ZARZĄDZENIE NR 188/13
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 28 sierpnia 2013 roku


w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.


                Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 594) Burmistrz Miasta Kudowy – Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 236/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kudowie – Zdroju
w załączniku do regulaminu wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju:
a)  § 1  pkt 3  otrzymuje brzmienie:
„3.Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością :
- Zastępcy Burmistrza,
- Skarbnika Gminy,
- Sekretarza Gminy
- Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich,
- Referatu Ochrony Mienia,
- stanowiska ds Obsługi Prawnej,
- USC
- stanowiska ds. architektury i budownictwa
- stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami.”
b) § 2  pkt 2  otrzymuje brzmienie:
„2. Kompetencje i zadania Zastępcy Burmistrza :
- wykonuje funkcje Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji,
- sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Referatu Promocji, Kultury i Sportu oraz Referatu Gospodarki Mieszkaniowej,
- sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością samodzielnego stanowiska pracy
        ds. dzierżaw i najmu nieruchomości.
  -   odpowiedzialność za pełną obsługę, systematyczny monitoring i aktualizację urzędowej strony internetowej Kudowy- Zdroju.”

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju otrzymuje brzmienie, które określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 188/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.09.2013 12:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.09.2013 12:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 108