Zarządzenie Nr 190/13
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 30 sierpnia 2013 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok. 


Na podstawie art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz § 8 ust.1 uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2013 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:


                                                    
§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów - zwiększenie o 100,00 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.
4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej.
5. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2013 roku” do uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
6. Zmienia się treść tabeli nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2013 rok” do uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2013 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:

  1.  dochody                       35.339.443,72 zł
      w tym dochody majątkowe                               6.221.557,00 zł
                  dochody bieżące                                  29.117.886,72 zł
   2. wydatki                           36.297.754,72 zł
       w tym wydatki majątkowe                               7.290.169,00 zł
                  wydatki bieżące                                   29.007.585,72 zł
   3. deficyt budżetu                     958.311,00 zł                                     


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


ał. nr 1

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 190/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.09.2013 12:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.09.2013 12:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 82