Zarządzenie nr 88/12

 

Zarządzenie 88/12
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 marca 2012 r.

 

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia  się sprawozdanie z wykonania  planów finansowych instytucji kultury:
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego – stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 należy przedłożyć Radzie Miejskiej Kudowa Zdrój oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkim Dolnośląskiego.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 88/12
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2012 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż