Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.721.1.2014
Kudowa Zdrój, dnia 15-01-2014r.

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Kudowa-Zdrój: Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na zabytkowej Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA i ADRES:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na zabytkowej Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia pn. Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na zabytkowej Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu rosnącego na obszarze Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju, stanowiącej część zabytkowego Parku Zdrojowego, objętą decyzją z dnia 28.03.1986r o wpisie do rejestru zabytków pod numerem 1165/Wł. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Obszar objęty pracami: dz. nr 289, AM-5, obręb Stary Zdrój. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - Ścięcie koron 115 drzew polegające na redukcji do 30% korony danego drzewa oraz ściągnięcie posuszu jałowego - w celu odsłonięcia osi widokowej z Altany na główne obiekty Parku Zdrojowego (Pijalnię wód mineralnych, Muszlę Koncertową i Teatr pod Blachą). - Usunięcie posuszu jałowego z drzew rosnących przy ścieżkach spacerowych, zagrażających bezpieczeństwu pieszych - 30 szt. drzew. - Oczyszczenie wyznaczonych obszarów zagajników z samosiewów pozostawiając młode drzewa o prawidłowym dla danego gatunku pokroju lub po odpowiednim uformowaniu w miejscach umożliwiających ich dalszy rozwój. - Zrębkowanie powstałych odpadów organicznych - gałęzi i konarów drzew oraz rozłożenie ich na terenie Góry Parkowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. - Protokolarne przekazanie Zamawiającemu materiału drzewnego pozyskanego w trakcie prac nie podlegającego zrębkowaniu ze względu na zbyt dużą średnicę konarów oraz przewiezienia na teren miejskiego ogrodnictwa przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju (odległość do 2 km), - Uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac i zagospodarowanie pozostałych odpadów powstałych w trakcie realizacji prac. Przedmiot Umowy winien być wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunkami zawartej Umowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
III.3) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 3 zamówienia obejmujące pielęgnację i wycinkę drzew na obszarze parku albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy - zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (DZ.U. Nr 165 poz. 987) - dysponują osobą do kierowania pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków, posiadającą tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków z uwzględnieniem zapisów w § 29 i § 31 ww. rozporządzenia dotyczących uzyskanych pozwoleń lub zaświadczeń 
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA o OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Na podstawie § 1.4 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający określa, że usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa wyżej i złożenia dowodów czy zostały one lub są wykonywana należycie dotyczy jedynie usług wystarczających do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełnienia znajduje się w pkt. 5.1.2 SIWZ. Zamawiający nie żąda informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
 • III.4.2) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty przy wystąpieniu przynajmniej jednego z następujących warunków: 1) termin zakończenia prac , za zgodą obu stron może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: działania siły wyższej np. klęski żywiołowej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac lub wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności np. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, w wypadku ujawnienia w trakcie prac organizmów pod ochroną gatunkową; które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. w przedstawionych w niniejszym ustępie przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie; 2) Zamawiający dopuszcza zmiany w typowaniu drzewostanu do przycinki w trakcie realizacji prac mające na celu poprawę widoczności z Altany na główne obiekty parkowe, po uprzednim ich zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru autorskiego oraz z zachowaniem zakładanej pierwotnie ilości drzew; 3) uzasadnionej zmiany osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zmiany winny być uzasadnione na piśmie. w przypadku zmiany osoby, o której mowa w § 3 pkt 2 wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacja wskazanej osoby będzie spełniać warunki określone w § 3 pkt 2 niniejszej umowy. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadania realizowane w ramach projektu pn. Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 23.01.2014 r. do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na zabytkowej Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju. Nie otwierać przed dniem 23.01.2014 r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 23.01.2014 r. o godz. 13.15.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15-01-2014r.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza Miasta

(podpis kierownika zamawiającego)
Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • 1. (pdf 2.93 MB)
 • 2. (pdf 570.92 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.1.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:15.01.2014 13:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:15.01.2014 13:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 93