Uchwała nr XXXVIII/272/13

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  30 grudnia 2013 roku

w sprawie: wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013r.  poz. 594  z poźń.  zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5   ustawy   z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz określa ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja RachubaUzasadnienie:
    Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku.
Środki finansowe  na wydatki niewygasające są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego, a wydatki na zadania ujęte są w wykonaniu budżetu za bieżący  rok budżetowy.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • 1. (doc 47 KB)
  • 2. (doc 49.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/272/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:08.01.2014 08:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:08.01.2014 08:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 145