Protokół nr XXXV/13 z dnia 28 października 2013 r.

 

PROTOKÓŁ NR XXXV/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 28 października  2013 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1200


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1645

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych oraz gości zaproszonych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.

 

Przed przystąpieniem do obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu  przedstawicielom Nieformalnego Stowarzyszenia Klika działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, którzy złożyli podziękowania Burmistrzowi Miasta za dofinansowanie wycieczki do Warszawy.
Pan K.Stolarz poinformował zebranych, że członkowie Koła PZW w Kudowie-Zdroju dokonali przeglądu wszystkich  kudowskich rzek, potoków i zbiorników wodnych. Należy stwierdzić, że  ich stan  jest dużo lepszy niż dwa – trzy lata temu. W ubiegłych latach  stwierdzano ok. 23 nielegalnych zrzutów nieczystości do rzeki Klikawa, Czermnica i Brzozówka. W  roku bieżącym stwierdzono tylko trzy nielegalne zrzuty. Podziękował Burmistrzowi Miasta  oraz pani A.Potocznej, panu R.Smolnickiemu, panu S.Jakubcowi a także pracownikom Straży Miejskiej, panu K.Kierończykowi za pomoc w utrzymaniu czystości potoków i dbałość o ochronę środowiska.
Następnie K.Stolarz – Wiceprezes Okręgu Wałbrzyskiego Polskiego Związku Wędkarskiego oraz S.Kołodziejski Prezes Koła PZW w Kudowie-Zdroju wręczyli Burmistrzowi Miasta medal przyznany przez Zarząd Główny PZW Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• przyjęcia nowej Strategii Finansowej  Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013 – 2030,
• przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013 - 2025,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

W związku z tym, że po ostatnich wizytach i konsultacjach  w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz po  rozmowach wstępnych z instytucjami finansowymi okazało się, że należy dokonać pewnych korekt w materiałach, które zostały przygotowane Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad  całego punktu 2 – Podjecie uchwał Rady Miejskiej  w sprawie:
• przyjęcia nowej Strategii Finansowej  Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013 – 2030,
• przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013 - 2025,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.

Burmistrz Miasta poinformował, że kolejne propozycje zostaną radnym przedstawione być może jeszcze na dzisiejszej sesji. Pani Skarbnik  jest nieobecna, ponieważ dokonuje korekt w materiałach dla radnych.
Radna E.Marceka-Szydło stwierdziła, że nie wiedząc o tym, że Burmistrz Miasta złoży taki wniosek przed rozpoczęciem sesji złożyła wniosek w imieniu Klubu Radnych „My dla Kudowy”  i radnego nie zrzeszonego. Jeżeli będzie istniała taka możliwość chciałaby ten wniosek odczytać.
Burmistrz Miasta poinformował, że w drugiej  części sesji kolejny raz  pan Zbigniew Stabiszewski będzie przedstawiał zabranym informacje  na temat  strategii finansowej gminy, wtedy będzie taka możliwość i będzie można na ten temat porozmawiać.

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:
1. Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
3. Wolne wnioski – zapytania.

a następnie poddała go pod głosowanie.

Przy obecności 14 radnych zmieniony  porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska, W.Gucz,  G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     


Ad.1)

 

Głos zabrała pani E.Ubik, która przedstawiła informację dot. działań gminy związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu (zał. nr 1).
Następnie głos zabrała pani M.Miliszewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju, która poinformowała, że  dożywanie  dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań  OPS. W naszej gminie uczniowie mają możliwość skorzystania z dwudaniowych obiadów i pełnowartościowych drugich śniadań. Śniadania te są przeznaczone nie tylko dla uczniów, którzy korzystają z pomocy społecznej, ale również dla wszystkich uczniów,  którzy wymagają tego typu wsparcia. Obiady i śniadania finansowane są nie tylko w czasie roku szkolnego, ale także w czasie wakacji. W bieżącym roku z obiadów korzysta ok. 160 uczniów, natomiast ze śniadań ok. 115. Ponadto dzieci, które uczęszczają na popołudniowe zajęcia organizowane przez świetlice środowiskowe mają zapewnione  podwieczorki. Działania te powodują, że nasza gmina jako jedna z  nielicznych w Polsce zapewnia dzieciom całodobowe wyżywienie. Ośrodek Pomocy Społecznej dba również o bezpieczeństwo dzieci  i młodzieży. Jest to priorytetowe zadanie OPS, pracownicy socjalni na bieżąco i systematycznie  monitorują sytuację  rodzin  będących pod opieką OPS. W przypadku rażących zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych dzieci z  tych rodzin umieszczane są w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ośrodek Pomocy Społecznej  w codziennej pracy stara się nie odbierać  dzieci z ich rodzinnych domów.  W tym celu współpracują z Policją, kuratorami        sądowymi, szkołami żeby przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowościom, aby te dzieci mogły zostać jak najdłużej w swoich domach.  Niestety nie  zawsze działania prowadzone przez Ośrodek i wszystkie instytucje, które mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przynoszą oczekiwane rezultaty. Wtedy z powodu przede wszystkim alkoholizmu, który doprowadza do rażących zaniedbań dzieci z tych rodzin umieszczane są albo w damach dziecka, albo w rodzinach zastępczych.
Głos zabrał Pan K.Baran – Komendant Komisariaty Policji w Kudowie-Zdroju, który poinformował, że na terenie działania Komisariatu czynów popełnionych przez nieletnich było tylko 7. Były to kradzieże (3), czyny  z ustawy o przeciw działaniu narkomanii (1), kradzież z włamaniem (1) i uszkodzenie rzeczy (2).   Jeżeli chodzi o posiadanie środków odurzających w postaci marihuany stwierdzono taki fakt, ale nie dotyczył on mieszkańca Kudowy-Zdroju tylko osoby przyjezdnej.  Nie ujawniono  żadnych czynów i nie ma takich sygnałów, aby na terenie Kudowy dochodziło do przestępstw czy czynów karalnych dotyczących znęcania się  małoletnich nad innymi małoletnimi, czy czynami skierowanymi przeciwko życiu i zdrowiu. Ponadto poinformował, że wspólnie z  przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego wdrożono na terenie Kudowy procedurę niebieskiej karty w trzech rodzinach, w których są dzieci poniżej 17 roku życia. Żadna z tych osób nie jest objęta przemocą fizyczną ze strony sprawcy. Przemoc fizyczna dotyczy tylko partnera życiowego. Wszystkie czyny, o których mówił zostały popełnione poza placówkami oświatowymi.
Następnie pani B.Kopeć odczytała informację dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przygotowaną przez pana S.Jakubca  - Komendanta Straż y Miejskiej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu (zał. nr 2).
Ponadto przedstawiła informację dot. działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  informując, że jeżeli chodzi  o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci to działania Komisji bezpośrednio się w to wpisują. Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że  popołudniu dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlic środowiskowych  mają zabezpieczony podwieczorek.   Z podwieczorku korzystają wszystkie dzieci bez względu na to z jakich  środowisk pochodzą. Oprócz tych posiłków głównym celem  pomocy tym dzieciom w jest pomoc nauce. W wielu środowiskach rodzice nie mają albo umiejętności, albo chęci, albo są  dotknięci innymi zagrożeniami i nie poświęcają  czasu dzieciom. Panie, które  prowadzą świetlice środowiskowe są przygotowane do tego, aby takiej pomocy dzieciom udzielić. Pani B.Kopeć poinformowała, że świetlice środowiskowe działają przy ul. Marchlewskiego – Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Szkolnej w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II (świetlica działa od września i została przeniesiona z ul. Buczka), ul. Kościuszki – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Poznańska – Harcówka, przy ul. Brzozowie. Wyraziła nadzieję, że pojawi się możliwość funkcjonowania świetlicy w szkole przy ul. Słone.
W budżecie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie zaplanowane są także środki finansowe na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Jest to pewna oferta dla dzieci zarówno związana z tym, żeby  miały co robić popołudniu i jednocześnie, żeby zapewnić im możliwość równomiernego rozwoju fizycznego.
Następnie przedstawiła przygotowaną przez pana S.Jakubca  informację dot. wykorzystania środków transportowych będących w dyspozycji i wynajętych dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju do 30.06.2013 r. dla potrzeb dzieci i młodzieży, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu (zał. nr 3) oraz  informację dot. wykorzystania środków transportowych będących w dyspozycji i wynajętych dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2012 r. dla potrzeb dzieci i młodzieży, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu (zał. nr 4).
Następnie głos zabrała pani Ewa Liebner – Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego, która przedstawiła informację dot. działań placówki związanych ze zdrowiem  i bezpieczeństwem dzieci, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu (zał. nr 5).
Następnie głos zabrała pani Iwona Budnik – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało”, która przedstawiła informację dot. działań placówki związanych ze zdrowiem  i bezpieczeństwem dzieci, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu (zał. nr 6) oraz przedstawiła prezentację multuimedialną.
Głos zabrała pani Bożena Paś  – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, która przedstawiła informację dot. działań placówki związanych ze zdrowiem  i bezpieczeństwem dzieci, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu (zał. nr 7).
Następnie głos zabrała pani Małgorzata Krawczyk p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, która przedstawiła informację  dot. działań przeprowadzanych w roku szkolnym 20-12/2013 związanych z propagowaniem zdrowego stylu odżywania, aktywności i kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu (zał. nr 8).
 Następnie glos zabrała pani Teresa Żulińska – Prezes Stowarzyszenia „Nasza szkoła”, która poinformowała, że uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Kudowie-Zdroju są tak samo objęci opieką jak dzieci ze szkół publicznych. Około 82% dzieci korzysta z zajęć na basenie. Niestety należy stwierdzić, że im starsze dzieci tym mniej ich korzysta  z tych zajęć.  Dzieci ZSS zostały także przebadane przez studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zgodę na te badania wyraziło 40% rodziców. Trzeba uświadomić rodzicom, że te badania dzieciom nie zaszkodzą a wręcz przeciwnie, uzmysłowią, że niektóre dzieci  potrzebują leczenia czy też gimnastyki korekcyjnej. Został zatrudniony nauczyciel z uprawnieniami do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia w wymiarze 2 godz. tygodniowo odbywają się w dwóch grupach. Badania, które wykonali studenci wykazały, że 40% badanych  ma wady postawy, a 70% przebadanych uczniów ma próchnicę.
Co robione jest ponadto jeżeli chodzi o poprawę zdrowia:
- dzieci mają zapewnione  drugie śniadanie,
- szkoła bierze udział w akcjach „owoce w szkole”, „Szklanka mleka” oraz innych akcjach promujących zdrowie,
- przy sprzyjających warunkach pogodowych zajęcia WF prowadzone są na świeżym powietrzu.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo uczniów to:
- teren szkoły jest monitorowany,
- ponieważ jest to mała szkoła wszyscy uczniowie są znani więc szybko dostrzegane są obce osoby,
- uczniowie objęci są opieką w świetlicy,
- wyznaczone są stale dyżury nauczycieli na terenie szkoły,
- brak tolerancji dla złych zachowań.
Wnioski jakie się nasuwają to jest to, że więcej pracy  czeka szkołę z rodzicami, z uświadomieniem rodzicom, że wiele chorób czy schorzeń można  wyeliminować w okresie wczesnoszkolnym.
Następnie głos zabrał  pan Jan Chryczyk, który przedstawił informację dot. prowadzonych zajęć z gimnastyki korekcyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu (zał. nr 9)
Radna G.Janiszewska zwróciła się z  prośbą o rozważenie możliwości korzystania z gabinetu stomatologicznego położonego w Zespole Szkół Publicznych przez osoby niepełnosprawne. Jest to utrudnienie i dodatkowe koszt, ale być może się to uda.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy zostały już ogłoszone wyniki badan przeprowadzonych w tym roku przez studentów Akademii Medycznej.
Pani E.Ubik poinformowała, że  wyniki są jeszcze analizowane, jak również, że tegoroczne badania zostały rozszerzone o dzieci, które mają problemy z otyłością. W trakcie badań  obecna była pani psycholog diabetyk, która prowadziła rozmowy z dziećmi i rodzicami, ucząc prawidłowego żywienia. Wyniki badań będą najprawdopodobniej na koniec listopada.
Radna E.Marecka-Szydło  stwierdziła, że z przedstawionych wcześniej informacji wynika, że mamy średnio wyedukowanych rodziców. Może trzeba zacząć pracować nad tym, żeby uświadomić rodzicom, że  te badania to jest coś co dostają w prezencie, coś z czego powinni skorzystać. W żaden sposób nie jest naruszana ani godność, ani cielesność. Wydaje się , że może na zebraniach w szkołach należałoby zawalczyć o to, żeby ci rodzice zrozumieli, że dostają w prezencie coś co jest bardzo ważne dla  przyszłości ich dzieci. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że taki wniosek pojawił się na spotkaniu Burmistrza Miasta z Dyrektorami placówek oświatowych i myśli, że został on przez Dyrektorów szkół przyjęty do realizacji.  Kiedyś nazywało się to pedagogizacja rodziców. To co powiedziała radna E.Marecka-Szydło, pan J.Chryczyk i to przewija się także   w wystąpieniach Państwa Dyrektorów, że należy  uświadamiać rodziców o stanie zdrowia ich dzieci, a takze o tym co szkoły robią na rzecz poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa  dzieci i młodzieży. 
Radna A.Mróz stwierdziła, że pomimo tego, że na co dzień ma kontakt z dziećmi, z jednostkami oświatowymi, to nie miała wyobrażenia, ze aż tyle dla dzieci się robi. W zasadzie bierze się pod uwagę najważniejsze sfery życia tj. bezpieczeństwo i zdrowie. To im  daje właściwy start w dorosłe życie, jeżeli oczywiście  rodzice tego wszystkiego dopilnują. Radna złożyła podziękowała wszystkim, którzy zabierali głos i życzyła wiele nowych pomysłów i zapału na przyszłość.
Radny W.Gucz wyraził  słowa uznania dla prelegentów, którzy przedstawili zebranym osiągnięcia poszczególnych placówek. Mamy wiele pozytywów, ale należy mówić również o słabych stronach, bo to też jest ważne. Te słabe strony trzeba pokonywać. One nie wynikają ze złej woli. Słabą stroną jest położenie naszych placówek przedszkolnych. Mówimy  „przez sport do zdrowia” – z ubolewaniem trzeba przyznać, ze Kudowa-Zdrój jest jedyną gminą w powiecie kłodzkim, w której nie ma hali sportowej. Burmistrz Miasta poinformował, że taka hala w Kudowie nie będzie budowana ze względu na brak środków finansowych. Sale sportowe w szkołach są stare, małe, niskie, więc są tylko do podstawowych działalności jak  np. gimnastyka korekcyjna. Zapewniano pewne grupy sportowców i młodzież, że taka hala w Kudowie powstanie. Odbywały się spotkania z przedstawicielami Starostwa, były pokazywane projekty, a na dzień dzisiejszy nie ma nic.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do pana K.Barna – Komendanta Komisariatu Policji, jakie działania podejmuje policja w temacie bezpieczeństwa.
K.Barn  poinformował, że jeżeli chodzi o osoby nieletnie, o których mówił wcześniej to  zostały skierowane wnioski do Sądu Rodzinnego i to Sąd podejmie decyzję w sprawie tych młodych ludzi.  Jak co roku na przełomie września i października  policjanci przeprowadzają w szkołach cykl pogadanek na temat bezpieczeństwa, zabezpieczenia się przed tym, aby nie stać się ofiarą przestępstw (w tym roku jeszcze tych spotkań nie przeprowadzono). Jeżeli chodzi o  bezpieczeństwo na terenie szkół  Policja reaguje tylko i wyłącznie na sygnały  od dyrektorów szkół.
Burmistrz Miasta podziękował za zaangażowanie wszystkim, którzy mają ogromny udział w przygotowaniu dzisiejszej sesji. Pokazano ile się robi w naszej gminie jeżeli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ale wskazano tez to co niedomaga. Stwierdził, że  należy zwrócić uwagę na kilka elementów, o których nie mówiono, a które  są warte podkreślenia. Od kilku lat wspólnie z Ministerstwem Sportu realizowany jest program „Nauka doskonalenia sportów zimowych”. To przedsięwzięcie kosztuje 40.000 zł – 20.000 zł gmina, 20.000 zł Ministerstwo. Przez okres ferii zimowych codziennie  pełny autobus dzieci jeździ do Zieleńca czy też  do Doliny Sportów w Jakubowicach, gdzie dzieci   mają różnego rodzaju zajęcia (zjazdy na nartach, biegówki, zjazdy na sankach itp.).
Warte  podkreślenia jest również dożywianie dzieci w naszej gminie. Wydawane są drugie śniadania. Był okres kiedy  śniadań wydawano ok. 200, obecnie wydawanych jest ich ok. 115. Od kilkunastu lat na ten cel nie wydawane są środki z budżetu gminy. Drugie śniadania finansują mieszkańcy Kudowy, osoby fizyczne a Kudowy oraz spoza Kudowy, firmy, banki itd.
Na dożywianie dzieci przez kilka lat przekazywane były dochody z organizowanych bali charytatywnych. Była to w sumie kwota ok. 150.000 zł.
Należy powiedzieć również o półkoloniach  organizowanych corocznie w okresie wakacji, na które uczęszcza ok. 200 dzieci. W roku bieżącym odbyły się trzy turnusy. Po zakończeniu każdego turnusu dzieci goszczone są przez  gestorów bazy noclegowej -  DW Wrzos państwo Zakrzewscy przy  współfinansowaniu pani  K.Sienkiewicz i pana W.Dziuda, Ośrodek Alfa ul. Pani Grażyna Libner, Willa  Brygida -  pani Brygidy Dorosz.
Kolejna ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę to jest otyłość. Otyłość nie jest problemem dla gminy, problemem są zawsze wydatki finansowe. Poradzono sobie z wadami postawy poprzez budowę basenu, przez przygotowanie sali do gimnastyki korekcyjnej. Otyłość dzieci  gminę  nic gminy nie kosztuje, jest to sprawa rodziców, gmina sobie z tym problemem nie poradzi. Można prosić dyrektorów szkół,  nauczycieli żeby jak często tylko się da rozmawiać na ten temat z rodzicami.
Jeżeli chodzi o sprawę budowy nowej hali sportowej należy stwierdzić, że nie jest istotne kto obiecał, że taka hala w Kudowie powstanie. Burmistrz Miasta stwierdził, że na dzisiaj w Kudowie hal do gimnastyki korekcyjnej jest trzy razy tyle co chętnych dzieci. Hala sportowa przy ul. Głównej jest wykorzystywana w tygodniu  przez 2 godz. – siatkarze, 2 godz. – zapaśnicy pana E.Maćkowskiego. Gmina cały czas dba, żeby stan techniczny  hali był odpowiedni do tego typu zajęć. W związku z tym należałoby się zastanowić jak bardziej wykorzystać tę salę. Nie ma żadnego problemu, aby tam odbywało się więcej zajęć np. z gimnastyki korekcyjnej. Ponadto poinformował, że kiedyś z Sali przy ul. Głównej korzystał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Od trzech lat nie korzystają ani z jednej godziny na hali.
Burmistrz Miasta stwierdził, że kolejną ważną rzeczą jest uruchomienie gabinetu stomatologicznego. Burmistrz Miasta złożył podziękowania obecnej na sesji Rady Miejskiej pani Jadwidze Radziejewskiej – Dyrektorowi ZOZ Kłodzko, dzięki której udało się podpisać kontrakt z Narodowym Funduszach Zdrowia na okres 3 lat.
Następnie głos zabrała pani J.Radziejewska, która stwierdziła, że jest pod ogromnym pozytywnym wrażeniem tego jak wiele w Kudowie – Zdroju robi się w placówkach oświatowych dla poprawy zdrowia dzieci i młodzieży w  trzech najważniejszych ogólnopolskich aspektach tj.  wady postawy, zdrowe odżywianie, zdrowe zęby u dzieci i młodzieży. Niestety otyłość u dzieci i młodzieży stanowi  problem ogólnopolski. Ministerstwo Zdrowia współfinansuje programy „Zapobieganie otyłości u dzieci i młodzieży”. W gminie robi się naprawdę bardzo dużo.
Pani Dyrektor przypomniała zebranym, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna została zakontraktowana  ze Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy – Zdroju. Cały teren Kudowy-Zdroju, Dusznik-Zdroju, Szczytnej objęty jest opieką przez ten podmiot. Od stycznia  ZOZ w Kłodzku odwołuje się od tej decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, który oddalił wniosek ZOZ-u kłodzkiego, a podpisał umowę z SCM w Polanicy. Ostatecznie we wrześniu złożona została skarga do Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Narodowego Funduszu Zdrowi Centrali i czekają na orzeczenie.  
Ponadto poinformowała, że w związku z tym, iż Burmistrz Miasta naciska, aby jednak w jakimś stopniu zabezpieczyć  opiekę na terenie miasta Kudowy-Zdroju, ponieważ jest bardzo dużo niezadowolenia wśród mieszkańców. W związku z tym ustalono, że od 01.11.2013 r. pielęgniarki pracujące w dawnym 24 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym będą wykonywały zastrzyki i opatrunki dla mieszkańców. Chodzi oczywiście o zastrzyki i opatrunki zlecone, które musza być kontynuowane ciągle czyli przez sobotę i niedzielę oraz te, które muszą być wykonane po godz. 18.
Przewodnicząca Rady oceniając w/w  wypowiedzi  stwierdziła, że  w naszej gminie bardzo dobrze prowadzone są kierunki działań profilaktycznych w temacie zdrowia i bezpieczeństwa. Złożyła podziękowania Burmistrzowi Miasta, pracownikom Urzędu Miasta, a przede wszystkim  Dyrektorom palcówek oświatowo – wychowawczych.  Gdyby nie dzisiejsza sesja wiele osób obecnych na sali nie wiedziałoby co dzieje się w przedszkolach, do jakich ciekawych programów przystępują, jakie działania podejmowane są na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa naszych najmłodszych mieszkańców. Wszystkie wnioski, które wypływały z  w/w wypowiedzi znajdą odzwierciedlenie w podejmowanych dalszych działaniach na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa.
Poinformowała również, że wspólnie z panią E.Ubik chcą przygotować harmonogram zajęć sportowo – rekreacyjnych jaki jest realizowany w naszych szkołach i opłacanych przez gminę, aby zobaczyć jaki jest wachlarz tych zajęć i dla jakich grup wiekowych dzieci i młodzieży są organizowane.

 

Ad.2)

 

Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego im sprawozdania.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta następującą ilością głosów:

 

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

 

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A,Grzegorzewska,  G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło,  A. Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
 
Ad.3)

 

Głos zabrał pan Zbigniew Stabiszewski  Prezes Zarządu firmy PRO-BIZ, który na wstępie podziękował za zaproszenie na sesję Rady Miejskiej i możliwość omówienia bardzo ważnego zagadnienia jakim jest sytuacja finansowa gminy oraz dużego projektu, którego firma PRO-BIZ podjęła się na zlecenie Burmistrza Miasta tj. przeglądu sytuacji finansowej gminy i zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą zaplanować finanse gminy w dłuższej perspektywie, jak również uchwalić budżet gminy na rok 2014.
Pan Z.Stabiszewski  poinformował, że miał już okazję  kilka razy spotkać się z radnymi, kierownikami jednostek organizacyjnych i pracownikami Urzędu Miasta. Złożył podziękowania za kolejną możliwość omówienia problemu, podyskutowania i odpowiedzenia na pytania.
Ważną sprawą  w kwestiach finansowych, w kwestiach uchwalania budżetu, w kwestiach nowej wieloletniej prognozy finansowej gminy  są kwestia prawne. Od nowego roku pojawia się nowa sytuacja prawna w zakresie planowania i decyzji dotyczących finansów gminy. Do końca  tego roku w części dot.  wskaźników obowiązuje ustawa o finansach publicznych z 2005 r. (wskaźnik dotyczący  wielkości spłaty długu w roku budżetowym w relacji do dochodów) Od nowego roku zacznie obowiązywać indywidualny wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych oparty na wykonaniu budżetu z trzech poprzednich lat. Ponieważ nie będziemy mieć wpływu na prawą stronę wzoru to należy przeprowadzić restrukturyzację lewej strony i zmniejszyć roczne obciążenia z tytułu spłaty długu i odsetek.  Korzystając z tego, że jeszcze obowiązuje ustawa z 2005 r. w tym elemencie, proponuje się przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia gminy Kudowa-Zdrój w 2013 roku.
 Do 15 listopada radni powinni otrzymać od Burmistrza Miasta projekt budżetu gminy na 2014 r. w tym samym czasie projekt budżetu powinien być złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W trakcie przygotowywania projektu budżetu na 2014 rok dokonano przeglądu sytuacji i wynika z niej, że  jeżeli nie zmienione zostaną roczne wielkości spłat kredytów, istnieje realne zagrożenie, że  budżet ten zostanie uchwalony niezgodnie z ustawą, ponieważ nie zostanie spełniony  parametr, który jest określony w nowym wzorze wchodzącym w przyszłym roku.
I.Biernacik stwierdziła, że gmina nie spełni tego wzoru, ponieważ w roku bieżącym, jak również w poprzedniej wieloletniej prognozie finansowej założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 2 mln zł. Wiemy, że tego założyć już  nie możemy. Wiemy, że jeżeli dochód ze sprzedaży majątku będzie w roku 2013 na poziomie 1 mln zł to będzie dobrze. Nie powinniśmy planować więcej na rok 2014 i 2015. W związku z tym to zmniejszenie sprzedaży majątku wpływa na  zmniejszenie wskaźników i możliwość  uzyskania prawidłowego wskaźnika  spłaty zadłużenia.
Pan Z.Stabiszewski stwierdził, jeżeli chodzi o wielkość zadłużenia w 2013 roku to gmina w sposób właściwy spełnia wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych. Gmina jest w komfortowej sytuacji, wskaźnik wielkości zadłużenia do dochodów nie jest zagrożony, co niestety dzieje się w wielu gminach. Również inne wskaźniki są właściwe. Problem jest w tym, że  gmina wchodzi w nowy rok z określoną sytuacją finansową, która właściwie jest stabilna w kontekście funkcjonowania, natomiast w kontekście planowania i uzyskania zatwierdzenia budżetu niepewna. Gmina  dwa, trzy lata temu miała większe dochody bieżące niż wydatki bieżące.  W ubiegłym roku ten wskaźnik był odwrotny. Aby sytuację  poprawić należy zwiększyć dochody, zmniejszyć wydatki bieżące. Problemem jest termin przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia. Od nowego roku wchodzą w życie nowe regulacje i oczywiście można podjąć  decyzje o tym, aby tej operacji nie przeprowadzać w 2013 roku jednak restrukturyzacja zadłużenia  w jakiejkolwiek formule po nowym roku będzie niemożliwa. Jeżeli gmina chce restrukturyzacji zadłużenia to należy to zrobić w tym roku.  Pan Z.Stabiszewski poinformował, że  miał okazję odbyć konsultacje w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i należy stwierdzić, że sytuacja gminy Kudowa-Zdrój  w relacji do sytuacji innych gmin w województwie jest sytuacją komfortową, ponieważ gmina przystąpiła do projektu  restrukturyzacji zadłużenia i będzie mogła się rozwijać. Są gminy, które tego nie zrobiły i już wiadomo, że będą pisały po nowym roku programy naprawcze. Należy  tutaj powiedzieć, że program naprawczy wygląda inaczej tj. są cięcia kosztów, nie realizuje się żadnych inwestycji.  Władze gminy dostrzegły problem, który dotyczy także wielu gmin. Jest to problem wykonania tego wskaźnika. Skala problemu jest tak duża, że ustawodawca przewidział pilną modyfikację ustawy (modyfikacja   wzoru), która ma być uchwalona do  15 listopada, czyli do daty przygotowania budżetu na przyszły rok. Programy naprawcze mają być przygotowywane tylko na 3 lata, natomiast  przygotowywana nowa strategia finansowa gminy będzie przygotowana na 12 lat. 
Burmistrz Miasta i  Rada Miejska ma do wyboru decyzję  - pójścia do przodu i podjęcie decyzji, która spowoduje zwiększenie zadłużenia gminy o 4 mln zł w ciągu 12 lat, ale daje możliwość ponoszenia  wydatków majątkowych, które przy wykorzystaniu środków z Uenii Europejskiej mogą sięgnąć 37 mln zł.  Te 4 mln zł to nie jest decyzja o ostatecznym zaciągnięciu długu, to jest decyzja, która otworzy ścieżkę do zaciągnięcia długu.  Decyzja ta nie oznacza zaciągnięcia długu, oznacza promesę, możliwość zaciągnięcia długu.
Dzięki Nowej Strategii Finansowej  Rada ma czas żeby zadbać o to, aby mieć większe dochody bieżące, może mniejsze wydatki, żeby mieć możliwość przygotowania majątku do sprzedaży. Budżet gminy Kudowa-Zdrój i wieloletnia prognoza finansowa, tak jak w przypadku wielu gmin, opierał się na dochodach ze sprzedaży majątku. Wiadomo, że jest to niemożliwe do zrealizowania. Obecna wieloletnia prognoza mówi, że gmina będzie się rozwijać i coś robić jak zostanie sprzedany majątek. Nowa wieloletnia prognoza mówi, że gmina będzie się rozwijać, ponieważ jest zapewnienie środków, ale jak będą dochody. Jest to zupełna zmiana filozofii planowania budżetu. Nazywamy to hasłem restrukturyzacja – emisja obligacji , a tak naprawdę rozmawiamy o restrukturyzacji finansowej gminy Kudowa-Zdrój.  Nowe podejście, nowe źródła dochodów, nowe podejście do spłaty długów itd. Narzędziem i pierwszym krokiem  jest emisja  obligacji. Jeśli gmina chce to zrobić, to musi to zrobić w tym roku, ponieważ w przyszłym nie będzie takiej możliwości. Nie będzie możliwości renegocjowania umów kredytowych ( wydłużenie okresu spłat), ponieważ zostały zawarte zgodnie z procedurą o  zamówieniach publicznych. 
Pan Z.Stabiszewski poinformował, że wspólnie z Burmistrzem Miasta rozpoczęli negocjacje z bankami. Banki są otwarte na współpracę, na zmniejszenie kosztów gminy i to zostanie zrobione. Restrukturyzowana jest tylko część długu gminy, część zostaje.
Pakiet projektów uchwał, czyli zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy, emisja obligacji oraz zmiany w budżecie,  przedkładany radnym tworzą całość.
Emisja obligacji jest to techniczna sprawa, jest  alternatywą dla kredytu. Kredyt można uzyskać w wielu bankach, natomiast tych, które zaproponują gminie obligacje jest niewiele, ponieważ obligacje będą emitowane na dłuższy okres i dłuższy też będzie okres prolongaty. Można zaciągnąć kredyt, ale nie można wtedy mówić, że jest to tańsze. Źródła finansowania kredytu i obligacji są te same – środki własne, środki klientów banku.
Jeżeli chodzi o nową prognozę finansową należy zwrócić uwagę na fakt zastosowania zupełnie innego, nowego podejścia do planowania finansowego. Wieloletnia prognoza została  zbudowana w oparciu o szersze spojrzenie na sprawę w dłuższej perspektywie. Została przeanalizowana cała procedura, która jest niezbędna przy planowaniu strategicznym. Analiza SWOT pokazała wiele istotnych elementów dotyczących  gminy.
Silne strony finansów gminy to: stabilność finansowania, ruch turystyczny, organizacja finansów, długoletnie inwestowanie, środki pomocowe. Słabe strony to: bieżące wydatki w stosunku do dochodów, umowy kredytowe, małe dochody ze sprzedaży majątku. Szanse to m.in.: szara strefa, gdzie należy szukać możliwości, rozważenie wzrostu  dochodów z opłat lokalnych, zwiększenie ściągalności należności gminy.  
W procesie przygotowywania strategii zdefiniowano dwa obszary, które dla radnych, dla mieszkańców gminy są  bardzo ważne. Jako źródło wzrostu dochodów budżetu  nie zdefiniowano wprost do mieszkańców Kudowy – nie ma wniosku, aby np. gwałtownie podwyższać opłaty, czynsze, żeby mieszkańcy ponosili znacznie większe obciążenia. Jest propozycja szukania środków na zewnątrz, konkretnie w rozwoju sfery turystycznej, uzdrowiskowej. Jest także rezerwa w integracji zarządzania finansami czyli połączenie wydatków, wspólna gospodarka finansowa z jednostkami organizacyjnymi.
Istotne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej – wydłużony został okres wieloletniej prognozy do 2025 r. czyli o 5 lat, zmiany w  strukturze zadłużenia. Należy stwierdzić, że gmina Kudowa-Zdrój jest gminą bardzo prospołeczną. Gmina utrzymuje na swoich barkach koszt prowadzenia gospodarki mieszkaniowej. Po to jest samorząd, żeby dbać o mieszkańców, tylko sytuacja jest  taka, że jeżeli gmina chce kontynuować tę ścieżkę to należy coś zrobić w obszarze finansowym. Jeśli nie,  to po nowym roku trzeba będzie przygotować program naprawczy i  wiele świadczeń ciąć, ponieważ gminy nie będzie na nie stać. Założenie całego programu jest takie, że daje on czas na kontynuowanie programu szukając możliwości zwiększenia dochodów i obniżenia wydatków bieżących.
Jeżeli Rada z różnych względów nie podejmie pakietu uchwał to po nowym roku nie będzie restrukturyzacji długu i najprawdopodobniej trzeba będzie opracować program naprawczy. Przegląd sytuacji budżetu gminy pokazuje, że trzeba coś ważnego zrobić i taką propozycję przedkłada Radzie Burmistrz Miasta. 
Trwają rozmowy z bankami, każda umowa jest inna. Jeśli zostania podjęta uchwała w sprawie emisji obligacji to część kredytu zostanie zamieniona na obligacje.  Należy stwierdzić, że generalnie sytuacja prawna jest złożona, ale nic nie jest łatwe. Niezobowiązujący proces restrukturyzacji się rozpoczął, prowadzone są rozmowy wstępne. Jeśli  gmina chce zdążyć to decyzje należy podejmować jak najszybciej, ponieważ do końca roku trzeba mieć uzgodnione z bankami wszystkie elementy.
Bardzo ważną sprawą jest wybór emitenta – administratora. Procedura wybory emitenta czyli banku lub domu maklerskiego, który będzie tym administrował jest kluczowe w tym procesie. W negocjacjach pośpiech jest złym doradcą, dlatego już rozpoczęto rozmowy z bankami. Odzew jest pozytywny i jest szansa, że program uda się zrealizować.
Projekty  uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój, zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok i emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu zostały radnym przedłożone. Nie można wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej  o wydanie opinii dopóki nie zostaną podjęte stosowne uchwały.
Jeśli Rada podejmie w/w uchwały to gmina nie będzie czekać na opinię RIO, wystąpienia do banków o przesłanie oferty emisyjnej  zostaną  oficjalnie uruchomione z warunkowym zapisem, że jeżeli RIO wyda pozytywną opinię to oferta będzie aktualna, a jeżeli wyda negatywną opinię to oferta będzie nieaktualna.
Emisja obligacji dla gminy jest sprawą nową, ponieważ nigdy z tej możliwości nie korzystała.  Jak każdy papier wartościowy obligacje będą  w dyspozycji banku, bądź osób, firm, które te obligacje przejmą.  Gmina zawsze będzie wiedziała kto posiada jej obligacje. Odsetki  za obligacje gmina będzie płacić do  banku – administratora i on  będzie przyznawał odsetki poszczególnym właścicielom obligacji, będzie odpowiadał za to, żeby wszystko było zgodne ze składanym gminie raportem w tej sprawie. Jeżeli chodzi o obligacje gminę chroni specjalna ustawa,  która ściśle określa odpowiedzialność  wszystkich uczestników procesu. Środki uzyskane w ramach emisji obligacji nie mogą być przeznaczone na inne cele niż zapisane w uchwale. Niedostosowanie się do tych zapisów wiąże się z bardzo wysokimi karami.
Radny W Gucz zwrócił się z pytaniem jak rozumieć zapis „obligacje nie będą zabezpieczone” znajdujący w uchwale w sprawie emisji.
Pan Z.Stabiszewski stwierdził, że jest to zapis bardzo korzystny dla gminy. Ryzyko związane z niewypłacalnością emitenta, czyli gminy poniesie bank. Gmina nie musi zabezpieczać majątku, nie musi ponosić  kosztów związanych z wyceną, aktualizacją itd.  To jest inaczej  niż w kredycie, gdzie musi być  bardzo mocne zabezpieczenie. Jest to korzystny zapis wkalkulowany przez banki w ryzyko przedsięwzięcia. To  co jest zapisane w uchwale zobowiązuje Burmistrza Miasta do zawarcia tego w warunkach współpracy z bankami. Nie może być inaczej niż jest zapisane w uchwale.
Ponadto stwierdził, iż wie, że w  dyskusjach radnych podejmowany jest aspekt konsultacji społecznych. To  nie mieści się w zakresie  jego doradztwa, ale rzeczywiście rzeczy ważne powinny być konsultowane ze społeczeństwem. W gminie proces ten zwiększa zadłużenie przez okres 13 lat o 4 mln zł. Czy ktoś wcześniej konsultował z mieszkańcami w Kudowie, czy innych gminach zaciąganie  kredytów. Takich konsultacji nie było. Nie twierdzę, że była to dobra praktyka, ale zaciąganie długów, spłacanie długów  w gminie jest to proces połączony – zaciągany jest kredyt po to żeby spłacić inny. Jest to normalna procedura funkcjonowania budżetów. Zadłużenie gminy jest to zadłużenie mieszczące się we wszystkich wymogach ustawy o finansach publicznych. Kolejne już trzecie spotkanie z radnymi traktuję jako konsultacje. Jeżeli będzie taka potrzeba to spotkam się z radnymi jeszcze czwarty czy piąty raz. Jeżeli jest taka potrzeba mogę również spotkać się z mieszkańcami i będę ich przekonywał. 
Jeżeli Rada nie podejmie stosownych uchwał po nowym roku trzeba będzie opracować program naprawczy na trzy lata. Trzeba pamiętać o tym, że program naprawczy jest czymś innym niż nowa  strategia finansowa gminy.
Radny W.Gucz stwierdził, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze zapisane było „łączne zadłużenie kredytów i pożyczek 15.345.000 zł.” W uchwale, która jest przygotowana mówi się o kwocie 10.175.000 zł. Różnica  wynosi 5.170.000 zł w związku z tym   zwrócił się z pytaniem do pani  Skarbnik jak gmina chce to spłacić.
I.Biernacik poinformowała, że  kwota ta po spłatach na koniec roku pozostanie zadłużeniem w bankach i gmina będzie je spłacać jako zadłużenie wobec banków. W opracowanych i przygotowanych  wieloletnich prognozach finansowych w kwotach rozchodów przez pierwszy okres są spłaty kredytów natomiast dopiero w  2017 r. rozpoczynają się wykupy emisji, czyli w pierwszym okresie tj. 2014 – 2016  gmina spłaca 4.483.000 zł natomiast od 2017 r. gmina wykupuje  wyemitowane obligacje.
Z.Stabiszewski  stwierdził, że restrukturyzacja nie obejmuje całego zadłużenia, zostają do spłacenia te najniżej oprocentowane kredyty.
Pani Skarbnik poinformowała, że jeżeli gmina byłaby w stanie spłacić  w 2013 r.  to wszystko co było zaplanowane  to zadłużenie na koniec  roku  wyniosłoby 14.483.000 zł. W związku z tym, że nie sprzedano nieruchomości,  tak jak było zaplanowano i gmina nie uzyska refundacji w kwocie 900.000 zł to zadłużenie na koniec roku zwiększy się o 2.275.000 zł, czyli wyniesie 16.758.000zł.  W przyszłym roku planuje się wyemitować obligacje w  kwocie 2.600.000 zł (wcześniej planowane było zaciągniecie kredytu na kwotę 2.000.000 zł) natomiast w 2015 r. dodatkowo planuje się zaciągniecie kredytu w kwocie 1.200.000 zł. I to umożliwi gminie np. budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi. Największe zadłużenie jakie jest planowane gmina osiągnie w 2015 r. i byłaby to kwota 18.558.000 zł. Od tego  momentu następowałoby sukcesywne zmniejszanie się zadłużenia.  Cała procedura przygotowania  i emisji obligacji spowodowała by zwiększenie zadłużenia  o 4.075.000 zł w tym 1.200.000 zł  w 2015 r., który nie jest objęty emisją obligacji. 
Z.Stabiszewski  stwierdził, że bardzo ważna przyczyna zadłużenia gminy.  To, że gmina korzysta z kredytów, to że gmina nie przekracza wskaźników ustawowych, to że gmina otrzymuje pozytywne opinie RIO mówiące o zdolności do spłaty zadłużenia  jest faktem i jest to normalne. Kredyty  były przeznaczane na wkłady własne przy inwestycjach. Jego zdaniem z dużym rozmachem, ale jednocześnie z umiarem realizowany jest przez gminę program inwestycji. Gdyby te kredyty były brane na przejedzenie, na pensje, na podwyżki to namawiałby, aby nie głosować za przyjęciem pakietu uchwał, który został przygotowany.  Warunek całego przedsięwzięcia polega na tym, że w pakiecie  restrukturyzacji zadłużenia czyli restrukturyzacji finansowej jest pakiet niezbędny do podjęcia działań w obszarze dochodów i wydatków. Wydatkowanie środków z kredytów  na przedsięwzięcia majątkowe powinno być uzależnione od sukcesu w obszarze dochodów bieżących i wydatków bieżących. Radny  M.Olejarz wracając do wypowiedzi dot.  opinii mieszkańców stwierdził, że owszem nie było konsultacji z mieszkańcami kiedy zaciągane były mniejsze kredyty na kwotę 3 – 4 mln zł. Natomiast  teraz mówimy o projekcie bardzo ambitnym i długofalowym, dlatego uważa, że  mieszkańcy Kudowy-Zdroju  powinni być o tym poinformowani, powinni wiedzieć dlaczego sytuacja finansowa jest tak słaba, że trzeba wyemitować obligacje, dlaczego i z jakiego powodu  tak się stało.  Taka opinia mieszkańców powinna być, ponieważ mieszkańcy pytają radnych co to są obligacje, dlaczego  te obligacje, co spowodowało, że  gmina musi        się uciec do takiego projektu. Są  w naszym mieście takie instytucje społeczne, którym taka informacja powinna by ć przekazana.
Z.Stabiszewski stwierdził, że w kategoriach  kwot, tak jak radny powiedział były zaciągane na   kilka milionów. Ten projekt jest tą skalą. Mówi się o prawie 14 mln zł programu restrukturyzacji, ale ponad 10 mln idzie od razu  na spłatę długu. Nie wydaje się, aby profesjonalne zarządzanie finansami  przy całym szacunku dla mieszkańców, polegało na konsultacjach, czy Burmistrz może zaciągnąć kredyt, czy nie.  Mówimy o kilku mln zł zwiększających zadłużenie w czasie, a nie od razu.
Radny M.Olejarz stwierdził, że generalnie mówi się o kwocie 15 mln zł  i tutaj jest ten element niepewności, niewiedzy. Radni mają możliwość wysłuchania informacji na ten temat i to jest zupełnie inny odbiór niż mieszkańców, którzy dowiadują się od osób trzecich.
Z.Stabiszewski stwierdził, że informacja mówiąca o tym , że nie zadłuża się gminy na 15 mln zł tylko na 4 mln zł, w ciągu kilku lat powinna wychodzić do mieszkańców  również od radnych. To że radni mają ten projekt nie jest rozwiązywaniem problemów, ale szansą po którą sięga gmina.  To nie jest zło konieczne, to jest wykorzystanie problemu jako szansy pójścia do przodu.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że dalej są to założenia, których  pewnych elementów radni nie znają. Zakładamy coś, tak jak zakładano dochód ze sprzedaży mienia. Jest zbyt dużo niewiadomych.
Z.Stabiszewski stwierdził, że w każdym projekcie mówiącym o przyszłości są znaki zapytania. Jeśli założenia wieloletniej prognozy finansowej zostaną zrealizowane chociażby  w 60% - 70%  to wtedy gmina będzie w dużo lepszej sytuacji jeżeli chodzi o finanse.  Założenia są mobilizujące, nie chodzi o to żeby administrować finansami, chodzi o to, żeby finanse były wyzwaniem. Budżetem trzeba zarządzać aktywnie, a nie pasywnie. 
Radna E.Marceka-Szydło  zwróciła się z pytaniem, czy  jest jeszcze czas na podjęcie decyzji.
Z.Stabiszewski stwierdził, że czasu jest  niewiele. Tempo prac jest duże. Dokument tworzy zespół pracowników Urzędu Miasta przy wsparciu radnych. Jeżeli chodzi o terminy to jak wspomniał, nie czekając na uchwały i decyzje Rady prowadzone są rozmowy z bankami. Na dzisiaj jest możliwe przeprowadzenie tego projektu.
Radna E.Marceka-Szydło  stwierdziła, że nie o to jej chodziło. Można mówić, że radni stanowią przekrój społeczeństwa tego  miasta. Jest tutaj tylko dlatego, że ktoś ją wybrał, może być przedstawicielem, ale ktoś może powiedzieć, że jest tchórzem, bo nie chce podnieść ręki. Nie uważa, ze to jest złe, ale nie czuje się władna żeby zagłosować za mieszkańców tego miasta. Dlatego zwraca się z pytaniem, czy jest tydzień czasu na to, żeby spotkać się z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, które do radnych wystąpiły. Zależy jej  na tym, żeby  ci którzy przychodzą do radnych, ci którzy zadają pytania, których radni informują o tym projekcie mogli o nim usłyszeć. Radna stwierdziła, że nie jest w stanie tego do  końca wszystkiego przekazać. Tak jak ma dla  niej znaczenie interes tego miasta, tak ma dla niej znaczenie to co będą myśleć ludzie, którzy tak naprawdę poniosą cenę spłacania zadłużenia.
Z.Stabiszewski stwierdził, że czasu jest  niewiele, ale Burmistrz Miasta podjął świadomie decyzję o przesunięciu terminu  glosowania nad uchwałami do 6 listopada. Jest czas na konsultacje. Mamy szanse zdążyć i jeżeli jest taka potrzeba to można takie spotkanie zorganizować i chętnie weźmie w nim udział.
Radny M.Turoń  stwierdził, że skoro mieszkańcy i organizacje społeczne są zainteresowani tym tematem, to należy zadać pytanie, dlaczego ich nie ma na sesji, czy też nie byli na posiedzeniach Komisji. Sesje i Komisje są otwarte.
Radny W.Gucz stwierdził, że  mieszkańcy o tych spotkaniach nie wiedzieli.  Mieszkańcy nie wiedzą, jaki jest temat dzisiejszej sesji, ponieważ na tablicach Urzędu Miasta na terenie miasta nie ma żadnych ogłoszeń. Jest jedynie w gablocie przy Urzędzie Miasta.
Radni stwierdzili, że nie jest to prawdą ponieważ ogłoszenia o sesji znajdują się na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Kudowy-Zdroju.
Głos zabrał Burmistrz Miasta informując radnych, że na dzisiejszej sesji zostaną im przekazane zaproszenia i  materiały na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 6 listopada br. w porządku obrad znajdą się projekty uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój, zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok, emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.
Przewodnicząca Rady przestawiła sprawozdanie dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, burmistrza miasta, z-c e burmistrza, sekretarza, skarbnika gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.  Poinformowała, że  Burmistrz Miasta pismem z dnia 15.10.2013 r. przekazał na jej ręce informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 r.  złożonych na jego ręce. Oświadczenia majątkowe złożyły osoby zobowiązane  w myśl art. 24h ust. 3 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym, natomiast oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady i Burmistrza Miasta  zostały przekazane Wojewodzie Dolnośląskiemu. Oświadczenia majątkowe zostały umieszczone w Biuletynie  Informacji Publicznej.  Wojewoda Dolnośląski dokonał analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczącej Rady i Burmistrza Miasta  i stwierdził tylko drobne uchybienia. Oświadczenia majątkowe radnych  zostały  złożone w wymaganym terminie i przekazane Urzędowi Skarbowemu w Kłodzku.  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku przekazał informacje z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na koniec 2012 roku. W wyniku analizy złożonych oświadczeń majątkowych nie stwierdzono osób, które nie złożyły oświadczenia majątkowego oraz osób, które złożyły je po terminie.  W stosunku do jednej osoby, w związku ze stwierdzonymi  nieprawidłowościami, został skierowany wniosek do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu  o dokonanie kontroli oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na koniec 2012 r. Ze względu na fakt, że otrzymana informacja opatrzona jest klauzulą „tajemnic skarbowa” nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych przekaże radnym indywidualnie w celu uniknięcia błędów przy wypełnianiu następnych oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przygotowań do akcji zima oraz zimowego utrzymania dróg.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że należy jak najszybciej poinformować mieszkańców,  że od 01.11.2013 r. w dawnym 24 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym będą dyżury pielęgniarek, które będą wykonywały zlecone zastrzyki i opatrunki dla mieszkańców po godz. 18 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, w jaki sposób Przewodnicząca Rady chce wpłynąć na radnych, w sprawie dotyczącej informowania mieszkańców o uchwale Rady Miejskiej w sprawie obligacji. Radnych jest 15  i chodzi o to, aby te 15 osób zaangażowało się w akcję informacyjną  dla mieszkańców, żeby nie spotkać się z zarzutem, że radni coś uchwalili a mieszkańcy nic na ten temat nie wiedzieli.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że po sesji porozmawia z panem Z.Stabiszewskim i zostanie to ustalone. O ustaleniach radni zostaną jak najszybciej poinformowani. Jest tydzień i należy ten czas wykorzystać.
Radna Z.Wolińska poinformował, że kilka miesięcy temu z dachu restauracji Zdrojowa  spadły dachówki. Zgłosiła to do Straży Miejskiej. Zostało to posprzątanie i na szczęście nikomu nic się nie stało. Natomiast ostatnio otrzymała wiadomość, że mieszkańcy są zaniepokojeni, ponieważ dziury w dachu widać gołym okiem i jest tam niebezpiecznie.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta przedstawił i  przekazał radnym nowy regulamin konkursu „Mój dom na medal”.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXXV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXV/13 z dnia 28 października 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2013 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż