Konrad Buss 27.01.2014 12:36 wersja do wydruku


Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.271.1.2014                               
Kudowa-Zdrój, 27-01-2014


ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn.: „Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na zabytkowej Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2014 roku pod numerem 9245-2014 wybrana została Oferta nr 4 firmy: Garden Spółka z o.o., ul. Romanowicza 1, 33-100 Tarnów. Cena oferty: 58 860,00 zł brutto


UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 8 Wykonawców. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą.
Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:POUCZENIE:
Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 3 ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty IFE/ZP.271.1.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:27.01.2014 12:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:27.01.2014 12:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 28