Protokół nr XVII/12 z dnia 20 lutego 2012 roku

 

PROTOKÓŁ NR XVII/12
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 20 lutego 2012 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -  1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -  1410

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Anna Grzegorzewska                - nieobecność usprawiedliwiona
2. Elżbieta Marecka-Szydło          - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XV/11 z dnia 21.12.2011 r. i  nr XVI/11 z dnia 29.12.2011 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju,
- zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój,
- zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok,
- planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2012.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej za 2011 rok.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków i  uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)

 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.10.2011 r. i  24.11.2011 r.
Przy obecności 13  radnych na sali protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.10.2011 r. i  24.11.2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.      

                                                            

 Ad.2)

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że celem uchwały jest zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju, co zostało spowodowane m.in. :
1. zmianami zadań gminy wynikających z wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  oraz nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. podejmowaniem   egzekucji  w  trybie ustawy o  postępowaniu  egzekucyjnym w administracji, w szczególności wobec dłużników alimentacyjnych.
3. możliwością  realizowania  projektów  systemowych  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną, zdrowotną i aktywną integrację klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:
 za było                -    13  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  
Uchwała w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju  została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że  związku z likwidacją:
1. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami przedszkolnymi uchwałą nr XXII/145/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku
2. Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej uchwałą nr XI/68/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011 roku
istnieje konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kudowa-Zdrój uchwalonym uchwałą nr VI/21/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w załączniku nr 4, w którym znajduje się wykaz  jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    13  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  
Uchwała w sprawie sprawie zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że projekt dotyczy wyłączenia - w porównaniu do obowiązującej uchwały -  zakazu sytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych  oraz spożywania alkoholu na terenie zakładów opieki zdrowotnej.
Na terenie miasta funkcjonują obiekty sanatoryjne, które  mimo zakwalifikowania do Zakładów Opieki Zdrowotnej w ramach działalności w wyłączonych częściach obiektów prowadzą  działalność komercyjną. Na podstawie umów najmu, umów dzierżaw  lokale gastronomiczne  czy też punkty handlowe  położone w tych obiektach prowadzone są przez innych przedsiębiorców. Wyłączone części tych obiektów  podlegają opodatkowaniu jak pomieszczenia wykorzystywane do działalności gospodarczej , a nie jak jednostki w których prowadzi się działalność leczniczą .
Zakaz sytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych  w częściach obiektów posiadających inną  niż lecznicza funkcję powoduje ograniczenia w kwestii najmu posiadanych przez te jednostki lokali, a co za tym idzie  pomniejszenie dochodów a w konsekwencji zmniejszenie opłat wpływających do gminy.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    13  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  
Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:
zmiany w zakresie przedsięwzięć
- zmniejszono kwotę limitu zobowiązań dla zadania "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia " w zakresie wydatków bieżących do kwoty 35.750 zł w tym w 2012 roku 1.200 zł i 2013 roku 34.550 zł i wydatków majątkowych do kwoty 397.864 zł w tym w 2012 roku 393.344 zł i 2013 roku 4.520 zł,
- zmniejszono kwotę limitu zobowiązań dla zadania "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych", do kwoty 248.022 zł w tym w 2012 roku 10.060 zł i w 2013 roku 237.962 zł. Zmniejszenie wydatków gminy spowodowane jest koniecznością realizacji w/w przedsięwzięcia w zakresie  modernizacji budynków mieszkalnych przez wspólnoty mieszkaniowe jako partnerów projektu, ze względu na przepisy prawne dotyczące pomocy publicznej w mieszkalnictwie.
- wprowadzono limit zobowiązań na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" w kwocie 210.000 zł w tym w 2012 roku 13.899 zł i w 2013 roku 196.101 zł ze względu przesunięcie terminu realizacji na 2013 rok.
- wprowadzono limit zobowiązań na zadanie pn. „Budowa, remont i modernizacja  infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze  rewitalizowanym w Kudowie - Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II” w kwocie 1.653.730 zł w tym w 2012 roku 1.200.976 zł i w 2013 roku 452.754 zł ze względu na wydłużenie realizacji do 2013 roku.
zmiany w przepływów pieniężnych i kwoty długu
- wprowadzono zmiany dotyczące 2012 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, kwoty wydatków oraz kwoty rozchodów, zwiększono kwotę rozchodów o 1.550.000 zł w tym 1.300.000 zł kredyt zaciągnięty w grudniu 2011 roku na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 250.000 zł niespłaconej w terminie raty kapitałowej wobec banku PKO BP O/ Wałbrzych.
- wprowadzono zmiany dotyczące lat 2013 i 2014 dotyczące kwoty dochodów i wydatków wynikające z realizacji przedsięwzięć, których harmonogramy realizacji zostały zmienione,
- zmniejszono w latach 2014-2017 wydatki na obsługę długu publicznego, biorąc pod uwagę kształtowanie się tych wydatków w latach poprzednich i kwotę długu,
- zmieniono kwoty wyłączeń w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Burmistrz Miasta poinformował, że został zmieniony harmonogram zadania "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych". Odbyły się spotkania wszystkich tych wspólnot. Jest zgoda wszystkich właścicieli poza tymi, którzy przebywają za granicą. Należałoby mieć zgodę wszystkich, ale jest to w tej chwili niemożliwe. Pełna informacja dot. sposobu realizacji tego zadania będzie wysłana do tych osób.
Burmistrz poinformował, że ma nadzieję, że w 2012 r. wykonane zostaną dwa zadania tj. wyremontowanie piwnic (marzec, kwiecień), a następnie wykonanie remontu budynków w ten sposób, aby korzystający z komórek mogli przenieść swoje rzeczy do wyremontowanych piwnic. Wykonane będzie także oświetlenie na odcinku od „stodoły” do budynku wielousługowego (oświetlenie na baterie słoneczne), przebudowane będzie Rondo Tkacza oraz realizowane będzie Centrum Integracji Społecznej.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    13  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów o kwotę 641.163,00 zł i zmniejszenie  planu wydatków o kwotę 908.837,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
• dział 600 – do planu budżetu wprowadza się kwotę refundacji z tytułu realizacji w 2011 roku projektu pn.:  "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap III" w wysokości 169.000,00 zł, kwotę  refundacji z tytułu realizacji w 2011 roku projektu pn: "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim" zwiększa się o 1.308.410,00 zł,   zmniejsza się o 517.380,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim – etap II",
• dział 630 – zmniejsza się o 115.546,00 zł dochody bieżące z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III" oraz projektu: "Walory turystyczne Pogranicza - publikacja"  w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego, , zwiększa się dochody majątkowe  o 116.700,00 zł z tytułu realizacji w 2011 roku projektu: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III",
• dział 700 – dokonuje się przeniesienia do prawidłowego działu klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych",
• dział 750 – zwiększa się o 753,00 zł dochody z tytułu zwrotu przez Miasto Jelenia Góra wydatków poniesionych na realizację w 2011 roku projektu pn.  "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk"
• dział 853 – zmniejsza się o 186.745,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji w ramach projektu pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia " ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków aplikacyjnych i tym samym przesunięcie terminu realizacji na III kw. 2012 roku , a co za tym na brak możliwości uzyskania refundacji w 2012 roku. Planowane dochody w kwocie 13.255,00 zł ujęte zostały w prawidłowym rozdziale klasyfikacji budżetowej.
• dział 900 – do planu dochodów wprowadza się kwotę 55.000,00 zł z tytułu kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy na dostawę samochodu do wywozu nieczystości stałych , zmniejsza się 321.921,00 zł  dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap II" w związku z długim terminem oczekiwania na zwrot środków z Republiki Czeskiej.         W związku ze zmianą sposobu realizacji projektu pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu wpłat wspólnot mieszkaniowych na pokrycie wkładu własnego o 240.000,00 zł oraz z tytułu refundacji o 287.827,00 zł ujmując jednocześnie kwotę 12.173,00 zł  w prawidłowym rozdziale klasyfikacji budżetowej ( 70004). Zmniejsza się o 147.000,00,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" ze względu na przesunięcie terminu realizacji na 2013 rok. Zmniejsza się o 340.571,00,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych – etap II” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania . Zwiększa się o 933.943,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji poniesionych w 2011 roku wydatków w ramach projektów:  „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie przestrzeni publicznej” oraz „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych”. Wprowadza się dochody w kwocie 49.903,00 zł z tytułu dzierżawy leasingowego ciągnika przejętego z MZUP,
• dział 921 – do planu dochodów wprowadza się dochody w kwocie 164.444,00 zł z tytułu  refundacji poniesionych w 2011 roku wydatków na realizację projektów pn. " Poznajmy się sąsiedzie! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne" oraz "Historia nie zna granic".
Wydatki
• dział 600 –  zwiększa się wydatki na zakup materiałów - piasek do akcji zima ( spłata zobowiązań z 2011 roku )  oraz wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł w związku z ubezpieczeniem majątkowym i od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
• dział 630 –  wprowadza się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na usługę patrolowania parku przez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską,
•  dział 700 –  zwiększa się o 12.000,00 zł wydatki na ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej budynków komunalnych przejętych z MZUP. Wprowadza się wydatki w kwocie 10.060,00 zł na realizację projektu pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" ( przeniesienie z rozdziału 90095) oraz kwotę 36.000,00 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach tego projektu.  Wprowadza  się wydatki w kwocie 75.866,00 zł związane z uzbrojeniem terenu przy ul. Karmelkowej ( spłata zobowiązań z 2011 roku),
• dział 750 –  zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na ubezpieczenia. Wprowadza się wydatki w kwocie 12.915,00 zł związane z wykonaniem nowej strony internetowej ( spłata zobowiązań z 2011 roku,
• dział 754 –  wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z przebudową pomieszczeń przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby Straży Miejskiej oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z przeniesieniem monitoringu do nowej siedziby (spłata zobowiązań z 2011 roku ). Wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na  wykonanie kotłowni gazowej w budynku OSP w Czermnej (spłata zobowiązań z 2011 roku),
• dział 853 –  zmniejsza się  o 73.456,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia "  do wysokości kosztorysu inwestorskiego,
• dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie 49.903,00 zł na spłatę rat z tytułu leasingu ciągnika ( przejęte zobowiązania MZUP). Zmniejsza się o 149.024,00 zł wydatki związane realizacją projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja  infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze  rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II” oraz o 196.101,00 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" ze względu na przesunięcie terminu realizacji. Zmniejsza się o 773.940,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" przenosząc jednocześnie kwotę 26.060,00 zł do rozdziału 70004,
• dział 926 – wprowadza się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na zatrudnienie opiekuna placów sportowych na terenie osiedla przy ul. Fabrycznej oraz 8.000,00 zł na pokrycie wydatków  na zakup mediów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.
Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2012 roku - plan rozchodów  w § 9920 zwiększono  o 1.300.000,00 zł w związku z zaciągnięciem w końcu 2011 roku kredytu na sfinansowanie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz o 250.000,00 zł z związku z nie spłaceniem w terminie raty do PKO BP O/ Wałbrzych.

Radna G.Janiszewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej omawiając projekt w/w uchwały zastanawiano się nad wydatkowaniem kwoty 12.000,00 zł  w dziale 630, która przeznaczona będzie na  usługę patrolowania parku przez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską. Nie jest to duża kwota, ale zaproponowano, aby rozważyć możliwość zakupu kamery do monitoringu.
Burmistrz Miasta stwierdził, że te wydatki związane są z organizowanymi imprezami. Kamera wszystkiego nie załatwi, bardzo często organizator imprez przygotowuje wcześniej sprzęt techniczny do realizacji przedsięwzięć i to trzeba pilnować całą dobę. I na taki cel przeznaczona jest ta kwota.  W tym roku zaplanowane są trzy duże imprezy tj. „Gwiazdy sportu kontra gwiazdy estrady”, tygodniowa impreza kolarska „Sudety MTB Challenge”  oraz tygodniowy jubileuszowy Festiwal Moniuszkowski. Ponadto Burmistrz stwierdził, że ze względu na Euro będzie problem z załatwieniem dodatkowych funkcjonariuszy policji, którzy co roku przyjeżdżają do Kudowy w okresie sezonu letniego.
Jeśli chodzi o kamery Burmistrz Miasta poinformował, że planowana jest zmiana systemu obsługi monitoringu. Chodzi o to, żeby szybciej reagować i szybciej informować odpowiednie służby o powstałych zagrożeniach.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy jest podjęta decyzja jaka firma będzie się tym zajmować. Czy będzie to firma K-2, czy firma bardziej zaangażowana w pracę. Obserwując działania pracowników firmy K-2 ma się niezbyt pozytywne opinie, nie widać żadnego zaangażowania z ich strony.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli chodzi o firmę K-2 to gmina jest zadowolona z ich pracy.  Kwota, o której mowa jest to kwota, która przeznaczona jest na wydatki związane z rozszerzeniem umowy z firmą K-2. Z tego co wie Policja również nie ma uwag do pracy firmy K-2. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.         

                                                         

• Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia  uchwały Rady Miejskiej w sprawie  planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2012 została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13 radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012 została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.               

                                                   

Ad.3)

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
Radny M.Turoń w związku z informacją dot. wyegzekwowanych należności za zniszczone i uszkodzone mienie komunalne przez sprawców kolizji drogowych z polis OC  zwrócił się z pytaniem dlaczego w dwóch przypadkach z polisy  wypłacono kwotę  niższą niż sama szkoda.
Czy gmina będzie ponosiła duże koszty jeżeli chodzi o remont tych uszkodzonych lamp.
I.Biernacik wyjaśniła, że musiałaby się zorientować dlaczego wypłacona kwota jest niższa niż wartość szkody. Być może przy okazji usuwania szkody zostały wykonane inne prace, które nie zostały ujęte przez ubezpieczyciela.
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat  pisma sp. z o.o. Investdom, która w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Fabrycznej 3 zwróciła się z prośbą o ujęcie przedmiotowego budynku w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz wyrażenia przez Burmistrza Miasta zgody na podpisanie porozumienia z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w sprawie nieodpłatnego dostarczania energii elektrycznej niezbędnej do pracy urządzenia rejestrującego prędkość pojazdów w Kudowie-Zdroju. Ponadto radny poinformował, że na posiedzeniu Komisji rozmawiano na temat ustawienia fotoradaru na wysokości targowiska Zbaj na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Głównej.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeśli chodzi o sp. z o.o. Inwestdom jest to firma, która realizuje swoje zadania w zakresie zarządzania wspólnotami przy ul. Zdrojowej 38, ul. Fabrycznej 13 i ul. Fabrycznej 3. Inwestdom wiedząc, że budynek przy ul. Fabrycznej  13 będzie ujęty w programie rewitalizacji osiedla, zwrócił się do gminy z prośbą o ujęcie w tym programie również budynku przy ul. Fabrycznej 3. Nie jest to jednak możliwe, ponieważ program był przygotowany dużo wcześniej i aktualizowany jesienią ubiegłego roku.
Jeśli chodzi o radar to zlokalizowany jest on przy aktywnym przejściu  dla pieszych przy ul. Głównej. Gmina kilka lat temu wzięła na siebie sprawę  związaną z ustawieniem tego urządzenia i  zobowiązała się wtedy do tego , że jeżeli to urządzenie będzie dobrze służyć  i rejestrować szybko jeżdżące samochody, to bierze na siebie  koszty energii elektrycznej. I tego dotyczy to porozumienie.
Jeżeli chodzi o ustawienie kolejnego takiego urządzenia to gmina może złożyć stosowny wniosek do zarządcy drogi czyli do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Radny M.Olejarz zwrócił się z prośbą o podanie szerszej informacji nt. przesłanego przez Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem w sprawie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek  przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych na podmiot korzystający ze środowiska, w związku ze zgłoszeniem o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, polegającym na pogorszeniu warunków fizykochemicznych w potoku Czernica, w związku z niewystarczającym oczyszczeniem ścieków przez oczyszczalnię w obiekcie  Kongres Centrum  Hotel Uzdrowiskowy St. George, którego właścicielem jest  spółka z o.o. Rutkowski Ltd oraz  odwołania się przez  Starostwo Powiatowe Kłodzku od w/w postanowienia.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to sprawa, która ma już kilkuletnią historię. Mieszkańcy Czermnej niejednokrotnie byli świadkami zanieczyszczenia tego potoku. Gmina starała  się za każdym razem zidentyfikować tych, którzy powodują zanieczyszczenia. Różne były podejrzenia,  jednak jak się kogoś nie złapie za rękę to trudno powiedzieć, że jest winien. Wspólnie z KZWiK sp. z o.o. przeprowadzono obserwację kto może być potencjalnym sprawcą tych zanieczyszczeń. Kongres Centrum  Hotel Uzdrowiskowy St. George wystraszyło i kiedy KZWiK sp. z o.o. dokonał kontroli, gmina postanowiła nie zawiadamiać inspekcji sanitarnej pod warunkiem, że zrobią porządek. Kongres Centrum zleciło  wykonanie tej roboty KZWiK sp. z o.o. i uporządkowano tę sytuację.  Aby gospodarka ściekowa była prawidłowa to pewne czynności należy wykonywać systematycznie. W związku z tym, że czynności te nie były wykonywane systematycznie kolejny raz doszło do zanieczyszczenia potoku. W związku z tym gmina poprosiła o interwencję Wydział Ochrony Środowiska Starostwa w Kłodzku. Starostwo przeprowadziła niezbędną procedurę, która trwała ponad rok i okazało się, że instytucja, która powinna pilnować   czystości i ochrony  środowiska uznała, że jest wszystko w porządku. Gmina wspólnie ze Starostwem postanowiła nie zgodzić się ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska we Wrocławiu i stąd decyzja o odwołaniu się od w/w postanowienia.
Radna Z.Wolińska w związku z zapisem sprawę dot. zasięgnięcia opinii instytucji zajmujących się ochroną zwierząt oraz lekarzy weterynarii dot. sterylizacji bezdomnych zwierząt.   poinformowała, że   jedna z mieszkanek Czermnej zgłaszała problem z sąsiadem, który ma bardzo dużo kotów i psów, które są zaniedbane. Radna zwróciła się z prośbą, aby zająć się tą sprawą.          
Burmistrz Miasta stwierdził, że wszyscy mieszkańcy gminy powinni wreszcie popatrzeć na problem związany  z zastraszającym tempem przybywania niechcianych zwierząt. To jest już plaga, a problem polega na tym, że tak jak zawsze wszyscy mogą a gmina musi. Burmistrz Miasta poinformował, że zgodnie z nowymi przepisami gmina będzie musiała wyłożyć środki na sterylizację takich zwierząt. Gmina będzie musiała zadbać również o to, aby ktoś gminy nie zaskarżył o nieprawidłowe działanie. Poinformował, że przygotowany został projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku. Zgodnie z przepisami projekt ten został przekazany do zaopiniowania przez  instytucje zajmujące się ochroną zwierząt oraz lekarzy weterynarii. Trzeba  zacząć na ten temat rozmawiać z mieszkańcami. Sprawa nie jest prosta.
Radna T.Zulińska poinformowała zebranych, że sterylizacja zwierząt jest dosyć kosztownym zabiegiem. Zwierzęta po takim zabiegu muszą być hospitalizowane. Za opiekę nad zwierzętami gmina będzie musiała zapłacić. Trzeba mieć świadomość, że będzie to bardzo kosztowne.
Burmistrz Miasta poinformował, że oddanie jednego psa do schroniska kosztuje gminę 3.500 zł. Za taką kwotę będzie można wykonać kilka takich zabiegów. W budżecie gminy na ten cel zaplanowana jest kwota 10.000 zł. Jeżeli uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zostanie podjęta to bezwzględnie będzie musiała być realizowana. 
Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o podanie bardziej szczegółowych informacji na temat  pisma mieszkańców budynku przy ul. Buczka 11 (budynek będący z zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej) w sprawie zapewnienia im bezpieczeństwa. Czy jest tam coś niszczone, czy mieszkańcy są terroryzowani przez kogoś.
Burmistrz Miasta poinformował, że grupa młodzieży zrobiła sobie tam miejsce do spotkań a poza tym zaczęli niszczyć klatkę schodową w tym budynku. Odbyło się z spotkanie, które prowadził burmistrz A.Kanecki. W spotkaniu udział J.Domitraszczyk, S.Jakubiec i przedstawiciele Komisariatu Policji. Burmistrz poinformował, że drzwi wejściowe do budynku oraz  domofon zostały tak zniszczone, że trzeba je wymienić. Gmina stara się namówić Spółdzielnię, aby odnowiła korytarz. Po interwencjach, które się odbyły mieszkańcy mówią, że sytuacja się uspokoiła, że tych grup młodzieży tam nie ma. Najgorsze jest to, że w dużej części była to młodzież, która mieszka w tym budynku.
Radny M.Mrowic zwróciła się z prośbą o podanie informacji na temat prośby  Komendanta Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju o zakup i przekazanie w formie darowizny urządzenia wielofunkcyjnego Samsung.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina postanowiła jak co roku  pomóc Komisariatowi Policji  i  wyrażona  zgodę na  udzielenie pomocy przy zakupie w/w urządzenia  w formie wpłaty na  tzw. fundusz wsparcia.                                                                                                                  
Radny T.Szełęga zwrócił się z prośbą p o podanie informacji na temat zapisu dot.  decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego udzielającej Miejskim Zakładom Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów  w procesie R14 podczas rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzozowiu. Radny zwrócił się z pytaniem o jakie odpady chodzi.
Burmistrz Miasta poinformował, że po w/w symbolu  nie jest w stanie udzielić radnemu odpowiedzi o jaki rodzaj odpadów chodzi. Jeżeli chodzi o decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Miasta poinformował, że dotyczy to sprawy formalnej. Natomiast jeżeli chodzi o rekultywację, jest to element mówiący o tym, że nie można tam składować odpadów niebezpiecznych, które w przyszłości mogą powodować nieodwracalne zmiany w środowisku. Burmistrz Miasta zaproponował, aby przedstawić radnym projekt jak będzie wyglądał teren po wysypisku odpadów w Brzozowiu. 
Radny M.Mrowic zwrócił się z pytaniem, czy w związku z tym, że przy były wysypisku znajduje się ogromne rozlewisko wody nie ma zagrożenia, że to wszystko się osunie.
Burmistrz Miasta poinformował, że założony jest drenaż, jednak trzeba coraz więcej czasu na odparowanie tej wody. Chcemy zająć się tym problemem wspólnie z naszym partnerem z Nachodu.  Planowane jest złożenie wniosku w ramach funduszy europejskich Polska – Czech w działaniu ochrona środowiska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13radnych na sali uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      13radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  


Ad.4)

Radna A.Mróz zgłosiła wniosek, aby sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za 2011 r. zostały złożone na ręce Przewodniczącej Rady i stanowić będą załączniki do protokołu z sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady poddała w/w wniosek pod głosowanie.
Przy obecności 13 radnych głosowano następująco:

 za było                -      13radnych
 przeciw było       -        0 radnych
 wstrzymało  się   -        0 radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.                                                                  
W związku z powyższym wniosek radnej A.Mróz został przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w Statucie Gminy jest zapis mówiący, że Komisja Rewizyjna raz w roku przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności.
Radny M.Turoń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się z prośbą, aby sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione na kolejnej sesji.
Przewodnicząca Rady wyraziła zgodę, aby  sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione na kolejnej sesji Rady Miejskiej.

 

Ad.5)

Burmistrz Miasta przedstawił informacje dot. realizacji wniosków radnych zgłaszanych na sesjach 21 i 29.12.2011 r. :
• Radny B.Ziemanek wniosek o dokonanie przeglądu i ewentualnych cięć suchych gałęzi -  dąb  ul. Kościuszki w kierunku Szlaku Ginących Zawodów. Należałoby dokonać przeglądu i ewentualnych cięć suchych gałęzi  -  wniosek został przyjęty do realizacji. Sprawa do połowy marca br. zostanie załatwiona.
• Radny M.Mrowiec – wniosek o zabezpieczenie wyrwy  na ul. Nad Potokiem przy wodospadzie – Burmistrz Miasta poinformował, że przy rzecze Klikawie gmina nie może nic robić bez uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Wniosek został złożony do RZGW i otrzymano odpowiedź, że na wiosnę sprawa będzie przez nich realizowana. Miejsce to należy zabezpieczyć. 
• Radny M.Mrowiec zawnioskował, aby służby odpowiedzialne w Kłodzku zajęły się wreszcie wycinką drzew, które stwarzają zagrożenie na rzece Klikawa. Są dwa najbardziej niebezpieczne miejsca na wysokości posesji Słone 109 oraz skręt w pierwszy most po lewej stronie jadąc do Słonego w kierunku pana J.Smolnickiego (suche drzewo) – Burmistrz Miasta poinformował, że jest to już realizowane.
• Radny M.Turoń – w zeszłym roku remontowane były główne schody przy kinie Capitol, natomiast schody dolne są w bardzo złym stanie technicznym. Czy jest możliwość, aby to zostało wykonane – wniosek przyjęto do realizacji.
• Radny T.Szełęga w imieniu  mieszkańców osiedla przy ul. Buczka zwrócił się  z wnioskiem, aby autobusy pospieszne  zatrzymywały się na przystanku przy ul. Zdrojowej (na dole). Dla niektórych mieszkańców szczególnie starszych, droga na przystanek autobusowy przy ul. 1 Maja jest uciążliwa – Burmistrz Miasta poinformował, że z informacji telefonicznych jakie uzyskano nie ma żadnych przeszkód, aby autobusy zatrzymywały się na tym przystanku. Autobusy pospieszne obsługiwane przez prywatnych przewoźników zatrzymują się tam. Zostało wysłane pismo do wszystkich przewoźników w sprawie zatrzymywania się na przystanku przy ul. Zdrojowej. Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że PKS w Kłodzku wymieni rozkład jazdy autobusów znajdujący się na przystanku przy ul. 1 Maja.
Burmistrz Miasta poinformował, że  Stowarzyszenie Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, który był twórcą Festiwali Moniuszkowskich oraz dyrektorem I Festiwalu Moniuszkowskiego zwróciło się z propozycją, aby Ogród Muzyczny przy wejściu do Parku Zdrojowego nazwać imieniem  druha harcmistrza Władysława Skoraczewskiego.  Ponadto zaproponowano, aby na tablicy pamiątkowej wymienieni byli wszyscy, kolejni dyrektorzy Festiwali Moniuszkowskich. Jest propozycja, aby  nadać Ogrodowi Muzycznemu imię druha harcmistrza Władysława Skoraczewskiego i zamontować tam odpowiednią tablicę, natomiast tablicę pamiątkową z nazwiskami dyrektorów festiwali umieścić przy wejściu do Teatru Zdrojowego.
Burmistrz Miasta przedstawił zebranym otrzymaną od firmy Telewizja Kablowa TeleŻet informację dotyczącą szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej. Pisemna informacja firmy TeleŻet została przekazana radnym.
Radny W.Gucz zwrócił się z wnioskiem o rozważenie  możliwość ustawienia fotoradaru na wysokości skrzyżowania ulic  Kościelnej i Głównej. Zwrócił się z pytaniem co na to pozostali radni.
Radny M.Turoń stwierdził, że poruszana była wcześniej również sprawa tzw. odcinka pomiarowego
Burmistrz Miasta stwierdził, że przyjmuje wniosek radnego W.Gucza. Gmina wystąpi z odpowiednim wnioskiem. Poinformował, ponadto, że gmina walczy o coś innego, tzn. o to aby na tym skrzyżowaniu była sygnalizacja świetlna.
Radni wyrazili wątpliwości związane z niewielką odległością  sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Głównej i Zdrojowej i skrzyżowania ul. Głównej z ulicą Łąkową. Czy przepisy pozwolą na zamontowanie kolejne sygnalizacji na tak krótkim odcinku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poruszyła sprawę bezpieczeństwa przy sklepie Eko. Brak przejścia dla pieszych na wysokości sklepu. Czy jest możliwość, aby tam zostało utworzone przejście dla pieszych.
Burmistrz Miasta stwierdził, że na skrzyżowaniu nie ma możliwości utworzenia przejścia dla pieszych. Zarządca drogi absolutnie nie zgodzi się na wykonanie przejścia w tym miejscu. Burmistrz Miasta stwierdził, że po raz kolejny wystąpi z pismem do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei  w sprawie rozważenia możliwości usytuowania przejścia dla pieszych na wysokości sklepu Eko.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu Przemysławowi Sowieckiemu, który  stwierdził, że monitoring w mieście jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż zwiększenie zakresu działalności firmy K-2. Stwierdził, że chciałby się więcej dowiedzieć na temat Centrum Integracji Społecznej.  Przed wyborami była rozmowa na temat miejsca pod Biblioteką Miejską, czy coś jest robione w tym kierunku, czy będzie tam jakieś centrum kultury dla młodzieży.
Burmistrz Miasta poinformował, że ze względu na warunki i usytuowanie pomieszczeń pod Biblioteką Miejską nie będzie utworzone centrum kultury. Centrum Integracji Społecznej zlokalizowane będzie na Osiedlu Fabrycznym. Burmistrz poinformował również, że obecnie trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowym w sprawie przejęcia przez gminę budynku położonego przy ul. Głównej 43 (były Dom Kultury). Jeżeli się to uda to nie wyklucza utworzenia centrum kulturalnego na bazie tego budynku.
Panu P. Sowiecki w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości utworzenia przejścia dla pieszych na wysokości sklepu Eko. Jest to miejsce obecnie niebezpieczne i przejście jest tam potrzebne.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Burmistrz Miasta zwróci się z odpowiednim wnioskiem do zarządcy drogi. Rada ani gmina nie mają kompetencji, aby tworzyć przejścia dla pieszych na tej drodze. Trzeba zaczekać na odpowiedź od zarządcy drogi.
Przewodnicząca Rady odczytała:
• pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego informujące, że podczas sesji w dniu 25 stycznia 2012 r. podjęta została uchwała w sprawie wystąpienia o zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych dotyczących operacyjnego leczenia zaćmy  dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego. Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie wystąpienia o zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych dotyczących operacyjnego leczenia zaćmy dla mieszkańców powiatu kłodzkiego wraz  z uzasadnieniem.;
• pismo Przewodniczącego Semiku Województwa Dolnośląskiego informujące, iż w dniu 28.12.2011 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie stanowiska Semiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budowy bezpośredniego korytarza kolejowego Wrocław – Warszawa;
• pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi nr 8 z ul. Łąkową,
• pismo Starosty Kłodzkiego informujące, że Rada Powiatu Kłodzkiego w dniu 26.10.2011 r. podjęła uchwalę wyrażającą protest przeciwko marginalizacji Powiatu Kłodzkiego przez władze rządowe i wojewódzkie  w społeczno -  gospodarczym w rozwoju kraju i regionu. Starosta Kłodzki zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o poparcie inicjatywy  Starostwa i podjęcia wspólnych działań, które zapobiegną dalszej peryferyzacji Powiatu Kłodzkiego.
Burmistrz Miasta w nawiązaniu do odczytanego przez Panią Przewodniczącą pisma Starosty Kłodzkiego stwierdził, że nie podpisałby się pod pismem popierającym w/w inicjatywę, ponieważ uważa, że Kudowa-Zdrój nie jest marginalizowana. Burmistrz Miasta stwierdził, że przeprowadzi rozmowę  z panem Starostą w tej sprawie.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XVII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVII/12 z dnia 20 lutego 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2012 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż