UCHWAŁA NR XXIII/153/08
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Kudowy – Zdroju, obręb Czermna, w rejonie Alei Jana Pawła II

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr IV/12/06 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju  z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta    Kudowy – Zdroju przyjętego uchwałą nr XIII/86/95 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 września 1995r , Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala co następuje:

 

Rozdział I.
Ustalenia ogólne.

 

§1.

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem miejscowym, obejmuje obszar położony w Kudowie – Zdroju, obręb Czermna w rejonie Alei Jana Pawła II, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedmiotem planu jest:
1) określenie przeznaczenia terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach oraz o różnych zasadach zagospodarowania,
2) określenie lokalnych zasad i standardów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
4) określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenu, wynikających z potrzeb ochrony środowiska i prawidłowego zarządzania zasobami przyrody,
5) określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenu, wynikających z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

§2.

 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) uchwała – tekst niniejszej uchwały,
2) rysunek planu miejscowego – należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego na mapie zasadniczej w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
3) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie, w sposób określony w ustaleniach planu miejscowego,
5) przeznaczenie uzupełniające – jest to część przeznaczenia terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach planu miejscowego,
6) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania, którym przypisane są różne ustalenia planu miejscowego,
7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca granice terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynku,
8) powierzchnia zabudowy – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych,
9) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, ogrodzenia, place postojowe, place pod pojemniki na odpadki stałe,
10) obiekt małej architektury – urządzenia towarzyszące ciągom pieszym, ulicom  i innym przestrzeniom publicznym takie jak: ławki, kosze na śmieci, latarnie, rzeźby, fontanny oraz inne o podobnym charakterze,
11) szczególne wymagania architektoniczne – obowiązek ukształtowania budynków  i budowli w sposób wyróżniający, odznaczający się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych,
12) przepisy odrębne – aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
2. W przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: obiekt budowlany, budynek, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przebudowa, rozbudowa stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo Budowlane.

 

§3.

 

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kolejnymi załącznikami do uchwały są:
1) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji  z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załączniki, o których mowa w ust. 2 nie stanowią ustaleń planu miejscowego.

 

§4.

 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu miejscowego są jego obowiązującymi ustaleniami:
1) oznaczenia ogólne:
a) granice opracowania planu miejscowego,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
c) symbole identyfikujące tereny,
2) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska: granica strefy „B” ochrony uzdrowiskowej.

 

§5.

 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
3) usługi – działalność  usługowa o nie znaczącym oddziaływaniu na zdrowie ludzi   i środowisko z wykluczeniem działalności produkcyjnej,
4) usługi turystyczne – usługi  hotelarskie oraz inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym,
5) zieleń urządzona - urządzone i zakomponowane zespoły zieleni o wysokich walorach krajobrazowych przystosowane dla potrzeb rekreacji i wypoczynku,
6) ulica dojazdowa wewnętrzna,
7) parking.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie miejscowym.

 

§6.

 

Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu miejscowego.

 

§7.

Ustalenia dotyczące ochrony środowiska.

 

1. Teren objęty opracowaniem planu miejscowego leży w zasięgu następujących obszarów chronionych:
1) strefy „B” ochrony uzdrowiskowej,
2) obszaru górniczego,
3) otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
4) obszaru głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 341) „Niecka Wewnątrzsudecka Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”.
2. Dla strefy, „B” ochrony uzdrowiskowej, bilans terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 55% powierzchni strefy.
3. Dla strefy, „B” ochrony uzdrowiskowej, procentowy udział terenów zielonych dla każdej nowej działki przewidzianej pod zabudowę powinien wynosić nie mniej niż 55% powierzchni działki.
4. Należy ściśle respektować przepisy odrębne dotyczące obszarów, o których mowa  w ust.1.
5. Obowiązuje zakaz deformowania koron drzew, z wyjątkiem drobnych korekt ze względów bezpieczeństwa oraz zabiegów pielęgnacyjnych.
6. Należy zachować istniejący drzewostan.
7. W zakresie ochrony zasobów i czystości wód podziemnych i powierzchniowych obowiązują ustalenia zawarte w §10,§11 i §12 niniejszej uchwały.
8. W zakresie ochrony i zachowania właściwego standardu jakości powietrza obowiązują ustalenia zawarte w §14 niniejszej uchwały.
9. W zakresie ochrony przed polami magnetycznymi i elektroenergetycznymi obowiązują ustalenia zawarte w §13 i §16 niniejszej uchwały.

 

§8.

Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego.

 

1. Dopuszcza się lokalizacje reklam dotyczących wyłącznie działalności prowadzonej na przedmiotowym terenie.
2. Dopuszcza się lokalizacje obiektów i tablic informacyjnych stanowiących elementy miejskiego systemu wizualnego, oraz inne stanowiące oznaczenia turystyczne.
3. Reklamy i tablice o których mowa w ust. 1 i ust.2 należy umieszczać na budynkach, natomiast jako wolnostojące w formie obiektów małej architektury.
4. Obowiązuje zakaz wznoszenia ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych oraz innych ogrodzeń pełnych.

 

§9.

Zaopatrzenie w wodę.

 

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w obszarze objętym planem miejscowym z istniejącej i projektowanej miejskiej sieci wodociągowej.

 

§10.

Odprowadzanie ścieków bytowych.

 

1. Ścieki bytowe z obszaru objętego planem miejscowym należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
2. Obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych bezpośrednio do gleby, rowów melioracyjnych bądź cieków wodnych

 

§11.

Odprowadzanie ścieków opadowych.

 

1. Ścieki opadowe z obszaru objętego planem miejscowym należy odprowadzać poprzez piaskowniki lub separatory do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
2. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych poprzez piaskowniki lub separatory do:
1) zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem dla celów gospodarczych,
2) rowów melioracyjnych.

 

§12.

Gospodarka odpadami.

 

1. Dla obiektów budowlanych należy zapewnić utwardzone place pod pojemniki na odpadki stałe zapewniające możliwość segregacji odpadów.
2. Odpady z terenu objętego planem miejscowym należy wywozić na komunalne składowisko odpadów.
3. Obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek odpadów w obszarze objętym planem.

 

§13.

Zaopatrzenie w energię elektryczną.

 

1. Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną w obszarze objętym planem miejscowym z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej.
2. Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych.
3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczna, w szczególności stacje transformatorowe, należy realizować w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę.

 

§14.

Zaopatrzenie w energię cieplną.

 

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną w obszarze objętym planem miejscowym w oparciu o następujące źródła ciepła:
1) gaz ziemny,
2) olej opałowy,
3) energię elektryczną,
4) energię ze źródeł odnawialnych,
5) niskoemisyjne systemy ogrzewania na paliwa stałe wyłącznie dla budynków istniejących.

 

§15.

Zaopatrzenie w gaz.

 

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w gaz w obszarze objętym planem miejscowym z istniejącej i projektowanej sieci gazowej.

 

§16.

Przyłącza telekomunikacyjne.

 

1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne realizować wyłącznie w formie podziemnych linii kablowych.
2. Zakazuje się realizacji urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, anten telefonii komórkowej w formie wolnostojących budynków i budowli.

 

Rozdział II.
Ustalenia szczegółowe.

 

§17.
Teren MW/MN

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem MW/MN ustala się przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi,
b) zieleń urządzona.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem,
2) obowiązują dachy strome o nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub betonową, lub innym materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym,
3) dopuszcza się na niewielkiej części dachu zastosowanie dachu płaskiego,
4) projektowane budynki powinny nawiązywać formą i detalem do regionalnej architektury sudeckiej z zastosowaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych elewacji.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 20% powierzchni działki,
2) co najmniej 55% powierzchni terenu należy zagospodarować jako powierzchnie niezabudowane i nie utwardzone, w formie zieleni urządzonej,
3) dopuszcza się obiekty małej architektury,
4) w zagospodarowaniu terenu stosować spójne rozwiązania plastyczne nawierzchni, ogrodzeń oraz elementów małej architektury.
4. Ustalenia dotyczące parcelacji gruntów: zakazuje się wtórnych podziałów terenu na działki budowlane.

 

§18.
Teren MW

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem MW ustala się przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi,
b) usługi turystyczne,
c) zieleń urządzona,
d) ulica dojazdowa wewnętrzna,
e) parking.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 4 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem,
2) obowiązują dachy strome o nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub betonową, lub innym materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym,
3) dopuszcza się na niewielkiej części dachu zastosowanie dachu płaskiego,
4) projektowane budynki powinny nawiązywać formą i detalem do regionalnej architektury sudeckiej z zastosowaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych elewacji.
5) dla nowej zabudowy obowiązują szczególne wymagania architektoniczne.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego w odległości 10 metrów od linii rozgraniczających tereny,
2) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 25% powierzchni działki,
3) co najmniej 55% powierzchni terenu należy zagospodarować jako powierzchnie niezabudowane i nie utwardzone, w formie zieleni urządzonej,
4) dopuszcza się obiekty małej architektury,
5) w zagospodarowaniu terenu stosować spójne rozwiązania plastyczne nawierzchni, ogrodzeń oraz elementów małej architektury.
4. Ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
1) dopuszcza się wtórne podziały terenu na działki budowlane,
2) ustala się minimalną wielkość działki budowlanej na 3000 metrów kwadratowych.

 

Rozdział III.
Ustalenia końcowe.

 

§19.

 

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 0 %.
2. Stawka procentowa, o której mowa w ust.1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Miasta Kudowy – Zdroju przy zbyciu nieruchomości.

 

§20.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

 

§21.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXIII/153/08
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:21.11.2008 10:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.08.2019 09:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 203