Zarządzenie   Nr 197/13
Burmistrza Miasta  Kudowy-Zdroju
z dnia 09  września 2013 r.


w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój


Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2013.594 j.t z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą nr  XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Kudowie-Zdroju w obrębie Słone (AM-11), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 302 o łącznej powierzchni 1,3923 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

 

§ 2

 

Ustala się stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu określonego w § 1 w wysokości 275,90 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 90/100).

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 197/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.09.2013 13:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.09.2013 13:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 58