Zarządzenie 187 /13


Zarządzenie 187 /13

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013. Dz.U.  poz.594 ) w związku z art. 266  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i uchwały nr LVIII/382/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,  zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:
  1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój  za I półrocze 2013 r. stanowiącą załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za  I półrocze 2013 r. stanowiącą załącznik  nr 3 do niniejszego zarządzenia celem przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • 1. (pdf 388.2 KB)
  • 2. (pdf 624.13 KB)
  • 3. (pdf 33.09 KB)
  • 4. (pdf 57.7 KB)
  • 5. (pdf 31.74 KB)
  • 6. (pdf 2.43 MB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie 187 /13
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.08.2013 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż