Zarządzenie 190/12

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 23 sierpnia 2012 roku.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 266  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i uchwały nr LVIII/382/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,  zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:
  1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój  za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za  I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik  nr 3 do niniejszego zarządzenia
celem przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 767.5 KB)
  • 2. (xls 890.5 KB)
  • 3. (doc 74 KB)
  • 4. (xls 107 KB)
  • 5. (doc 60.5 KB)
  • 6. (pdf 712.18 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie 190/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.08.2012 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:28.08.2012 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 174