Protokół nr XXXIV/13 z dnia 17 września 2013 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXXIV/13
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 17 września  2013 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1100


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1530

 

I. Część sesji

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych oraz gości zaproszonych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 12 radnych.

Radni nieobecni:
1. Anna Grzegorzewska             - nieobecność usprawiedliwiona
2. Mirosław Olejarz                    - nieobecność usprawiedliwiona
3. Mariusz Oleśko                       - nieobecność usprawiedliwiona


Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
I. Część sesji
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXXI/13 z dnia 29.05.2013 r., nr XXXII/13 z dnia 27.06.2013 r., nr XXXIII/13 z dnia  12.07.2013 r. 
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok,
• przekazania środków finansowych dla Policji,
• zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone,
• upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• wystąpienia gminy Kudowa- Zdrój ze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
• uchwalenia korekty na 2014 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata  2012 – 2015.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
4. Wolne wnioski – zapytania.
II. Część sesji
1. Wręczenie aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXXI/13 z dnia 29.05.2013 r., nr XXXII/13 z dnia 27.06.2013 r., nr XXXIII/13 z dnia  12.07.2013 r. 

Przy obecności 12 radnych na sali w/w protokoły z sesji Rady Miejskiej zostały  przyjęte  następującą ilością głosów:


za było                 - 11 radnych
przeciw było       -   0 radnych
wstrzymał się     -    1 radny

 

Za przyjęciem protokołu  głosowali radni: W.Biernacik, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymał się radny W.Gucz.


W związku z powyższym protokoły z sesji Rady Miejskiej nr XXXI/13 z dnia 29.05.2013 r., nr XXXII/13 z dnia 27.06.2013 r., nr XXXIII/13 z dnia  12.07.2013 r. zostały przyjęte większością głosów.

 

Ad.2)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wyniosła 15.579.226,81 zł co stanowi 44,22 % wykonania planu, w tym dochody bieżące wyniosły 13.991.213,90 zł, a dochody majątkowe 1.588.012,91 zł. Ze sprzedaży majątku uzyskano kwotę 317.867 zł.   Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku wyniosła 15.954.981,75 zł, co stanowi 44,09 % wykonania planu.
Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:
1. wydatki bieżące w kwocie 14.302.734,84 zł stanowią 89,64 % wydatków ogółem    w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 514.265,83 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 1. 625.246,91zł  stanowią  10,36 % wydatków ogółem.
Niedobór budżetu za I półrocze zamknął się kwotą 375,754 zł przy planowanym 958.311 zł.
Jeżeli chodzi o wynik operacyjny –  równowaga pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  - jest   wielkością ujemną i wynosi 311.520 zł. przy planowanej jego wielkości dodatniej w wysokości 105.301 zł.
 Na zadania zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymano środki finansowe w kwocie 1.273.385 zł, przy planowanych wielkościach 4.102.222 zł. Wydatkowano 657.668 zł . Plan wynosił 3.809.766 zł.
Jeżeli chodzi o zobowiązania to na dzień 30.06.2013 r. wynosiły one 16.237.080,00 co stanowi 46,09% planowanych dochodów, z tego kredyty i pożyczki długoterminowe to kwota – 12.274.500,00 zł, kredyt krótkoterminowy – 1.881.835,00 zł, zobowiązania z tytułu budowy basenu i leasingu ciągnika – 1.189.004,00zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013 r.  to kwota 891.741,39 zł i są to w przeważającej części zobowiązania dotyczące wspólnot mieszkaniowych z tytułu ponoszenia kosztów związanych z obsługą komunalnego zasobu mieszkaniowego. 
Należności wymagalne wynoszą 6.403.731 zł. Spłacono raty w kwocie 1.341.500,00 zł co stanowi 39,08% planowanych wielkości. W I półroczu udzielono pożyczki długoterminowej w kwocie 40.000 zł dla sp. z o.o.  Basen „Wodny Świat „ na realizację  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Radny W.Gucz stwierdził, że należy stwierdzić, że wykonanie budżetu za I półrocze jest bardzo skromne, szczególnie jeśli chodzi o dochody z tytułu podatków – szczególnie podatek od nieruchomości  i dochody ze sprzedaży majątku. Bardzo źle wygląda wykonanie planu jeśli chodzi o dochody z tytułu pracy Straży Miejskiej. Planowane na ten rok dochody w kwocie 5.000 zł  były obniżone w stosunku do 2012 r. W przeliczeniu na m-c daje to kwotę 416,00 zł. Radny stwierdził, że należałoby zastanowić się, czy Straż Miejską w dalszym ciągu utrzymywać, jeżeli nie przynosi dochodów, a sporo kosztuje.
Jeżeli chodzi o spłaty zaległości w stosunku do gminy radny stwierdził, że zostało  wysłanych  dużo wezwań do zapłaty. Windykacja należności  nie przyniosła  oczekiwanych efektów.  Należy zastanowić się jak egzekwować zaległości z tytułu czynszów. Po likwidacji Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej poprawa w tej materii nie nastąpiła.
I.Biernacik poinformowała, że mniejsze dochody z tytułu podatku od nieruchomości  w stosunku do roku poprzedniego  wynikają z tego, że  w 2013 r. zastosowano 1% podatek z tytułu podatku od budowli służących do dostarczenia wody i odprowadzania ścieków co umożliwiło  niewprowadzanie podwyżki cen wody i ścieków dla naszych mieszkańców. Taka jest tego konsekwencja – mieszkańcy nie mają podwyżki ale budżet gminy ma mniejsze dochody.  Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości to wszyscy widzą jaki jest rynek, nieruchomości się nie sprzedają. Nieruchomości  są przygotowane do sprzedaży i będą ogłaszane kolejne przetargi. Są zainteresowani, ale to zainteresowanie nie zawsze kończy się zakupem nieruchomości. Niektórzy czekają na ogłoszenie kolejnych przetargów licząc na obniżenie ceny nieruchomości.   Jeżeli chodzi o Straż Miejską, stwierdziła, że uzgodniono z radnymi, aby nie zakładać nierealnych do wyegzekwowania kwot.  Przyjęto założenie, że Straż Miejska w naszej gminie jest od uczenia a nie  od generowania dochodów.
Jeżeli chodzi o zadłużenie z tytułu czynszu za lokale mieszkalne należy stwierdzić, że nie jest ono generowane na dużą skalę. Wprowadzony program „Praca za czynsz” spowodował, że zadłużenie w kwocie ponad 60.000 zł zostało odpracowane przez mieszkańców. Natomiast ten niewielki wzrost wynika z tego, że dokonywane jest szczegółowe rozliczenie zużycia wody. Mieszkańcy, którzy nie mają założonych wodomierzy pokrywają bardzo duże koszty zużycia wody.  Ma to wpływ na to, że kwota zadłużenia jest większa.  Stwierdziła, że został zatrzymany poziom  zadłużania się mieszkańców z tytułu czynszów.
Radny W.Gucz  stwierdził,  że radni przystali na to, aby dochód z mandatów był obniżony. Jednak niepokojące jest to, że za I półrocze wykonuje się tylko 30% zaplanowanych obniżonych dochodów. Jeżeli jest taki dochód to należy  stwierdzić, że Straż Miejska jest w wielu sprawach bierna. W ubiegłym roku na utrzymanie Straży Miejskiej  wydano 303.000 zł. Patrząc na dochód jaki przynoszą  należy stwierdzić, że jest on bardzo marny.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, stwierdzając, że dochody ze sprzedaży mienia gminy spadają od 2 – 3 lat i trudno  powiedzieć kiedy ten regres zostanie zatrzymany.  W związku z tym, że wykonanie budżetu z tego tytułu jest tak niskie to należy zastanowić się, czy plan wydatków inwestycyjnych i bieżących nie jest zbyt ambitny. Burmistrz stwierdził, że z wielu pozycji zapisanych w budżecie gminy do realizacji w roku bieżącym trzeba będzie zrezygnować, jak również, że niektóre zadania zgłaszane przez radnych w ogóle nie zostaną ujęte w budżecie gminy na rok 2014. Jeśli chodzi o ilość sprzedanych lokali należy stwierdzić, że gmina  nie może nikogo  zmusić do wykupu lokalu. Rynek nieruchomości nie jest dobry. Przy  tworzeniu budżetu gminy na rok 2013 zwracał uwagę na fakt, że gmina postara się, aby mieszkańcom było łatwiej poradzić sobie z obciążeniami, które związane są z utrzymaniem mieszkania. Burmistrz Miasta stwierdził, że decyzja dotycząca  likwidacji Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej była dobrą decyzją. Urząd Miasta przejął  działalność związaną  z gospodarką mieszkaniową oraz zielenią, natomiast pozostałą działalność m.in. gospodarka odpadami, pewne czynności związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,  przejął KZWiK sp. z o.o. Burmistrz Miasta stwierdził ponadto, że przez 2 lata zatrzymano wzrost kosztów utrzymania mieszkań, nie podniesiono żadnych opłat. Jeśli chodzi o zadłużanie mieszkań należy  stwierdzić, że kiedy działalność tę przejęła gmina, dług  z tego tytułu zmniejszył się.  Starano się zmienić mentalność ludzi, mieszkańcy muszą wiedzieć i pamiętać o tym, że nie można nie płacić za mieszkanie. Program „Praca za czynsz” przyniósł efekty. Od ubiegłego roku mieszkańcy odpracowali kwotę ponad 100.000 zł.  Burmistrz zwrócił się   do pana A.Kaneckiego z prośbą o przygotowanie dla radnych informacji  - ile zaległości mieszkańcy wpłacili oraz ile odrobili w ramach w/w programu. Ponadto zaproponował, aby na posiedzeniu Komisji spraw społecznych omówić wnioski z kolejnych trzech sesji Rady Miejskiej dot. spraw mieszkaniowych oraz efektach programu „Praca za czynsz”.
Jeżeli chodzi o straż miejską należy stwierdzić, że w Kudowie-Zdroju nie jest to typowa, klasyczna straż. To są służby porządkowe, gospodarcze. Nie ma w Kudowie żadnej uroczystości, czy wydarzenia, które jest promocją miasta bez ich udziału. Mamy  2 funkcjonariuszy oraz komendanta Straży Miejskiej, którym  podlega m.in. monitoring miasta, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, nadzór nad  funkcjonowaniem organizacji ruchu, opieka nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi itd.  To nie jest  klasyczna straż miejska, która chodzi po mieście. Burmistrz Miasta  poinformował, że etatów funkcjonariuszy policji w Kudowie-Zdroju jest 28, natomiast żeby odbył się jakikolwiek patrol pieszy policji, gmina musi oddelegować funkcjonariusza straży miejskiej. Nie chodzi o to, aby był dochód z założonych blokad, chodzi o to, aby turysta, który przyjedzie do naszego miasta był porządnie obsłużony a nie od razu karany. Burmistrz zaproponował radnemu W.Guczowi, aby spotkać się  i szczegółowo porozmawiać na temat funkcjonowania straży miejskiej. Można zastanowić się nad korektą zakresu ich obowiązków.
Przewodnicząca Rady   stwierdzała, że obserwując pracę straży miejskiej uważa, że oprócz tego o czym mówił Burmistrz Miasta, to przede wszystkim funkcjonariusze  dbają o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i osób przyjezdnych. Nie wyobraża sobie,  żeby w Kudowie-Zdroju nie było straży miejskiej.
Radna T.Żulinska  stwierdziła, że jeżeli chodzi o straż miejską w naszym mieście to należałoby się  zastanowić, czy nie przydałby się jeszcze jeden etat. Radni wiele razy wysłuchali sprawozdań komendanta S.Jakubca dot. funkcjonowania straży i tego jakie prace są przez nich wykonywane, jakie mają obowiązki, z czym musza zdążyć na wczoraj.  Wydaje się, że te trzy etaty to jest za mało, jeżeli pozwolą na to finanse należałoby się zastanowić nad zatrudnieniem jeszcze jednego funkcjonariusza.
Radny W.Gucz stwierdził, że jego wypowiedź nie jest jego wypowiedzią osobistą, takie jest odczucie mieszkańców.  Mieszkańcy mówią, że nie widać w Kudowie ani  policji ani straży miejskiej. Straż  miejska kończy pracę po godz. 18. Ludzie czują się zagrożeni warto się spotkać i na ten temat porozmawiać.
Burmistrz Miasta zwrócił się do pani B.Kopeć z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej informacji dot. godzin pracy straży miejskiej.
Ponadto poinformował, że straż miejska sprawuje opiekę nad logistyką osób chorych i niepełnosprawnych. Trzeba przygotować kolejny raz informację dot. ilości kilometrów  przejechanych przez  nasze samochody przewożąc niepełnosprawnych na różnego rodzaju zajęcia, przewożąc chorych do szpitali na badania. Straż miejska przywozi i rozładowuje żywność dla naszych mieszkańców.  Nie chodzi o to, żeby się ciągle chwalić  i o tym mówić.
Radny W.Gucz stwierdził, że powinna być dla radnych na jedną z kolejnych sesji przygotowana kompletna informacja dot. funkcjonowania straży miejskiej.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że odbędą się spotkania w okręgach wyborczych, może należałoby powiedzieć o tym co robi straż miejska. Nie wszyscy dotrą do informacji zamieszczonej na stronie internetowej, a na spotkania przychodzi spora ilość mieszkańców. Należy poinformować mieszkańców jaki jest zakres obowiązków, co robi nasza straż miejska. Trzeba o tym mówić, ponieważ ludzie narzekają i mają pretensje do straży miejskie i do policji.
Radna A.Mróz stwierdziła, że nie ma co zastanawiać się nad tym czy straż miejska jest potrzebna czy tez nie. Wiadomą rzeczą jest, że straż miejska w naszym mieście jest potrzebna. Robi wiele dobrego i mieszkańcy, którzy są tym zainteresowani to odczuwają. Zakres zadań i obowiązków jest bardzo obszerny i niekonwencjonalny.
I.Biernacik poinformowała, że 04.09.2013 r. otrzymała  uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kudowy-Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady   poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku została podjęta następującą ilością głosów:

za było                    - 10 radnych
przeciw było          -   0 radnych
wstrzymało  się     -    2 radnych

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni:  W.Gucz,  E.Marecka-Szydło.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój 
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  wprowadzone zmiany w WPF obejmują:
1) zmiany w zakresie przedsięwzięć
- zwiększenie limitu zobowiązań dla projektu pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności uzdrowiska Kudowa-Zdrój” o 28.929 zł w tym zmniejszenie limitu w 2013 roku do kwoty 20.928 zł tj. o 1.072 zł, zwiększenie limitu w 2014 roku do kwoty 850.673 zł tj. o 30.001 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań dla projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – etap IV” o 1 zł w  2014 roku,
- wprowadzenie limitu wydatków w kwocie 35.202 zł na realizację projektu pn. „Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny gminy. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013-2015 a koordynatorem projektu będzie Starostwo Powiatowe w Kłodzku.
2) zmiany w zakresie przepływów pieniężnych i kwoty długu
- wprowadzono zmiany dotyczące 2013 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów,  wydatków, przychodów i rozchodów,
- wprowadzono zmiany dotyczące 2014 i lat następnych  dotyczące zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmiany harmonogramów realizacji zadań.
3) zmiany w zakresie  upoważnień
Zarząd spółki Basen „Wodny Świat”  Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju złożył do Burmistrza Miasta wniosek o udzielenie promesy pożyczki w kwocie 439.000,00 zł na sfinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  pn. „Plaża, woda, zielona energia – modernizacja Aquaparku w Kudowie-Zdroju w celu podniesienia atrakcyjności uzdrowiska” – część wykonawcza (wartość netto). Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie wkładu unijnego. W dniu 16.04.2013 roku udzielono spółce pożyczkę w kwocie 40.000,00 zł na sfinansowanie kosztów dokumentacji technicznej i projektowej. Wnioskowana promesa udzielenia pożyczki jest niezbędnym dokumentem do potwierdzenia przez spółkę zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. Planowane wydatki w 2014 roku to 626.600 zł  netto.  Planowany termin uruchomienia pożyczki krótkoterminowej to luty 2014 roku, a spłaty po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE. Zadania objęte projektem będą realizowane w okresie od 01.12.2013 do 31.01.2014 roku. Upoważnienie do udzielenia pożyczki zostanie zawarte w projekcie i uchwale budżetowej na 2014 rok.

Przewodnicząca Rady   poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta następującą ilością głosów:


za było                 - 11 radnych
przeciw było       -   0 radnych
wstrzymał się     -    1 radny

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymała  się radna:  E.Marecka-Szydło,

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zmniejszeniem   planu dochodów oraz  planu wydatków o kwotę  29.000,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:

Dochody:
- dział 754 – zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Fundacji Polska Miedź z przeznaczeniem na dostosowanie do obowiązujących norm  dwóch samochodów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- dział 756 – zwiększa się dochody o kwotę 34.882,00 zł w związku z uzyskaniem z budżetu państwa zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych,
- dział 801 – zwiększa się dochody o kwotę 19.376,00 zł w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Publicznych dodatkowych dochodów w okresie wakacyjnym. Zwiększa się dochody o kwotę 137.448,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dział 900 – zmniejsza się dochody o kwotę 357.707,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu pn. " Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na kwotę mniejszą niż planowano.
 Zmniejsza się dochody o kwotę 1.020,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „Śmiecenie odpada – kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój” w wyniku zmniejszenia wydatków podczas realizacji zadania. Zmniejsza się dochody o kwotę 7.840,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „Wykonanie ścieżki przyrodniczej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” w wyniku zmniejszenia wydatków podczas realizacji zadania. Zmniejsza się dochody o kwotę 30.000,00 zł w związku ze wykreśleniem planowanej  dotacji z Fundacji Polska Miedź  na zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2014 rok.

Wydatki
- dział 600 – zwiększa się o 14.163,00 zł wydatki związane z utrzymaniem letnim i zimowym dróg gminnych w związku z większymi niż planowano wydatkami na ten cel w sezonie zimowym 2012/2013. Odstępuje się w 2013 roku od modernizacji mostu na ul. Kościuszki (koło hotelu St. George) – kwota zmniejszenia 65.000,00 zł. Zmniejsza się o 29.300,00 zł wydatki na wykonanie dokumentacji zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część miasta z drogą wojewódzką nr 387”. Zwiększa się o 63.700,00 zł wydatki na modernizację dróg i chodników na terenie gminy.
- dział 630 – zmniejsza się o 1.072,00 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” (do wysokości faktycznych wydatków),
- dział 700 – zwiększa się o 12.600,00 zł wydatki związane opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup  materiałów na potrzeby utrzymania budynków i lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, zwiększa się o 150.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków i lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego. Zmniejsza się o 35.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. fabrycznej nr 5, 7, 9, 11 ,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych”. Zwiększa się o 80.000,00 zł wydatki związane z modernizacją komunalnych budynków mieszkalnych w związku ze zmianą sposobu ogrzewania na ul. Łąkowej. Zmniejsza się o 760,00 zł wydatki ( do wysokości faktycznych wydatków)  na zakup agregatu prądotwórczego. Zmniejsza się o 70.000,00 zł wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Zmniejsza się o 14.000,00 zł wydatki inwestycyjne( do wysokości faktycznych wydatków)   związane z uzbrojeniem tzw. 17 ha.
- dział 710 – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na opracowania geodezyjne w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na podziały geodezyjne gruntów i wznowienia granic. Wykreśla się z planu wydatków zadanie pn. „Poszerzenie drogi dojazdowej do cmentarza w Słonym” na kwotę 10.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki na wykonanie miejsc postojowych na ul. Kościelnej dla obsługi cmentarza komunalnego i parafialnego na Zakrzu o 63.000,00 zł (do wysokości wydatków poniesionych na dokumentację). Zmniejsza się o 715,00 zł wydatki na zakup chłodni do kaplicy przedpogrzebowej (do wysokości poniesionych wydatków).
- dział 750 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o 84.000,00 zł w związku z ujęciem wynagrodzeń 3 pracowników w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (koszty administracyjne związane z poborem i egzekwowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z rozliczeniem projektów realizowanych przez placówki oświatowe), zmniejsza się o 6.630,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykreśla się z planu wydatków zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu na budynku Urzędu Miasta” na kwotę 15.000,00 zł. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na promocję gminy,
- dział 754 – zwiększa się o 28.610,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. ”Dostosowanie do obowiązujących norm  samochodów otrzymanych nieodpłatnie na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się wydatki związane z realizacją projektu współfinasowanego ze środków UE   pn. „Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Shengen” w kwocie 220.000,00 zł. Zwiększa się o 68.500,00 zł wydatki na wynagrodzenia w rozdziale „Straż gminna” w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 osobę administracyjną.
- dział 801 – zwiększa się o 40.630,00 zł  wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do rozliczania projektów realizowanych przez placówki oświatowe. Zwiększa się o 19.376,00 zł wydatki na zakup pozostałych usług na potrzeby szkolnictwa podstawowego ( wniosek dyrektora Zespołu Szkół Publicznych). Zwiększa się o 58.000,00 zł wydatki na wychowanie przedszkolne w tym 44.000,00 zł na  wynagrodzenia, 4.000,00 zł na zakup materiałów, 10.000,00 zł na zakup środków żywnościowych w związku ze zwiększeniem ilości oddziałów przedszkolnych w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym oraz przejściem 2 pracowników na urlop na poratowanie zdrowia,
- dział 851 – wykreśla się wydatki w kwocie 5.000,00 zł  na opracowanie programu ochrony zdrowia psychicznego,
- dział 852 – z mniejsza  się o 5.977,00 zł wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia pełnomocnika burmistrza ds. pomocy społecznej,
- dział 900 – zmniejsza się o 5.293,00 zł wydatki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w związku ze zmianą terminów uiszczania opłaty. Zmniejsza się o 450.832,00 zł wydatki na realizację projektu pn. " Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na kwotę mniejszą niż planowano. Wykreśla się wydatki niekwalifikowalne dotyczące w/w projektu w kwocie 30.000,00 zł. Zmniejsza się o 4.500,00 zł wydatki na budowę boksu śmietnikowego na osiedlu przy ul. Buczka (do wysokości faktycznych wydatków).  Zmniejsza się wydatki o  10.000,00 zł na rekultywację składowiska odpadów komunalnych. Zmniejsza się o 9.961,00 zł  wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod. Etap II.” (do wysokości faktycznych wydatków). Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej w związku z realizacją programu „Praca za czynsz”. Zmniejsza się o 48.000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę nowych punktów oświetleniowych. Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na edukację ekologiczną w zakresie segregacji w rozdziale 90020 w związku z przeprowadzeniem kampanii  informacyjnej ujętej w rozdziale 90002. Wprowadza się wydatki niekwalifikowalne w kwocie 10.000,00 zł związane  z realizacją projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja",
- dział 921 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury. Zwiększa się o 13.000,00 zł wydatki na organizację imprez kulturalnych w tym 3.000,00 zł  na zakup materiałów i 10.000,00  zł na zakup usług pozostałych.   Dokonuje się przeniesienia kwoty 20.224,00 zł przeznaczonej na realizację projektu pn. "Potyczki nie tylko z literaturą" przez Miejską Bibliotekę Publiczną i ujęcia jej jako dotacji celowej. Dokonuje się przeniesienia kwoty 46.118,00 zł przeznaczonej na realizację projektu pn. "Źródła folkloru i tradycji ludowych ludności na pograniczu kudowsko-nachodzkim" przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  i ujęcia jej jako dotacji celowej.
- dział 926 – zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu.  Zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na utrzymanie obiektów sportowych w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę prolongowanej części zadłużenia z tytułu budowy basenu sportowo-rehabilitacyjnego.  Wykreśla się z planu wydatków zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego - etap I (od ul. Nad Potokiem)” na kwotę 20.000,00 zł w  związku z przesunięciem realizacji zadania na 2014 rok.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem czy kwota 68.500,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia w rozdziale „Straż gminna” dot. wszystkich pracowników czy jednej osoby.
I.Biernacik poinformowała, że dot. to wynagrodzenia jednej osoby. Od 01 lutego zwiększono  zatrudnienie o 1 osobę administracyjną. W  kwocie tego wynagrodzeni znajduje się również 400% jubilatka, czyli nie jest to tylko wynagrodzenie za 11 m-cy.  Są to pełne koszty. 
Radny W.Gucz stwierdził, że z wielkim bólem przyjmuje wiadomość dot. zmniejszenia w dziale 710 o kwotę 63.000,00 zł wydatków na parking przy cmentarzu komunalnym na Zakrzu.
I.Biernacik stwierdziła, że informowała, iż wstępnie planowano wykonanie zadania na kwotę 70.000 zł. W tej chwili kosztorys opiewa na kwotę 140.000 zł więc jak widać gmina nie ma tych środków. Ponadto jak już mówiła i jak mówił Burmistrz Miasta z pewnych zadań trzeba zrezygnować, ponieważ nie ma na ich wykonanie środków- finansowych.
Burmistrz Miasta stwierdziła, że dochody jakie są takie widać w sprawozdaniu z wykonania budżetu, a więc są to konsekwencje.
Radny W.Gucz poruszył sprawę stanu technicznego ul. Kościelnej na odcinku od ul. Jasnej do ul. Głównej. Na sesji Rady Miejskiej kiedy uchwalany był budżet gminy na 2012 rok stanęła sprawa remontu tego odcinka drogi i były przewidziane środki na ten cel. Zadanie to zostało wyrzucone z budżetu. Jednakże w momencie kiedy powstawał pawilon meblowy  pytał, czy właściciel tego pawilonu wybuduje drogę. Uzyskał  zapewnienie, że ta droga zostanie zrobiona. Niestety do tej pory  tak się nie stało, dziury są nadal. Jak spotykają się dwa samochody na tym krótkim odcinku nie wiedzą kto komu ma ustąpić pierwszeństwa. Kiedy  była przeprowadzana inwestycja na ul. Zdrojowej wprowadzono tam ruch jednokierunkowy. Radny uważa, że w tej sytuacji  jaka tam jest należałoby ten ruch jednokierunkowy pozostawić.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeden z inwestorów spełnił obietnice dot. remontu tego odcinka drogi, natomiast partner który wybudował pawilon meblowy  tych obietnic nie spełnił.  Gmina spełniła swoją obietnicę i przedłużył ruch dwukierunkowy do sklepu meblowego.  Stwierdził, że trzeba porozmawiać na temat  realizacji remontu tej drogi.

Przewodnicząca Rady odczytała i  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dopuszcza możliwość pokrywania części kosztów funkcjonowania policji przez podmioty zewnętrzne. Oprócz stowarzyszeń, fundacji, banków i instytucji ubezpieczeniowych, a także innych (niż policja) państwowych jednostek organizacyjnych – koszty funkcjonowania policji mogą również pokrywać samorządy terytorialnie. Wsparcie policji przez podmioty z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji obejmuje możliwości ponoszenia ogólnie rozumianych wydatków (kosztów) utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, w tym zakupu dla ich potrzeb towarów i usług oraz finansowania wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. Do wydatków policji nazywanych w art. 13 ust. 3  w/w ustawy „kosztami utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji” – należy również zaliczyć wydatki osobowe policji. Na podstawie art. 13 ust. 4a  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji podmioty w/w wymienione  – mogą sfinansować rekompensaty pieniężne dla policjantów służby prewencyjnej za pracę po godzinach oraz sfinansować nagrody za osiągnięcia w  służbie.

Przewodnicząca Rady odczytała i  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 - 11 radnych
przeciw było       -   0 radnych
wstrzymał się     -    1 radny

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał  się radny:  W.Gucz.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone
Głos zabrała pani U.Karpowicz, która poinformowała, że w dniu 10 listopada 2010 r. Rada Miejska Kudowy - Zdroju podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone. Podjęcie ww. uchwały miało na celu umożliwienie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Do projektu zmiany planu miejscowego sporządzona została, prognoza oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych oraz przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu.
Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego oraz w terminie wyznaczonym po zakończeniu okresu wyłożenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag.
Mając na uwadze iż procedura sporządzenia zmiany planu miejscowego została przeprowadzona zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady odczytała i  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone rok została podjęta jednogłośnie

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, że ustawa o systemie oświaty wskazuje, iż pomoc materialna udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do  edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Decyzję w tych sprawach dotychczas wydawał Burmistrz Miasta  zgodnie z art. 90 m ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty, Rada Gminy może upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na jej terenie.  Przekazanie upoważnienia Kierownikowi OPS w Kudowie-Zdroju w tym zakresie usprawni organizacyjnie realizację w/w zadania . W tym celu podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady odczytała i  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym została podjęta jednogłośnie

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, że  Rada Miejska Kudowy – Zdroju w dniu 29 maja 2013r. podjęła uchwałę nr XXXI/216/13 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa – Zdrój. W dniu 15.07.2013r. do Biura Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju wpłynęła skarga Wojewody Dolnośląskiego dot. przedmiotowej uchwały. Zdaniem organu nadzoru uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 90f ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Wojewoda Dolnośląski zakwestionował w szczególności zapis § 6 uchwały, który przewidywał konkretną wysokość stypendium, jaką będzie otrzymywał uczeń. W wyniku ponownej analizy treści uchwały jak również orzecznictwa sądów administracyjnych ustalono, że skarga Wojewody Dolnośląskiego jest zasadna, a zatem koniecznym stało się zmodyfikowanie wadliwych zapisów uchwały, wskazanych przez organ nadzoru w skardze z dnia 15.07.2013r. 
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady odczytała i  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia gminy Kudowa- Zdrój ze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej

Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, że Uchwałą NR XXXVII/274/09 Rady Miejskiej Kudowy –Zdroju z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia gminy Kudowa- Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej  podjęto decyzję o działaniu naszej gminy w ramach w/w stowarzyszenia. 4-letnie członkowstwo Gminy Kudowa-Zdrój w Stowarzyszeniu wykazało, że nie posiada ono możliwości skutecznego wpływania i egzekwowania interesów gmin uzdrowiskowych.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy  były jakieś efekty udziału gminy w w/w Stowarzyszeniu.
Burmistrz Miasta poinformował, że  przystępując do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej  uzyskano zapewnienia, że formuła i sposób funkcjonowania Stowarzyszenia będą przynosić korzyści dla gmin uzdrowiskowych.  Stwierdził, że nie jest  krytyvzny w ocenie funkcjonowania i skuteczności Stowarzyszenia. Możliwości  niektórych stowarzyszeń są bardzo ograniczone. Przy przystępowaniu do Stowarzyszenia postawiono pewne warunki i obiecano, ze zostaną one spełnione. W Kudowie-Zdroju odbył się Kongres Uzdrowisk Polskich. Dzięki temu wyremontowano m.in. Teatr Zdrojowy, Salę Lustrzaną. Natomiast należy stwierdzić, że w ostatnim czasie aktywność Stowarzyszenia bardzo zmalała i stąd decyzja o wystąpieniu gminy Kudowa-Zdrój ze  Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Rady odczytała i  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wystąpienia gminy Kudowa- Zdrój ze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej została podjęta jednogłośnie

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia korekty na 2014 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata  2012 – 2015

Głos zabrał pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o., który poinformował, że  podstawowymi zadaniami realizowanymi w 2014 r. będą:
1.  Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ulicy Buczka.
Powstające nowe inwestycje w ul.Buczka takie jak Hotel „Kudowa”, Inkubator Przedsiębiorczości i  osiedle, roboczo nazywane „ 17 ha” oraz planowany remont ulicy Buczka, spowodowało konieczność odebrania  zwiększonej ilości wody deszczowej  (szczelne nawierzchnie).  Takiej zwiększonej ilości wody nie jest w stanie odebrać istniejąca kanalizacja ogólnospławna. W celu uniknięcia czy nawet ograniczenia niebezpieczeństwa zalań należy wykonać rozdział obydwu typów kanalizacji. Powyższe powody skłoniły nas do podjęcia decyzji  budowy kanału burzowego w ul. Buczka. Nowy kanał burzowy  częściowo odciąży  główny kolektor kanalizacji biegnący ulicami  - 1 Maja,  Zdrojową, Nad Potokiem do oczyszczalni  ścieków.
2. Uzbrojenie nowych terenów w sieci wodociągowe i kanalizacyjne wg  potrzeb.
Zgodnie z ustawą o rozdziale sieci wod - kan pomiędzy  wodociągami a  właścicielami działek, do granicy działki inwestora wodociągi mają obowiązek wykonania sieci wod - kan. W tej pozycji znajdują się również wymiany sieci, które podczas wykonywania napraw  zostaną zakwalifikowane do wymiany ze względu na ich stan techniczny. Wszystkie rurociągi stalowe wykonywane na przełomie lat 70-80  w momencie pojawienia się korozji wymagają natychmiastowej wymiany.
3.  Wymiana sieci wodociągowej w ul. Buczka.
W związku z  modernizacją i remontem nawierzchni drogowej ul. Buczka  należy wymienić siec wodociągową . 
4. Modernizacja przepompowni strefowej w Czermnej.
Od ostatniej modernizacji  przepompowni minęło 11 lat. Okres dekapitalizacji pomp i urządzeń sterowniczych wynosi 10 lat. Ponadto osiedle  Czermna w ostatnim czasie zmieniło swoją  funkcję stało się miejscowością turystyczną. Ilość produkowanych ścieków  znacząco wzrosła. Częstość występowania  poważnych awarii groźnych dla środowiska  w ostatnim roku, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu turystycznego  znacznie wzrosła, dlatego byliśmy zmuszeni do podjęcia decyzji o modernizacji powyższej przepompowni.
Jedną z istotnych zmian planu jeśli chodzi o zadanie, które nie będzie realizowane w 2014 r. jest  budowa kanalizacji sanitarnej  i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Bocznej. W 2014 r. planuje się przeznaczenie kwoty 600 tys. zł na działania modernizacyjno-inwestycyjne z odpisów amortyzacyjnych.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że rozumie wszystkie potrzeby związane z modernizacją urządzeń kanalizacyjnych ,pracami wykonywanymi na terenie całego miasta przez KZWiK sp. z o.o. , ale zwraca się z prośbą, aby pamiętać, że mieszkańcy ul. Bocznej ciągle  czekają na wymianę kanalizacji a ciągle przesuwany  jest  termin wykonania tego zadania.
Radny W.Gucz stwierdził, że tak jak wspomniała radna zadanie budowa kanalizacji sanitarnej  i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Bocznej z roku na rok jest  przesuwane.  Należy przypomnieć również, że mieszkańcy ul. Bocznej cały czas proszą o budowę drogi. Jedno z drugim jest połączone – nie będzie wykonana kanalizacja to nie będzie wybudowana droga. Mieszkańcy mają wielki żal o to.

Przewodnicząca Rady odczytała i  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uchwalenia korekty na 2014 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata  2012 – 2015 została podjęta następującą ilością głosów:

 

za było                 - 11 radnych
przeciw było       -   0 radnych
wstrzymał się     -    1 radny

 

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał  się radny:  W.Gucz.

 

Ad.3)

Radny M.Turoń zwrócił się w prośbą o wyjaśnienie punktu dot. Wyrażenia  zgodę na podpisanie przez gminę umowy na zakup od T-Mobile  infrastruktury stacji bazowej nr 49536 zlokalizowanej w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 43 oraz o poinformowanie, czy zakończyła się akcja opomiarowania lokali gminnych.
Jeśli chodzi o T-Mobile  Burmistrz Miasta poinformował, że firma skoczyła współprace z Zespołem Uzdrowisk Kłodzkich, zdjęła wszystkie urządzenia związane z telefonią komórkową. Gmina oparła swój monitoring na umieszczeniu na tej platformie całego sterowania głównego.  Gmina musiałby budować nową stacją bazową  stąd w/w decyzja o zakupie od   T-Mobile  infrastruktury stacji bazowej zlokalizowanej przy ul. Zdrojowej 43.
Jeśli chodzi o opomiarownie budynków i lokali gminnych  sprawa jest w trakcie realizacji o szczegółach i wynikach radni zostaną poinformowani na posiedzeniach komisji.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z prośbą o podanie informacji nt.  pisma Burmistrza Miasta Kłodzka dot. zaproszenia do współpracy w zakresie podjęcia działań zmierzających do utworzenia wspólnego schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych (na jakim jest to etapie, gdzie takie schronisko będzie zlokalizowane itp.) oraz o poinformowanie jak przychodnia Lekarza Rodzinnego pani J.Brzeźnej i przychodnia Eskulap ustosunkowały się lub czy w ogóle ustosunkowały do wniosku Komisji, jak  jest realizowany wniosek Komisji Spraw Społecznych dot. dwugodzinnych dyżurów pielęgniarek w wolne soboty i niedziele.
B.Kopeć Sekretarz Gminy poinformowała, że pani J.Sulikowska-Śleziak oraz pani M.Miliszewska były na spotkaniu w Kłodzku dot.  utworzenia wspólnego schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych. Wszystko jest  jeszcze w fazie  dyskusji i rozmów. Przede wszystkim szuka się lokalizacji, gdzie  takie schronisko  mogłoby powstać. Samorządy  zastanawiają się również nad możliwością sfinansowania  takiego przedsięwzięcia. Gmina Kudowa-Zdrój nie posiada nieruchomości, którą mogłaby przekazać na ten cel. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne pytanie  poinformowała, że rozmawiała na ten temat z panią Prezes Zarządu Specjalistycznego Centrum Medyczne S.A. w Polanicy – Zdroju, która poinformowała, że będą przystępować do rozpisanego przez  Narodowy Fundusz  Zdrowia  przetargu na kolejne usługi. Jednak nie może powiedzieć jaka jest ostateczna decyzja, ponieważ nie może skontaktować się z panią Prezes, a żadnej korespondencji w tym temacie gmina nie otrzymała. Jeżeli uzyska jakiekolwiek informacje przekaże je na posiedzeniach komisji.
                                               
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania a prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój. 
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania a prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.

 

Ad.4)

Radny W.Gucz poruszył sprawę remontu linii kolejowej. Uzyskał informację, że pod szynami  układane będą stalowe podkłady. Układania  takich podkładów zaniechano 50 lat temu ze względu na hałas jaki powstaje w otoczeniu. Radny zwrócił się z pytaniem do Z-cy Burmistrza  A.Kaneckiego , czy może udzielić informacji jakie podkłady będą zastosowane w Kudowie-Zdroju.
A.Kanecki poinformował, że takich szczegółów nie zna. Stwierdził, że należy  oficjalnie wystąpić do wykonawcy z zapytaniem jaki podkłady będą ułożone.
Radny M.Turoń poruszył sprawę zaległości mieszkańców z tytułu opłat za lokale mieszkalne. Wprowadzono program praca za czynsz, część zadłużenia odzyskała firma windykacyjna. Należy stwierdzić także, że są  mieszkańcy, którzy nie płacą bo ich nie stać, ale są również tacy którzy nie chcą płacić. W związku z tym zastanawia się, czy  nie warto byłoby pomyśleć, aby tych naprawdę unikających płacenia  umieścić w rejestrze dłużników.
A.Kanecki poinformował, że na wszystkich wezwaniach do zapłaty  znajduje się informacja, że dana osoba może być umieszczona w rejestrze dłużników. Najczęściej kontakt z takimi osobami następuje dopiero  w momencie kiedy sprawa trafia do sądu. 
Radny W.Gucz stwierdził, że obiecano radnym, że po pierwszych dwóch miesiącach funkcjonowanie nowej ustawy śmieciowej zostanie przedstawiona analiza dot. kosztów.
Burmistrz Miasta poinformował, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji podczas, którego m. in. wizytowano PSZOK   ustalono, że w najbliższych dwóch  tygodniach odbędzie się spotkanie dot. analizy,  wniosków i kosztów  funkcjonowania nowej ustawy śmieciowej.
Radna T.Żulińska poinformowała, że użytkownicy ścieżki rowerowej na ul. Słone skarżą się na właścicieli samochodów parkujących tam swoje auta. Chciałaby uwrażliwić służby miejskie na ten problem.   
Radna Z.Wolińska zwróciła się z wnioskiem o dokonanie przeglądu urządzeń na placu zabaw przy ul. Kombatantów i napraw uszkodzonych urządzeń.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy jest możliwość  ustawienia zakazu ruchu pieszego na ścieżce rowerowej na ul. Zdrojowej.
Burmistrz Miasta proponuje, aby na ten  temat porozmawiać spokojnie na posiedzeniu Komisji.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach sesji do godz. 14.

II. Część sesji odbyła się w Sali Lustrzanej Sanatorium  Polonia.

Przewodnicząca Rady otworzyła II część sesji i przywitała zaproszonych gości.
Przewodnicząca Rady stwierdzała, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój nadawany przez Radę Miejską jest najwyższym wyróżnieniem osoby w uznaniu jej wybitnych zasług dla miasta i jego mieszkańców. Honorowi Obywatele naszego miasta to prof. Antonii Falkiewicz, Pani Maria Fołtyn, Pan Stanisław Apt, Pan Władysław Skoraczewski, Pan Władysław Jerzy Nosek, ks. Jan Myjak, Pan Henryk Gołębiewski, Pan Roman Deryło, Pan Jerzy Stanisław Ignaszak, Pan Jan Koplowitz, Pan Tadeusz Pecyna, pan Bogusław Jakubczak, Pan Sławomir Pietras.
27 czerwca br. Rada Miejska Kudowy-Zdroju ustanowiła Honorowymi Obywatelami Miasta Panią prof. dr hab.  Alicję Chybickią, Pana dr  Andrzeja Kaisera oraz Pana prof. dr hab.  Marka Ziętka.

Pan J.Łukasik  - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przedstawił zebranym  sylwetkę Pani prof. dr hab.  Alicji Chybickiej, a następnie Pani A.Norowska-Kieca Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój przedstawiła sylwetki Pana prof. dr hab.  Marka Ziętka oraz Pana dr  Andrzeja Kaisera.

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta, wręczyli w/w akty nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój.

Pani prof. dr hab.  Alicja Chybickia, Pana prof. dr hab.  Mark Ziętek oraz Pan dr  Andrzej Kaiser podziękowali za nadanie im tak ważnego tytułu.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXXIIV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba 

 

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIV/13 z dnia 17 września 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2013 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż