Protokół nr LII/10 z dnia 31 marca 2010 roku

 

PROTOKÓŁ LII/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 31 marca 2010 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  12.45

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wiktor Gucz                       - nieobecność usprawiedliwiona
2. Teresa Żulińska                  - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.
Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.02.2010 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury  materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal”,
- przyjęcia raportu z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2009,
- podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010.
3. Strategia Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój  oraz Rozwoju Produktów Turystycznych – ocena zaawansowania realizacji i aktualizacja Strategii – podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania „ Strategii Rozwoju Gminy Kudowa – Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych” za lata 2004 – 2009.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do punktu 2  porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi Lilianny Cosel na uchwałę nr XLVIII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnie 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu uzdrowiska Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał zmieniony porządek obrad:
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.02.2010 r.
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury  materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal”,
- przyjęcia raportu z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2009,
- podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- skargi Lilianny Cosel na uchwałę nr XLVIII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnie 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu uzdrowiska Kudowa-Zdrój.
2. Strategia Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój  oraz Rozwoju Produktów Turystycznych – ocena zaawansowania realizacji i aktualizacja Strategii – podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania „ Strategii Rozwoju Gminy Kudowa – Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych” za lata 2004 – 2009.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

Przy obecności 13 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Przed rozpoczęciem obrad Burmistrz Miasta Cz.Kręcichwost oraz Przewodniczący Rady Miejskiej B.Burger wręczyli podziękowania Panom Jerzemu Wiśniewskiemu i Eugeniuszowi Maćkowskiemu za profesjonalne przygotowanie i zorganizowanie X Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego o Puchar Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.  Wyróżnieni złożyli podziękowania pani Łucji Rachubie – koordynatorowi sportu w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju oraz panu M.Biernackiemu za udzieloną pomoc w organizacji turnieju.

 

Ad.1)

 

Przy obecności 13 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.02.2010 r.

 

Ad.2)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury  materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal”,
Burmistrz Miasta stwierdził, że funkcjonujące już od wielu lat wspólnoty mieszkaniowe są z jednej strony znakomitym rozwiązaniem, dają właścicielom gwarancje posiadania czegoś swojego.  Z drugiej strony wspólnoty są przeszkodą w realizacji niektórych przedsięwzięć, które do tej pory były realizowane. Nie ma co ukrywać, że dla niektórych ludzi wysiłek finansowy związany z wykupem mieszkania jest po prostu końcem możliwości finansowania czegokolwiek w budynku, w którym się mieszka. Bardzo często się tak zdarza, że dopiero wtedy ludzie zaczynają analizować swoją sytuację, że zostając właścicielem mieszkania w budynku wielorodzinnym są zobowiązani do ponoszenia procentowego udziału w kosztach remontów tego budynku. Druga część tej wspólnoty są to ci, którzy mieszkań nie kupili, są najemcami lokali, których właścicielem jest gmina. Problem zaczyna się w sytuacji kiedy wspólnoty są biedne. Wtedy rozchodzą się interesy – zalewana piwnica nie interesuje wszystkich, wilgoć, która idzie od piwnicy atakuje najpierw parter, to tych na drugim piętrzę to  nie interesuje. W sytuacji kiedy jest dziurawy dach, to najbardziej za remontem chodzą ci, którzy mieszkają na ostatnim piętrze a nie ci, którzy mieszkają na parterze. Jeśli się już zmobilizują, do tego że wezmą kredyt to jest to bardzo dobra sytuacja, ale ten kredyt często nie wystarcza na wykonie wszystkich koniecznych prac. Jest wiele budynków w Kudowie, które odstają, które wymagają wykonania remontów. Żeby zmobilizować wspólnoty, a jednocześnie znaleźć możliwość prawną udzielenia pomocy dla tych, którzy zrobią remont dachu, remont elewacji, wymienią rynny, rury spustowe  itd.  podjęto decyzję o przygotowaniu uchwały, która będzie dawał możliwość dofinansowania ze strony gminy.  Jest to ścieżka formalnie dozwolona, ponieważ taka jest stosowana w innych gminach. Jeżeli  uchwała zostanie podjęta to jest szansa, aby kilka budynków w roku poprawiło swój wygląd.
Radny A.Kanecki poinformował, że jest przedstawicielem gminy, który bierze udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Na zebraniach tych przedstawia projekt uchwały i mówi o tym konkursie. Obecni na zebraniach właściciele lokali mieszkalnych bardzo dobrze wypowiadają się na temat tej uchwały. Ponadto radny zgłosił wniosek, aby zwiększyć kwoty przyznawanych konkursie nagród. Radny proponuje, aby były to następujące nagrody I nagroda w kwocie 25.000 zł, dwie II nagrody w kwocie po 15.000 zł i trzy III nagrody w kwocie po 10.000 zł.
Radny Z.Gaździak – przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej poinformował, że Komisja bardzo szczegółowo omawiała w/w projekt uchwały.  Po dokonanej analizie Komisja proponuje zmianę zapisu § 4 pkt.2 Komisja wnioskuje, aby w skład Komisji ds. Nagród oprócz przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej weszli przewodniczący pozostałych komisji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  wniosek radnego A.Kaneckiego dot. zwiększenia kwot przyznawanych w konkursie nagród. § 3 pkt.2   otrzyma brzmienie „ustala się I nagrodę w kwocie 25.000 zł, dwie II nagrody w kwocie po 15.000 zł i trzy III nagrody w kwocie po 10.000 zł.”
Przy obecności 13 radnych na sali wniosek radnego A.Kaneckiego został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej, aby w skład Komisji ds. nagród poza przewodniczącym Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej weszli przewodniczący pozostałych komisji Rady Miejskiej. § 4 pkt.2   otrzyma brzmienie „W skład Komisji wchodzą: Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju, Zastępca Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej, wskazani przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miasta zajmujący się sprawami architektury, budownictwa i inwestycji.”
Przy obecności 13 radnych na sali wniosek Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury  materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal” została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2009
P.Maziarz – Z-ca Burmistrza Miasta poinformował, że raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r. został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji przez panią. K.Oczkowską. Ponadto poinformował, że raport zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być przedłożony Radzie Miejskiej do 31 marca. Program obejmował realizację  zadań ujętych w 5 grupach tematycznych tj.
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych;
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Realizacją w/w zadań zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pani K.Oczkowska -  Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
• Prenumerata czasopism i zakup materiałów profilaktycznych – za kwotę 1.235,59 zł zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne do  Punktu Informacyjno-
 Konsultacyjnego ds. uzależnień, w tym miesięcznik „Świat Problemów”, Remedium” i inne. Służyły one w klubom samopomocowym tj. osobom, które tam pracują oraz osobom, które z tej pomocy korzystają.
• Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds.uzależnień przy ul.Poznańskiej 2.
W zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień przy ul. Poznańskiej 2, gdzie dyżury pełni lekarz psychiatra, psycholog, prawnik, opiekun Punktu prowadzący mitingi AA oraz instruktor terapii uzależnień. Punkt funkcjonuje we wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach popołudniowych.
• W punkcie przy ul. Poznańskiej 2 z pomocy prawnej w 2009 r. skorzystały 82 osoby.  
• Kontynuowano działalność świetlic środowiskowych. W 2009 roku na terenie Kudowy-Zdroju funkcjonowało pięć świetlic środowiskowych:
    1. Świetlica środowiskowa „Chatka na Górze” ul. Brzozowie 17,
    2. Świetlica środowiskowa „ Skrzacik” ul. Poznańska 2 (do czerwca 2009),
    3. Świetlica środowiskowa „Świetlik” przy S.P. Nr 3 przy ul. Kościuszki 58,
    4. Świetlica środowiskowa „ Ciepły Kącik” w ZSP przy ul. Fabrycznej 15,
    5. Świetlica środowiskowa przy S.P. Nr 1 przy ul. Buczka 9.
Do świetlic środowiskowych w minionym roku łącznie uczęszczało ok. 120 dzieci. Świetlice organizowały liczne konkursy, wyjścia na basen, wycieczki, zabawy andrzejkowe, zabawy karnawałowe.  Łączny koszt tego zadania to prawie 84.000 zł.   
W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zrealizowano szereg kampanii , spotkań i konkursów o tematyce  edukacyjnej profilaktycznej, np.:
•  „Stop 18” Program Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych - kampania adresowana była do sprzedawców wyrobów tytoniowych, do młodzieży jak i rodziców. Do szkół rozdysponowano ulotki, które były wręczane rodzicom podczas zebrań rodzicielskich.
• dofinansowanie konkursu plastycznego „Malarskie bajanie o krainie Ducha Gór” mającego na celu przybliżenie legend związanych z Górami Stołowymi, pogłębianie zainteresowania historią regionu, ukierunkowanie zainteresowań dzieci zagrożonych patologią
• realizacja programów wielu profilaktycznych na terenie placówek szkolnych:
Jak zawsze zorganizowano Forum „Kudowa-Zdrój – Miasto Bezpieczne”. W ubiegłym roku odbyła się już X edycja tego programu profilaktycznego.
Poza w/w zadaniami GKRPA zajmowała się:
• wspieraniem kształcenia profilaktycznego pedagogów szkolnych, nauczycieli
wychowawców w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy,
• realizowaniem  autorskich programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowo-wychowawczych,
• realizacją zajęć profilaktycznych w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w klasach gimnazjalnych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się w 2009 roku na 20  posiedzeniach, które poświęcone były m.in.: rozmowom motywacyjnym z osobami zgłoszonymi w związku z nadużywaniem alkoholu, opiniowaniu wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu, sprawom wynikającym z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W 2009 roku do  GKRPA wpłynęło 31 wniosków dot. osób nadużywających alkoholu w tym: 12 wniosków od rodzin, 1 wniosek od kuratorów, 17 wniosków z Komisariatu Policji, 1 wniosek GKRPA. Wśród zgłoszonych osób było 8 kobiet i 23 mężczyzn.
Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykorzystano: 278.835,43 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2009  została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  
B.Kopeć- sekretarz gminy  poinformowała, że od pewnego czasu mamy w naszym mieście więcej ulic. W uchwale Rady Miejskiej dotyczącej obwodów głosowania te wszystkie zmiany zostały już uwzględnione, natomiast w uchwale dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju należy uwzględnić jeszcze trzy ulice tj. ul. Poziomkową, ul. Dębową i ul. Jodłową. Ponieważ w 2006 roku zmieniono uchwałę z 2002 roku dokonującej podziału gminy na okręgi wyborcze w celu ułatwienia korzystania z treści niniejszej uchwały proponuje się uchylenie poprzednich uchwał i wprowadzenie w to miejsce jednej uchwały uwzględniającej zaistniałe zmiany.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”
Pani I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały wprowadza  w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa  Zdrój na lata 2005-2010" zmiany polegające  na: zmniejszeniu   wartości zadania pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego  na Pograniczu Kłodzkim”  o 334.742 zł, zmniejszeniu   wartości zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III”  o 343.524 zł, zmniejszeniu   wartości zadania pn. „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych”  o 3.119.101 zł, zmniejszeniu wartości zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju” o 142.000 zł.
Wartość w/w projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej uległa obniżeniu w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na roboty drogowe budowlane.
Zmiana kwot ujętych w WPI ma na celu urealnienie kwot zawartych w uchwale budżetowej na 2010 rok. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na rozbudowę cmentarza komunalnego w Słonym w 2009 roku wydatki na realizację zadania zmniejszyły się o 202.000 zł, przy czy nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji i cały  etap I jest realizowany w 2010 roku, dodatkowo wydatki zwiększono o 60.000 zł w związku z koniecznością wykonania odwodnienia drogi dojazdowej  ze względu na duży napływ wód gruntowych.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010” została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że plan  dochodów i plan wydatków zwiększa się o kwotę 174.054 zł. Zmiany po stronie dochodów:
- dział  600 w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy Kudowa-Zdrój w wyniku którego zwaloryzowano o wskaźnik inflacji wysokość dotacji zwiększył się plan dotacji na ten cel o 6.562 zł.
- dział 630 – w związku ze zmianą kategorii wydatków w projekcie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III”   nastąpiło przesunięcie miedzy dochodami bieżącymi i majątkowymi.
- dział 758 – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa o 78.226 zł, a zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego zmniejszeniu uległa kwota dotacji na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska o 177 zł.
- dział 852 – koryguje się 2.100 zł kwotę dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody  Dolnośląskiego o wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w ustawie budżetowej na 2010 rok i wprowadzeniem dochodów z tytułu zwrotu środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (§ 0980). Zgodnie z podpisanym porozumiem w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyznano gminie  dotację w wysokości 98.000 zł
- dział 900 – w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z art. 16 ustawy 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw do budżetu wprowadza się środki pieniężne z likwidacji konta bankowego oraz opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w kwocie 149.995 zł.
Jeżeli chodzi o stronę wydatkową to wprowadza się następujące zmiany:
- dział 600 – do planu wydatków wprowadza się kwotę 100.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul. Spacerowej” , które będzie realizowane przy współudziale mieszkańców (koszt kostki)  oraz gminy (krawężniki, masa asfaltowa, koszt robocizny). Zwiększa się wydatki na przebudowę ul. Kościelnej o 45.000 zł w związku z koniecznością budowy kanału burzowego oraz o 50.000 zł na budowę zatoczek postojowych przy ul. Słonecznej w związku z planowaną realizacją w 2010 roku po wykonaniu dokumentacji projektowej. Zmniejsza się o 334.742 zł planowane wydatki na modernizację ul. Chrobrego w ramach projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim" w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty drogowe. Wydatki związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej zwiększa się o kwotę 6.562 zł wynikającą z podpisanego aneksu do porozumienia w  sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy Kudowa-Zdrój.
- dział 630 – w związku z rozstrzygnięciem przetargów na modernizację alejek parkowych i fontanny parkowej, remont schodów, modernizację oświetlenia, budowę placu zabaw i nasadzenia w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III”   zmniejsza się wydatki na realizację projektu w 2010 roku o 125.256 zł.
- dział 710 – w związku z wyłonieniem wykonawcy analizy aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zasadności przystąpienia do zmiany mpzp będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej. W związku z koniecznością wykonania odwodnienia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Słonym (zakres nie ujęty w umowie z wykonawcą) oraz rozwiązaniem rezerwy celowej utworzonej na wydatki inwestycyjne i przeznaczeniem jej na wydatki związane z rozbudową cmentarza komunalnego zwiększa się plan dotacji celowej dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej o 260.000 zł.
- dział 750 – w związku z podjęciem decyzji o zmianie wystroju sali Urzędu Stanu Cywilnego przeznacza się kwotę 12.000 zł na zakup karniszy i firan i ich wykonanie. Zmniejsza się wydatki Urzędu Miasta o 4.000 zł.
- dział 754 –w związku z koniecznością wykonania instalacji odgromowej na budynku straży pożarnej w Brzozowiu zwiększa się wydatki o 4.257 zł.
- dział 758 – rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 200.000 zł  utworzoną na wydatki inwestycyjne przeznaczając ją na wydatki związane z rozbudową cmentarza komunalnego w Słonym realizowaną przez zakład budżetowy (dotacja celowa na zadania inwestycyjne).
- dział 801 – w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dyrektorzy placówek oświatowych dokonali weryfikacji swoich planów finansowych o 42.763 zł. W wyniku dokonanego przeglądu instalacji gazowej podjęto decyzję o zakupie termomatu do pieca gazowego w Szkole Podstawowej nr 3 (10.027 zł) i piecyka dwufunkcyjnego do oddziału przedszkolnego przy ul. Poznańskiej ( 5.600 zł).
- dział 852 – plan wydatków na dożywianie zwiększa się o 98.000 zł tj. wysokość dotacji od Wojewody Dolnośląskiego.
- dział 854 – do planu wydatków wprowadza się kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na stypendia Rady Miejskiej dla najzdolniejszych uczniów kudowskich szkół.
- dział 900 – zwiększa się o 129.414 zł planowane wydatki na realizację projektu pn. „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty drogowe i zmianą harmonogramu realizacji (zwiększenie zakresu rzeczowego na 2010 rok). Wprowadza się plan wydatków w kwocie 149.955 zł związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi Lilianny Cosel na uchwałę nr XLVIII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnie 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu uzdrowiska Kudowa-Zdrój  
Radna Ł.Rachuba – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  rozpatrywała skargę pani Lilianny Cosel na uchwałę nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnie 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu uzdrowiska Kudowa-Zdrój. Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek, który zostanie radnym przedstawiony po omówieniu w/w skargi przez radcę prawnego panią I.Gmerek.
Pani I.Gmerek poinformowała, że 18.03.2010 r. do biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga pani Liliany Cosel. Głównym zarzutem skargi, która dotyczy  uchwały nr XLVIII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu uzdrowiska Kudowa-Zdrój   jest zarzut bezczynności Rady Miejskiej na wezwanie, które zostało skierowane przez panią L.Cosel 13.01.2010r. do usunięcia naruszenia prawa w w/w uchwale. Dalsze zarzuty, które są formułowane przez skarżącą dotyczą już uchwały Rady Miejskiej z 16 grudnia 2010 r. i są to zarzuty zawarte w piśmie skarżącej z dnia 13.01.2010 r. Odnosząc się do tego zarzutu, który dotyczy bezczynności Rady Miejskiej w jej ocenie jest to zarzut chybiony. O bezczynności Rady Miejskiej nie może być mowy, ponieważ po sesji Rady miejskiej, która odbyła się 16.12.2009 r. tuż po podjęciu zaskarżonej uchwały, wobec dyskusji, jaka wywiązała się w trakcie  sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w dniu 16 grudnia 2009r. oraz wobec uwag radnych co do kontrowersyjnych zapisów uchwały, a w szczególności jej załączników, podjęto stosowne działania mające na celu usunięcie budzących kontrowersje zapisów przedmiotowej uchwały.  Już wtedy zostały podjęte decyzje, że będzie przygotowywany projekt uchwały zmieniający uchwałę z 16.12.2009 r. W trakcie prac na tym projektem (styczeń 2010) wpłynęło pismo pani Liliany Cosel. I w tym momencie te dwie sprawy się zazębiły. Opracowując projekt zmieniający uchwałę z 16.12.2009 r. brano pod uwagę zarzuty, które zostały przedstawione w piśmie pani L.Cosel. Te zarzuty wraz z projektem uchwały zostały przedstawione w dniu 10.02.2010r. na posiedzeniu Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji Uzdrowiska,  na które zaproszono wszystkich radnych. Przedmiotem tego posiedzenia były propozycje zmian do uchwały nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa – Zdrój, które zostały przedstawione przez  Inspektora ds. Budownictwa i Architektury Urzędu Miejskiego Kudowy - Zdroju oraz zarzuty dotyczące uchwały zgłoszone przez skarżącą w piśmie z dnia 13.01.2010r. – wzywającym do usunięcia naruszenia prawa w w/w uchwale. Na w/w posiedzeniu Komisji Przewodniczący Rady został zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pismo wyzywające do usunięcia naruszenia prawa. Taka odpowiedź została sporządzona i została przesłana pani L.Cosel oraz Nadzorowi Prawnemu  Wojewody Dolnośląskiego. Jeśli chodzi o samo pismo stanowiące odpowiedź na wezwanie to należy stwierdzić, że pani L.Cosel otrzymała praktycznie maksimum wiedzy na temat tego co już  zostało zrobione w związku ze zmianami pierwotnej uchwały, otrzymała również informację dotyczącą tego, że projekt uchwały zmieniającej został włączony do programu lutowej sesji Rady Miejskiej. W ciągu niecałych dwóch tygodni tj.  24 lutego 2010 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której Rada przyjęła uchwałę zmieniająca Statut Uzdrowiska. Odnosząc się do zarzutu bezczynności pani I.Gmerek zwróciła uwagę na następujące kwestie. Pierwsza kwestia dotyczy terminów, którą Wojewódzki Sąd Administracyjny będzie szczegółowo badał. Z tego też tytułu uważa, że ta skarga może w ogóle nie zostać dopuszczona do rozpoznania, ponieważ art. 101 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że taka skarga może być wniesiona przez każdego po bezskutecznym wezwaniu Rady do usunięcia naruszenia, skarga może być wniesiona po 60 dniach od uznania tej bezczynności. Te 60 dni wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi o terminie załatwianiu spraw w administracji. Sprawy generalnie załatwiane są w ciągu 30 dni, ale dotyczy to spraw prostych nieskomplikowanych, natomiast sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, sprawy skomplikowane, a taka według niej jest ta sprawa dot. statutu uzdrowiska, powinny być załatwiane w ciągu 60 dni. Pani I.Gmerek stwierdziła, że należy tu zwrócić uwagę na następująca rzecz: pierwsza uchwała w sprawie Statutu Uzdrowiska została podjęta 16.12.2009 r., pismo pani L.Cosel wpłynęło 13.01.2010 r. W międzyczasie podjęto prace nad projektem zmieniającym. Uchwała zmieniająca, wprowadzająca zmiany, korygująca te zapisy, które były obciążone pewnymi błędami, były kontrowersyjne, została podjęta 24.02.2010 r., czyli praktycznie było 60 dni jeszcze przed pismem pani L.Cosel. Zarzucając bezczynność Radzie pani L.Cosel porusza kwestię mówiąca o tym, że Rada nie podjęła uchwały w sprawie jej skargi tzn. skarżąca oczekiwała podjęcia uchwały albo uwzględniającej jej zarzuty, albo  nie uwzględniającej  zarzuty. W takich przypadkach praktyka jest różna. Niektóre gminy taką uchwałę podejmują, a niektóre nie. Badając tę kwestię dotarła do licznych komentarzy, do orzecznictwa gdzie powiedziane jest wprost art. 101 nie określa procedury, sposobu rozpatrywania tego rodzaju skarg. Zwraca się również uwagę na to, że wezwanie do usunięcia braków może być skierowane do burmistrza  i również burmistrz może opowiedzieć na takie pismo. W związku z tym uważa, że Rada nie była zobligowana do podjęcia takiej uchwały. Kolejna kwestia jest taka, że pewne prace zostały rozpoczęte, były kontynuowane, zarzuty w części zostały uwzględnione, skarżąca otrzymała pismo nie tylko od Rady Miejskiej Urzędu Miasta, ale również z nadzoru prawnego. Pani I.Gmerek uważa, że zrobiono wszystko, aby tej bezczynności nie było. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, że formułując zarzuty skarżąca zarówno w wezwaniu z dnia 13.01.2010 r., jak i w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dokonuje oceny projektu uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska, który został przedstawiony radnym na etapie prac nad uchwałą. Świadczy o tym chociażby fakt, że zarzut dotyczący błędu legislacyjnego polegającego na błędnej numeracji zapisów uchwały nie ma miejsca w uchwale podjętej w dniu 16.12.2009r. i przekazanej do organu nadzoru oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, dlaczego ta skarga nie została przyjęta przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
I.Gmerek wyjaśniła, że procedura jest następująca, skargę do Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego zawsze wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał, czy uchwałę, czy zarządzenie, czy decyzję, ten organ, którego dotyczy czynność zaskarżona.
Radna Ł.Rachuba – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja po analizie skargi i po zapoznaniu się z projektem odpowiedzi na tę skargę do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wnioskuje o nieuwzględnienie skargi pani L.Cosel.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie skargi Lilianny Cosel na uchwałę nr XLVIII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnie 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu uzdrowiska Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.3)

Przewodniczący Rady poinformował, że odbyło się kilka posiedzeń Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska oraz wspólne posiedzenie wszystkich Komisji, na których to przedstawiono całość problemów dotyczących  oceny i tego co zespół oceniający realizację Strategii proponuje w sensie połączenia, wyrzucenia pewnych zadań, dopisania nowych.
Następnie głos zabrał pan M.Kot, który poinformował, że praca nad realizacją Strategią trwała od stycznia br. Pracował na tym pięcioosobowy zespół. W skład zespołu weszli poza nim pani A.Potoczna, pan J.Kowalczyk, pan M.Biernacki, pani M.Kanecka,  pracę zespołu koordynował pan Adam Lis. Efektem  pracy zespołu jest materiał przedstawiony radnym w postaci Oceny realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kudowa – Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych.  Ten materiał został opracowany w sposób, który między innymi zakładał, to że w kilku aspektach były oceniane działania zawarte w tej Strategii. Pierwszy aspekt to jest stan działań w jakim się one znajdują – tutaj rozpatrywano działania, które są realizowane, częściowo realizowane  lub też nie realizowane. W wyniku tej oceny ustalono, że 65% działań są to działania, które zostały podjęte do realizacji, na jakimś etapie są one już wykonane. Natomiast 35% działań nie jest jeszcze realizowanych. Drugim aspektem była decyzja  w stosunku do tych działań, jaką proponuje się podjąć – są to działania, które pozostaną bez zmian, działania, które będą podlegały pewnej modyfikacji i są też działania, które proponuje się usunąć lub działania, które proponuje się połączyć z innymi działaniami.  Ten drugi aspekt wygląda następująco 78% działań zostaje w Strategii wg stanu poprzedniego, a 22% proponuje się usunąć ze Strategii. Zaproponowano też wprowadzenie 28 nowych działań. Te działania są efektem między innymi spotkania z Komisją Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska, wspólnego spotkania wszystkich Komisji oraz spotkania z zespołem ds. monitorowania Strategii. Generalnie po wszystkich zmianach jakie miały miejsce powstało 156 działań w nowym ujęciu, uwzględniających również te już prowadzone. Sama Strategia powstała w 2003 roku, jej przygotowanie trwało 9 miesięcy. Strategia określa wizję, misję, strategiczne cele i kierunki rozwoju.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania „Strategii Rozwoju Gminy Kudowa – Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych” za lata 2004 – 2009   
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania „ Strategii Rozwoju Gminy Kudowa – Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych” za lata 2004 – 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.4)

- Przewodnicząc Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.5)

Przewodniczący rady poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na 30.04.2010 r. i będzie to sesja poświęcona ocenie realizacji budżetu gminy za rok 2009 i absolutorium dla Burmistrza Miasta.  Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o jak najszybsze  składanie oświadczeń majątkowych.  Ponadto poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęły trzy wnioski o przyznanie honorowego obywatelstwa miasta Kudowy-Zdroju.
Radna G.Janiszewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu, która poinformowała, że 17.03.2010 r. obyło się posiedzenie Komisji, na którym gościli przedstawiciele  kudowskich klubów sportowych. Obecni byli również pani I.Biernacik – skarbnik gminy oraz pan P.Maziarz – Z-ca Burmistrza. Rozmawiano na temat uczestnictwa zawodników klubów w organizowanych imprezach sportowych. W maju br. odbędzie się bieg „Polsko-Czeska Dwudziestka”.  Radny M.Oleśko zaproponował, aby ufundować nagrodę od radnych dla uczestników – uczniów kudowskich szkół.
Radny M.Oleśko – stwierdził, że w biegu „Polsko-Czeska Dwudziestka” biorą udział ludzie dorośli. W czasie rozmów z przedstawicielami klubów sportowych podła propozycja, aby w biegu tym udział wzięły również dzieci. Jeżeli byłyby chętne dzieci należałoby wprowadzić dla nich krótsze dystanse.  Nie chodzi o to, aby te dzieci miały ufundowane jakieś duże  nagrody (nie ma tego zaplanowanego w budżecie gminy), ale trzeba je czymś zachęcić. Dlatego też zaproponował, aby każdy z radnych zafundował jeden puchar. Dzieci należałoby podzielić na kategorie wiekowe i ustalić dla nich dystanse. To należy ustalić z trenerami.
Radna Ł.Rachuba – stwierdziła, że Komisja przyjęła propozycję radnego. Tę propozycje zaakceptował i poparł pan P.Bubiński. Propozycja dotyczy tego, aby uczniowie kudowskich szkół wzięli udział w Polsko-Czeskiej 20 czy Biegu Homolan w  czterech kategoriach wiekowych. Propozycja jest taka, aby dzieci wzięły udział jak gdyby w przedbiegu głównym. W związku z tym zaproponowano, aby trzy pierwsze miejsca otrzymały nagrody. Jakie to będą nagrody zależy od tego ile środków na zakup tych nagród uda się zebrać. Gdyby rzeczywiście radni poparli tę inicjatywę to za niewielkie pieniądze można kupić nagrody dla tych dzieci.
Przewodniczący Rady stwierdził, ze radni popierają inicjatywę. Należy przygotować informację ile pucharów jest potrzebnych, jakie kategorie wiekowe, jakie dystanse, na kiedy i jaki jest koszt.
Burmistrz Miasta stwierdził, że należy pamiętać o tym, że jest pewna formuła, która funkcjonuje już  wiele lat i są zasady Polsko-Czeskiej 20 i nic nie jest w stanie ich zmienić teraz. Zasady nagradzania i konkurencji w tym biegu zmieniane są z rocznym wyprzedzeniem.  Burmistrz zaproponował, aby biegi dzieci przeprowadzić po starcie zawodników. Jeśli  chodzi o nagrody to zaproponował, aby wręczyć w tym dniu dzieciom dyplomy a puchary wręczyć im na sesji w maju. Należy się nad tym zastanowić i ustalić szczegóły.
Burmistrz Miasta poinformował, że Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz Regionalna Izba Obrachunkowa przyznały gminie  Kudowa-Zdrój nagrodę w konkursie „Złote Jedynki” w kategorii  „Odkrycie Roku 2009”. Szczegóły przedstawi na sesji 30.04.2010 r.
Radny Z.Gaździak zwrócił się z pytaniem, kiedy rozpoczną się prace związane z naprawą dróg w mieście.
Burmistrz Miasta stwierdził, że zostanie radnym przedstawiony szczegółowy plan modernizacji i remontów dróg i chodników w mieście na 2010r.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr LII/10 z dnia 31 marca 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2010 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż