania do użytku nowych budynków i budowli,
- skuteczniejszej egzekucji zaległych należności,
f) zwiększono dochody z CIT  podmiotów gospodarczych,
g) zwiększono dochody z PIT z tyłu wzrostu liczby podatników, jako wynik zachęt  dla osób faktycznie zamieszkujących w Kudowie - Zdroju do płacenia podatków PIT na rzecz Gminy oraz osiedlania się kolejnych osób w Kudowie – Zdroju,
h) urealniono dochody ze sprzedaży majątku (obok nieruchomości gruntowych do sprzedaży przeznaczane będą w ograniczonym zakresie mieszkania komunalne stanowiące istotne obciążenie dla budżetu Gminy),
i) zaplanowano pozytywne efekty dalszej integracji finansowej jednostek gminnych i urzędu Gminy  w zakresie takich wydatków bieżących jak na przykład ubezpieczenia, koszty osobowe,
j) przewidziano wzrost  wydatków na promocję Gminy,  kultury oraz utrzymanie zieleni miejskiej jako istotnie wpływających na wielkość ruchu turystycznego,
k) zwiększono wydatki na infrastrukturę uzdrowiskową,
l) zwiększono wydatki majątkowe  szczególnie o charakterze infrastrukturalnym, w tym ze znaczącym udziałem środków pomocowych,
m) w innych wydatkach bieżących przy ustalaniu planowanych wielkości założono zasadę pełnej adekwatności wydatków i dochodów. Oznacza to obowiązek zapewnienia źródła sfinansowania pozaplanowych wydatków dodatkowymi dochodami lub obniżeniem wydatków,
n) zaplanowano przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia Gminy rozumianej jako zmiana warunków obsługi długu Gminy poprzez  wdrożenie programu emisji obligacji komunalnych Gminy  Kudowa -  Zdrój  i renegocjacje dotychczasowych umów kredytowych. Efektem restrukturyzacji zadłużenia będzie :
- istotne zmniejszenie w najbliższych latach obciążenia budżetu Gminy   kwotami rozchodów wynikającymi z dotychczas zawartych umów kredytowych (rozłożenie spłat w dłuższym okresie),
- przeznaczenie znaczącej części środków z restrukturyzacji na wydatki majątkowe niezbędne do realizacji  WPF. Wydatki te ukierunkowane będą na realizację  zadań  dofinansowanych środkami pomocowymi, w tym z Unii Europejskiej (wkład własny),
- stworzenie warunków finansowych do wdrożenia Programu Kudowa- Zdrój  „Radość-Zdrowie-Przygoda”. Programu, w ramach którego realizowany będzie obszar działań, na rzecz wzmocnienia finansowego Gminy poprzez oddziaływanie na rozwój usług  turystycznych i funkcji uzdrowiskowych w tym również poprzez realizację wydatków majątkowych. Program Kudowa – Zdrój „Radość-Zdrowie-Przygoda” to promocyjna, marketingowa nazwa strategii finansowej w części działań na rzecz wzmocnienia finansowego Gminy w obszarze powyżej wspomnianym.
- wzmocnienie działań obniżających w dłuższej perspektywie wydatki bieżące Gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa funkcjom uzdrowiskowym miasta.
Pani Skarbnik poinformowała, załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej pokazuje dochody ogółem pokazane z poszczególnych latach. W  2013 roku po zmianach jest to kwota 33.159.000 zł – dochody zostały zwiększone o prawie 2 mln zł. wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 36. 392.000 zł, wynik budżetu to kwota 3.233.311 zł jako deficyt, przychody budżetu to kwota 15.506.311 zł w tym 11.075.000 zł to kwota wynikająca z restrukturyzacji zadłużenia i emisji obligacji. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie  12.273.000,00 zł, w tym 10.175.000,00 zł jako  spłata wcześniej zaciągniętych  zobowiązań kredytowych w ramach restrukturyzacji zadłużenia. Kwota długu planowana na koniec 2013 r. wynosić będzie  17.151.639,00 zł w tym 393.639,00 zł jest to kwota zadłużenia  w tytułu spłaty budowy basenu (ostatnia rata). Jeżeli chodzi o wskaźnik zadłużenia   60% to w roku bieżącym został on zachowany, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art.169 jest przekroczony, a wynika to z restrukturyzacji długu, czyli zaciągnięcia zobowiązań i spłat  w wysokości 10.175.000,00 zł. Planuje się w przyszłym roku zwiększenie zadłużenia o kwotę 2.900.000,00 zł oraz spłata zadłużenia w kwocie 2.600.000,00 zł, w 2015 r. zaplanowane jest zaciągniecie kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł i spłata w kwocie 800.000,00 zł. Największe zadłużenie gminy planowane jest na  2015 r. i wynosić będzie 18.558.000,00 zł. Zadłużenie to do spłaty planowane jest do końca 2025 r.
Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia to z wieloletniej prognozy finansowej gminy wykreślono zadanie mówiące o uzbrojeniu działek na tzw. „17ha”, ponieważ otworzyła się możliwość aplikowania o środki unijne. Wprowadzono przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących  polegające na wprowadzeniu kwoty 148.580,00 zł na Muzea Wiejskie - zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Będzie to zadanie realizowane w przyszłym roku i wymaga ujęcia w  wykazie przedsięwzięć realizowanych jako  zabezpieczenie środków na jego realizację.
Burmistrz Miasta  stwierdził, że chciałby uzupełnić wypowiedź Pani Skarbnik, która ograniczyła się  w części dochodów tylko o fakt dot.  spadku dochodów jeżeli chodzi o sprzedaż majątku.  Budowanie budżetu gminy na najbliższe lata  przy wpisywaniu dużych kwot ze sprzedaży majątku po stronie dochodów jest niemożliwe do zrealizowania w kilku powodów. Po pierwsze nikt  nikogo na zmusi do nabywania nieruchomości. Po drugie  nie będzie można  w celu zrealizowania wydatków, wpisywać nierealnych kwot po stronie dochodów. Budżet gminy to nie są tylko dochody związane ze sprzedażą majątku, są to również inne dochody. Z tymi dochodami gmina ma ogromny problem. Dochodów należnych gminie jest w granicach 6 mln zł i są to  dochody, których  gmina nigdy nie odzyska. Nie można ciągle zapisywać dochodów, których nigdy nie będzie. Na dzisiaj wiadomo,  że ponad połowa tej kwoty są to dochody od firm, które powoli likwidują swoją działalność, odbywają się procesy upadłości.  Gmina  jest  dopiero siódma w kolejności otrzymania jakichkolwiek środków ze sprzedaży majątku likwidowanych firm.  Kolejna  rzecz, na którą należy zwrócić uwagę to jest fakt, że taka okazja jaka będzie w latach 2014 – 2020 jeśli chodzi o fundusze europejskie może się więcej nie zdarzyć.  Jeszcze nie wiemy jakie będą to środki, jest dyskusja jak sobie poradzić z absorpcją tych środków. Trzeba będzie zrobić wszystko, aby z środków w rozdaniu 2014 – 2020 skorzystać. 
Burmistrz Miasta stwierdził, że trudno nie zauważyć  w Polsce i w Kudowie-Zdroju również co zrobiono dzięki funduszom europejskim. Trzeba mieć środki na swój udział.  Trudno zrezygnować z dofinansowania w wysokości 70%, czy krajowego z programu  modernizacji dróg lokalnych gdzie jest 50% na 50%, jak  nie sięgnąć po środki polsko – czeskie,  gdzie dofinansowanie w dużych projektach wynosi aż 85%, czy mikroprojektach, gdzie dofinansowanie wynosi 95%.  Jeśli  nie zostaną podjęte decyzje dotyczące zmian w budowaniu budżetów na przyszłe lata to gmina pozbawi się możliwości pozyskania dofinansowania. To byłoby złe rozwiązanie. Można dyskutować, czy forma, która jest wybrana jest dobra, czy  jest zła, ale lepszej od obligacji nie ma. Mamy już piąte spotkanie w tej sprawie. Burmistrz stwierdził, że jest jeszcze sfera dotycząca mieszkańców. Nie można mówić, że koszty utrzymania mieszkania nie są ważne i istotne.  One są bardzo ważne.
Gmina nie  może zostawić wspólnot mieszkaniowych samych sobie, jeżeli  podejmą decyzję o termomodernizacji budynku, zmianie systemu ogrzewania. Gmina nie może powiedzieć, że jej to nie interesuje bo nie ma pieniędzy.  Zmiana systemu ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na ul. Łąkowej kosztuje ok. 1.800.000 zł. W tym  zobowiązania gminy to kwota 790.000 zł. Na 8 budynków przy ul. Łąkowej, na 3 przeprowadzono kompletną termomodernizację, a do 6 doprowadzony został gaz i zmieniony  został system ogrzewania. Na osiedlu przy ul. Tkackiej na 18 budynków na 14 przeprowadzono termomodernizację. To kosztowało gminę tylko 232.000 zł, ma nadzieję, że pozostałe wspólnoty spróbują  podjąć się tego zadania, które wcale nie jest łatwe. Należy pamiętać, że zobowiązania zaciągnięte przez mieszkańców są zobowiązaniami, które spłacać będą nie tylko ci, którzy je zaciągnęli ale i ich spadkobiercy.
Wszystko to co  robione jest w mieście – wymiana dachów, budowa kotłowni indywidualnych czy wymiana instalacji  -  gmina wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi wydała 1.185.000,00 zł.  Inną sprawą jest kwota zaległości czynszowych w wysokości ok. 700.000,00 zł. Z tego wszystkiego wychodzi kwota 3 mln zł – to nie są środki wydane na konsumpcję, to jest realizowanie programu, który gwarantuje ludziom bezpieczeństwo.
Są jeszcze inne wydatki. Wydatki, które gmina ponosi i ponosić będzie np. na oświatę, na opiekę społeczną.  Gmina che  pomóc ludziom, którym jest trudno, chce na dobrym poziomie świadczyć usługi związane z edukacją itd. W gminie nie może zabraknąć środków na oświatę i opiekę społeczną.
Następnie głos zabrał pan Z.Stabiszewski, który stwierdził, że decyzje w sprawie przyjęcia pakietu uchwał należy podjąć już, ponieważ z dniem 1 stycznia wchodzą w życie nowe regulacje w zakresie  tworzenia budżetu, które uniemożliwią  przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia.  Rada Miejska nie będzie mogła podjąć stosownych uchwał po nowym roku.
Radny M.Olejarz stwierdził, że w przychodach znalazła się pozycja dot. emisji obligacji. Czy w ten zapis może się znaleźć w wieloletniej prognozie przed podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji.
I.Biernacik stwierdziła, że tak. Na sesji podejmowany jest pakiet uchwał.
Burmistrz Miasta stwierdził, że wszystkie trzy uchwały podjęte jednocześnie na tej sesji dają Burmistrzowi możliwość do wykonania kolejnych  czynności. Obojętnie jaka będzie kolejność  podjęcia uchwał  to wszystkie należy dzisiaj podjąć.
Radny M.Olejarz zwrócił się do pani Sekretarz o opinię w tej sprawie – czy jest to poprawna kolejność.
B.Kopeć stwierdziła, że nie czuje się kompetentna jeżeli chodzi o opinię dotyczącą spraw finansowych.
Radny M.Olejarz stwierdził, że to nie są sprawy finansowe, zwrócił się z pytaniem czy to jest poprawna kolejność. Wszystkie czynniki są już ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, a to jest nowa rzecz, nowy projekt uchwały. Nie mamy gwarancji, że projekt uchwały w sprawie emisji obligacji zostanie przyjęty. Jeżeli nie zostanie podjęta ta uchwała to co wtedy.  Jego zdaniem nie można tego absolutnie traktować jako pakiet uchwał. To jest nowy projekt i ta kolejność nie jest dobra.
B.Kopeć stwierdziła, że jej zdaniem ta kolejność jest poprawna. Nadzór prawny Wojewody rozstrzygnie, jeżeli prawo zostanie złamane.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy kwota długu tj. 17.151.639,00 zł.  ujęta w projekcie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozie finansowej,  to jest ostateczna kwota długu na koniec roku 2013.
Skarbnik Gminy poinformowała, że tak. Kwota ta obejmuje zarówno restrukturyzację jak i nowy zaciągnięty kredyt.
Radny W.Gucz patrząc na stronę związaną z kwotami długu to jest to bardzo optymistyczne, bo w 2025 r. będziemy mieli dług równy 0.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w którymś momencie musi tak być, ponieważ gdyby tak nie było to należałoby na tyle lat na ile planowana jest spłata długu przygotowywać wieloletnią prognozę.
Radny W.Gucz stwierdził, że ponadto widzi optymizm jeżeli chodzi o przychody, które wynoszą w latach 2013 - minus 3 mln zł, w roku 2014 – minus 1.440.000 zł a na koniec 2020 r. + 2.600.000 zł. Dobrze być optymistą.
Skarbnik Gminy poinformował, że kwoty, o których mówi radny są to przychody budżetu (wiersz 4) i są to kwoty, które gmina zaciąga i są kwoty zwrotne i są zaplanowane tylko do 2015 r., a później nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań. 
Radny W.Gucz stwierdził ponadto, że  zaplanowany jest wzrost dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, za dzierżawę i najem, z podatków oraz urealniono dochody ze sprzedaży majątku. Czyli zakładamy na te lata podwyżki.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że nie założono podwyżek, na pierwsze 4 lata jat założone ściągnięcie należnych gminie dochodów. Są to zaległości, które mają dzierżawcy w stosunku do gminy.  Jeżeli chodzi o wieczyste użytkowanie to zwiększone dochody w stosunku do tego roku wynikają z ostatniej rat aktualizacji opłaty za wieczyste użytkowanie, która będzie miała wpływ w 2014 r.
Radny W.Gucz poinformował, że przeanalizował również tabelę gdzie zawarty jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2025. W wykazie tym nie znalazło się nic co jest związane z tzw. 17 ha, a uzbrojenie tego terenu powinno to być. Nie wiemy jaki będzie ostateczny bilans, ile miasto włoży w to uzbrojenie, a ile miasto zyska ze sprzedaży działek.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że jak wcześniej mówiła wyłączono z wykazu przedsięwzięć wydatki związane z uzbrojeniem tzw. 17 ha. ze względu na to, że pojawiła się możliwość  uzyskania dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej i wtedy na bieżąco wydatki na ten cel będą umieszczane w budżetach rocznych, a jeżeli gmina uzyska środki na działania 2 -3 letnie to wtedy zadanie znajdzie się w wieloletniej prognozie finansowej.
Burmistrz Miasta odpowiadając na wątpliwości radnego W.Gucza poinformował, że w nowym rozdaniu 2014 – 2020 wstępne założenia i wskaźniki mówią o tym, że od 27% do 30% środków będzie przeznaczonych na przedsiębiorczość. W strategii, która w formie zarządzenia Burmistrza jest przygotowywana znajduje się również wykaz zadań, w który wpisane jest uzbrojenie 17 ha. Ponadto stwierdził, że wieloletnia prognoza finansowa nie jest dokumentem zamknięty. O  jej treści decydować będą mieszkańcy i rady co rok. Wpisane są tylko dyscypliny finansowe i sposób jak sobie poradzić, żeby były środki na finansowanie zadań dofinansowanych z funduszy europejskich.
Głos zabrał Z.Stabiszewski, który poinformował, że jedną z przyczyn,  dlaczego zaproponowano gminie opracowanie strategii finansowej  są ograniczenia wynikające z ustawy o finansach publicznych.  Ustawa mówi tak wieloletnia prognoza finansowa  może zawierać wyłącznie wydatki finansowe, na które już są podpisane umowy, czyli jeśli coś jest planowane w perspektywie za dwa, trzy cztery lata, a nie ma na to podpisanych umów, to takich zadań nie można wpisywać do wieloletniej prognozy. W wieloletniej prognozie wpisuje się to na co pozwala prawo, natomiast strategia  opracowywana po to, aby wpisywać rzeczy, które są potrzebne, a na które nie ma podpisanych umów. Ponadto pan Z.Stabiszewski ustosunkował się do wypowiedzi radnego M.Olejarza stwierdzając, że podjęte przez Radę Miejską   uchwały zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przez nią będą weryfikowane. Treść uchwał będzie sprawdzana pod względem formalnym, prawnym i czy właściwie zostały podjęte. Wszystkie liczby i wielkości będą weryfikowane pod względem zasadności, realności, zgodności itd. Uchwały wysyłane są również do nadzoru prawnego Wojewody. Ponadto poinformował, że dwa miesiące temu w jednej z gmin podjęto taki sam pakiet uchwał został uchwalony i nie zostało to  zakwestionowane.
Radny M.Olejarz stwierdził, że jest to procedura oczywista, każda uchwała jest  weryfikowana przez różne instytucje kontrolne. Radny stwierdził, że nie chciałby, aby podjęte uchwały były zakwestionowane skoro jest możliwość, żeby tak się nie stało.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:


za było                 -  10 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    5 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, M.Mrowiec, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymali się radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko.

 

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zmniejszenie  planu dochodów o kwotę  2.385.057,00 zł  i zmniejszenie  planu wydatków o kwotę 110.057 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
- dział 020 –zwiększa się o 173,00 zł kwotę dochodów z tytułu dzierżawy na terenie gminy terenów łowieckich. Zmniejsza się o 80.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych. W związku ze spadkiem gradacji kornika zmniejszyła się konieczność wycinki drewna  przygodnego,
- dział 600 –na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się o 806,00 zł  kwotę przyznanej dotacji ze środków „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na realizację zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju – etap III”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 270.194,00 zł,
- dział 630 – zmniejsza się dochody ze sprzedaży map i przewodników prowadzonej w Punkcie Informacji Turystycznej w związku z mniejszym niż planowano zainteresowaniem kupujących ,
- dział 700 – zmniejsza się o 5.000,00 zł planowane dochody z tytułu zwrotu przez dłużników opłat sądowych i komorniczych ponoszonych przez gminę w toku prowadzonych spraw egzekucyjnych, zmniejsza się o 126.300,00 zł planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, zmniejsza się o 39.600,00 zł planowane dochody z tytułu spłaty przejętych należności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej, zwiększa się o 2.000,00 zł pozostałe dochody, które dotyczą otrzymanego odszkodowania za zniszczoną studnię przy komunalnym budynku mieszkalnym. Zmniejsza się o 900.000,00 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w związku z mniejszym niż planowano zainteresowaniem w zakupie działek przeznaczonych pod działalność turystyczną i budownictwo wielorodzinne. Zmniejsza się o 25.000,00 zł dochody z tytułu dzierżawy gruntów w związku z uchylaniem się od płacenia należności przez jednego dzierżawcę. Zwiększa się 15.000,00 zł dochody z tytułu odpłatności za wycenę nieruchomości i świadectwo energetyczne związane ze sprzedawanymi lokalami,
- dział 710 – zmniejsza się o 10.000,00 zł dochody z tytułu darowizn na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w związku z przedłużeniem procedury opracowania zmiany planu. Zwiększa się o 26.000,00 zł dochody z tytułu świadczonych usług cmentarnych,
- dział 750 – zwiększa się o 17.500,00 zł dochody z tytułu otrzymanej refundacji w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych za rok poprzedni,
- dział 754 – zwiększa się o 5.000,00 zł dochody z tytułu odpłatności za dostawę mediów do gabinetu weterynaryjnego przy ul. Zdrojowej 27,
- dział 756 –zwiększa się o 2.000,00 zł dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wprowadza się plan dochodów z tytułu odpłatności za wydanie licencji TAXI w kwocie 1.000,00 zł. Zmniejsza się o 70.000,00 zł dochody z opłaty targowej w związku ze zmniejszeniem stawki na prywatnym targowisku „Zbaj”. Zwiększa się o  70.000,00 zł planowane dochody z tytułu opłaty,
- dział 801 – zmniejsza się o 167.521,00 zł dochody w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego w związku z wprowadzeniem z dniem 01.09.2013 roku zmian w ustawie o systemie oświaty i uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwiększa się o 10.000,00 zł odpłatność gminy Lewin Kłodzki z tytułu uczęszczania do niepublicznego przedszkola w gminie Kudowa Zdrój dzieci z gminy Lewin Kłodzki. Wprowadza się plan dochodów z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł ( Fundacja Polska Miedź, Inwest –park sp. z o.o. )  z przeznaczeniem na urządzenie sali multimedialnej do nauki języków obcych w Zespole Szkół Publicznych,
- dział 852 – zmniejsza się o 12.468,00 zł dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. W związku z  niewywiązaniem  z obowiązku zapłaty wobec dłużnika wszczęto postępowanie egzekucyjne,
- dział 900 – zmniejsza się 1.057.635,00 dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej  wydatków poniesionych na realizację projektu   pn. " Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" w związku z wydłużonym cyklem rozliczania refundacji ze stroną czeską. Zmniejsza się  o 400,00 zł dochody z tytułu dotacji  z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „Śmiecenie odpada – kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój” w wyniku zmniejszenia wydatków podczas realizacji zadania. Zmniejsza się o 24.000,00 zł dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu w związku z brakiem aktualizacji programu utylizacji azbestu i inwentaryzacji obiektów zawierających azbest. Zmniejsza się o 5.000,00 zł dochody z tytułu opłaty produktowej. 

Wydatki:
- dział 020 – zmniejsza się o 19.000,00 zł wydatki związane z pozyskaniem drewna z lasów komunalnych związanych ze zmniejszeniem ilości pozyskiwanego drewna przygodnego.
- dział 630 – zmniejsza się o 11.000,00 zł wydatki na zakup map i przewodników do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej w związku ze zmniejszeniem wielkości sprzedaży. Wprowadza się wydatki  w kwocie 30.400,00 zł na druk materiałów promocyjnych w formie kalendarza ściennego w ramach projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”, który ze względu na formę powinien zostać rozprowadzony w 2013 roku. Zwiększa się o 6.500,00 zł wydatki na zakup usług remontowych urządzeń  w Parku Zdrojowym,
- dział 700 – zmniejsza się o 220.000,00 zł wydatki bieżące zwiększając jednocześnie wydatki majątkowe w związku z finansowaniem przez gminę prac modernizacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Finansowanie prac modernizacyjnych następuje ratalnie na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie rozliczenia nakładów inwestycyjnych. Zmniejsza się o 13.200,00 zł wydatki na ubezpieczenie komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na ten cel uzyskanymi w ramach przeprowadzonego przetargu na usługi ubezpieczeniowe. Zmniejsza się o 400,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Zwiększa się o 80.000,00 zł wydatki na koszty postępowania sądowego  z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zmarłej mieszkanki Kudowy-Zdroju w związku z faktem przejęcia z mocy ustawy przez gminę masy spadkowej z dobrodziejstwem inwentarza,
- dział 750 – zmniejsza się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów przez poborowych na badania lekarskie w związku z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami sądowymi w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- dział 801 –wydatki majątkowe w kwocie  4.500,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Słonym przenosi się do działu 92601, w którym ujęto wydatki na jego budowę. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 18.000,00 zł  na realizacje zadania pn. „Urządzenie multimedialnej Sali do nauki języków obcych w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju”,
- dział 851 – wykreśla się wydatki w kwocie 5.000,00 zł  na opracowanie programu ochrony zdrowia psychicznego,
- dział 852 – zwiększa  się o 1.000,00 zł wydatki związane z dofinansowaniem pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki związane z pokrywaniem kosztów pobytu mieszkańców z terenu gminy w domach opieki społecznej. Zmniejsza się o 10.000 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- dział 854 – zwiększa  się o 5.925,00 zł wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych w  części  stanowiącej 20 % udział gminy,
- dział 900 – zmniejsza się o 28.000,00 zł wydatki na realizację projektu pn. " Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" w związku z mniejszymi niż planowano kosztami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zmniejsza się o 164.754,00 zł wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku w związku z 30 dniowym terminem płatności, który dla faktur za grudzień 2013 roku upływie w 2014 roku. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone na budowę gospodarczej wiaty  na potrzeby pracowników Referatu Inwestycji I Funduszy Europejskich zlokalizowanej na terenie ogrodnictwa przy ul. Mickiewicza,
- dział 926 –  zwiększa się o 4.500,00 zł wydatki na budowę boiska sportowego w Słonym    (koszty dokumentacji technicznej przeniesione w działu 801).
Te dwie operacje tj. zmniejszenie dochodów i wydatków dają łącznie  zwiększony deficyt budżetu gminy  o kwotę 2.275.000,00 zł, który po tych zmianach będzie wynosił 3.233.311,00 zł. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 11.075.000,00 zł z tytułu  emisji obligacji  komunalnych gminy Kudowa-Zdrój, w tym 10.175.000,00 zł będzie przeznaczone na restrukturyzację długu, natomiast 900.000,00 zł zostanie przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych. Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy o kwotę 8.800.000,00 zł do kwoty 12.273.000,00 zł w tym 2.058.000 zł – spłaty pożyczek, natomiast 10.175.00,00 – restrukturyzacja  czyli również zadłużenia. Zmieniają się również limity zobowiązań – limit kredytów długoterminowych pozostaje bez zmian w kwocie 4.300.000,00 zł, natomiast zmienia się przeznaczenie tego kredytu tj.  na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej  - 1.376.101,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.923.899,00 zł. Wprowadza się zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.075.000,00 zł w tym - na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej  - 900.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w ramach restrukturyzacji zadłużenia  – 10.175.000,00 zł.

Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem jak rozumieć zapis dział 700 – zmniejsza się o 220.000,00 zł wydatki bieżące zwiększając jednocześnie wydatki majątkowe w związku z finansowaniem przez gminę prac modernizacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Czy w tych budynkach został zmniejszony zakres  prac remontowych. Ponadto zwrócił się z pytaniem, czy do końca roku planuje się zaciągniecie kredytu krótkoterminowego, ponieważ mieszkańcy zadają mu pytanie, czy będą pieniądze na wypłaty dla pracowników.
Skarbnik Gminy  poinformowała, że nie jest planowane zaciągniecie kredytu krótkoterminowego, planowana jest spłata już zaciągniętego kredytu krótkoterminowego. Ponadto poinformowała, że w bieżącym roku nie zdarzyło się przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzeń.  Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą część pytania pani Skarbnik poinformowała, że do tej pory wspólnoty mieszkaniowe zaciągały  długoterminowe zobowiązania finansowe na realizację  zadań termomodernizacyjnych, a gmina  wpłacała swój udział w formie funduszu remontowego. W  związku z tym, że są to wydatki inwestycyjne, które podwyższają wartość naszego majątku, podpisano ze wspólnotami porozumienia na mocy, których  część dotycząca spłaty tych zobowiązań traktowana jest jako wydatki inwestycyjne. Jest to zabieg techniczny, żeby pokazać, że wartość naszego majątku wzrasta.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 -  11 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    4 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymali się radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.

 

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta większością głosów.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu 
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej zakłada, ze gmina wyemituje 13.675 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 13.675.000 zł. W 2013 roku  byłaby to kwota 11.075.000 zł, natomiast w roku 2014 – 2.600.000,00 zł. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150  osób. Oferta emisji obligacji zostanie skierowana do banków i do  domów maklerskich, które zajmują się tego typu sprawami. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, mogą nie mieć formy dokumentu i  nie będą zabezpieczone.  Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na:
-  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 11.335.000,00 zł w tym w 2013 roku w związku z restrukturyzacją zadłużenia w kwocie 10.175.000,00 zł i w 2014 roku – 1.160.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.430.000,00 zł w tym w 2013 roku 900.000,00 zł i w 2014 roku 530.000,00 zł
Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Kudowa - Zdrój. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania obligacji  zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Kudowa - Zdrój. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy Kudowa -  Zdrój. Zostaną wyemitowane   w następujących  latach 2013 – 17 serii  i 2014 – 5 serii. 
Obligacje poszczególnych serii w danym roku Gmina Kudowa-Zdrój będzie mogła emitować w dowolnej kolejności,   będzie miała również prawo do rezygnacji z emisji dowolnej serii obligacji. Wykup poszczególnych serii  obligacji rozpoczyna się w 2017 r. a zakończy się w roku 2025.  Określone zostało także, które seria, w którym roku będą wykupywane. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Kudowa – Zdrój  obligacji  przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone przed rozpoczęciem każdego półrocznego ( 6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa  WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę agenta emisji lub obligatariusza. Oprocentowanie obligacji będzie ustalane i wypłacane w  półrocznych  okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy będą wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy będą wypłacane w dniu wykupu obligacji.

O godz. 1315 salę obrad opuściła radna A.Grzegorzewska. Na sali obrad pozostało 14 radnych.

Głos zabrał pan Z.Stabiszewski, który stwierdził,  że jest to jego szósta możliwość prezentacji problemu. Prezentacje były adresowane  do różnych grup osób. Były warsztaty strategiczne zorganizowane dla wszystkich osób, które mają wpływ na  finanse gminy w ramach budżetu, w ramach jednostek organizacyjnych gminy. Odbyły się spotkania z radnymi oraz spotkanie z mieszkańcami.
Następnie kolejny raz przedstawił zebranym prezentację dotyczącą nowej strategii finansowej gminy Kudowa-Zdrój z uwzględnieniem nowego elementu jakim jest emisja obligacji komunalnych.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy projekt w/w uchwały jest poprawny. Rada ma podjąć uchwałę o emisji obligacji, a w projekcie uchwały nie wskazano kto będzie emisariuszem i jaki będzie koszt obsługi obligacji, marża. 
Z.Stabiszewski poinformował, że jeżeli chodzi o marżę, koszty to są one zawarte w uchwałach, które właśnie Rada Miejska podjęła. Nie są to koszty całkowite. Wieloletnia prognoza finansowa określa koszty tj. wydatki odsetkowe obligacji, natomiast ile będzie procent zadecyduje przetarg. Przetarg polega m.in. na określeniu warunków granicznych i wtedy banki ze sobą konkurują. Praktyka jest taka, że najpierw ustala się wszystkie warunki, które są niełatwe.  Gmina w procesie wyboru zażąda od banków przesłania nie tylko oferty, ale również umowy na emisję obligacji i umowy na przeprowadzenie programu. Przetarg musi być zgodny  z ustawą o zamówieniach publicznych. 
Radny M.Olejarz stwierdził, że jeżeli rada ma podjąć uchwałę  dot. wydania emisji to w uchwale powinien być zapis dot. emisariusza. Rada podejmuje uchwałę o wypuszczeniu obligacji, ale radni nie wiedzą kto będzie te obligacje wypuszczał.
Z.Stabiszewski poinformował, że emitentem obligacji jest gmina Kudowa-Zdrój, natomiast agentem emisji, czyli tym kto poprowadzi i później będzie administrował,  będzie ta firma, dom maklerski lub bank wyłoniony w ramach przetargu.  Natomiast właścicielami obligacji będą banki lub osoby fizyczne, firmy, które je wykupią i to są tzw. obligatariusze.
Radny M.Olejarz stwierdził, że w związku z tym należy rozumieć, że  na dzień dzisiejszy nie wiemy kto to będzie. 
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem jaki zakres kompetencji będzie miał administrator obligacji, jakie będzie miał pełnomocnictwa.
Z.Stabiszewski poinformował, że zakres pracy agenta i administratora szczegółowo określa ustawa o obligacjach. Jest to socjalna ustawa, która dokładnie precyzuje co należy do ich obowiązków. Ustawa o obligacjach jest ustawą, która jest niezwykle restrykcyjną. Burmistrz Miasta co jakiś czas może przekazywać radnym jak jest  realizowana uchwała.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy jest taka możliwość, że  emisariusz – zarządzający obligacjami,  może przekazać obligacje innemu bankowi zupełnie na innych warunkach. 
Z.Stabiszewski poinformował, że nie ma takiej możliwości. Warunki dla wszystkich obligatariuszy, dla wszystkich właścicieli obligacji gminy Kudowa-Zdrój przez 12 lat, są takie jakie zostały zapisane w uchwale, nie mogą być zmienione. Uchwała Rady Miejskiej przesyłana jest do wszystkich agentów, którzy będą składali oferty. Na bazie tej uchwały muszą przygotować ofertę i projekt umowy.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy chodzi o uchwałę, którą będzie podejmować Rada, ponieważ w projekcie tej uchwały nie ma zapisu mówiącego jaka jest marża, jaka jest obsługa.
Z.Stabiszewski poinformował, że to będzie zapisane w umowie po przeprowadzeniu przetargu. Jeżeli chodzi o marżę, to dom maklerski nie będzie pobierał żadnej marży. Właścicielem marży, czyli odsetek jest obligatariusz – właściciel obligacji. To co Rada ustali i uchwali nie może być później poddane zmianie.
Radny W.Gucz wyraził żal wynikający z tego, że Rada jest „pod ścianą”. Stan zadłużeń gminy jest wielki na co  radni przyzwolili. Owszem są rzeczy usprawiedliwione, takie jak inwestycje, ale są także rzeczy nieprzyzwolone kiedy  kredyt był zaciągnięty i dopiero wtedy  tym fakcie radni się dowiadywali. Ma żal również o to, że nie dano radnym czasu, żeby ktoś przedstawił argumentację  inną niż ta, którą przedstawiono. Może wtedy radni poznaliby inne tajniki, plusy, minusy emisji obligacji. Radny stwierdził, że odczuwa wielki niedosyt.
Z.Stabiszewski stwierdził, że to co mówił, to co prezentował na wszystkich spotkaniach nie jest jego prywatnym punktem widzenia. Jest to wieloletnie doświadczenie nabyte w pracy np. jako członek zarządu w wielkich bankach, czy przez współpracę z wieloma gminami.  Jak mówił wcześniej jest tylko doradcą.  Dokumenty mówiące o tym na co będą przygotowane środki, jakie będą źródła dochodów były przygotowane z udziałem wszystkich istotnych osób związanych z finansami gminy.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że nikt nikogo nie stawia „pod ścianą”.  Mówienie, że tak jest, jest po prostu nieuczciwe.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że kiedy realizowana jest jakaś inwestycja każdy z mieszkańców wyraża swoją opinię, cieszy się z tego, że cos się dzieje. Jeżeli nic nie będzie się robić to pieniądze nie spadną z nieba. Każdy -  również radni -   chciałby żeby coś zmienić. A to postawić nową lampę, wyremontować chodnik czy drogę. Nie mamy skąd wziąć tych pieniędzy, więc to jest dla miasta jakąś alternatywą i wielką szansą.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu została podjęta następującą ilością głosów:


za było                 -  10 radnych
przeciw było        -     0 radnych
wstrzymało się     -    4 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik,  G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymali się radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.

 

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu  została podjęta większością głosów.

 

Ad.3)

Radna E.Marecka-Szydło w związku z podjętą przez Radę uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu  stwierdziła, że trzy osoby z Klubu Radnych wstrzymały się od głosu z jednego oczywistego powodu, który konsekwentnie był zaznaczany. Nie mają nic przeciwko rozwojowi, są za rozwojem tego miasta i tylko z rozwojem tego miasta widzą jego przyszłość. Niemniej jednak forma, czas i  ilość niewiadomych,  pomimo tak wielu godzin spędzonych na poznawaniu tematu,  skłoniły członków Klubu Radnych do tego aby się  od podjęcia uchwały wstrzymać. 
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta podziękował Radzie Miejskiej za  podjęcie w/w uchwał, które pozwolą na pozyskanie środków finansowych  na realizację kolejnych projektów. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXXVI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXVI/13 z dnia 06 listopada 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2014 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż