Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. nr 132 z dnia 13.09.1996r., poz. 622 z późn. zm.). o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje:

I. PODMIOT  ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY  KUDOWA-ZDRÓJ

 Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 ul. Fredry 8
 57-350 Kudowa Zdrój
 NIP: 883-16-65-605
 REGON: 891103767

II. MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., 58-100 Świdnica,  Zawiszów 5.
 
III. OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ KUDOWA-ZDRÓJ POZIOMY EKOLOGICZNE W 2013 ROKU
  
Gmina Kudowa-Zdrój w 2013 roku osiągnęła 12% poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Wymagany dla 2013 roku poziom ograniczenia składowania bioodpadów mógł wynosić nie więcej niż 50%, w związku z tym Gmina Kudowa-Zdrój osiągnęła wymagany poziom.
Gmina Kudowa-Zdrój w 2013 roku osiągnęła 32,9% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Wymagany rozporządzeniem poziom wynosił ≥12%, a więc został przez gminę osiągnięty.
Gmina Kudowa-Zdrój osiągnęła 100% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Wymagany rozporządzeniem poziom dla 2013 roku wynosi ≥36%.
 
IV. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój od 01.07.2013r. funkcjonuje Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych zlokalizowany na bazie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przy ul. Fredry 8. PSZOK świadczy usługi w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.00, od wtorku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00 (tel. 609 661 235). Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy mogą bezpłatnie dowozić własnym środkiem transportu: surowce wtórne (papier, szkło, plastik, metal) oraz inne odpady tzw. „problemowe”. Są to m.in.: baterie, akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, gruz (za wyjątkiem przedsiębiorców) oraz odpady zielone: trawę, gałęzie, liście. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie tylko od tych mieszkańców gminy Kudowa-Zdrój, którzy będą wnosić opłaty za odbiór odpadów. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zmieszane z innymi odpadami. Na terenie gminy Kudowa-Zdrój zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na bazie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przy ul. Fredry 8.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:13.11.2008 08:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:03.09.2014 08:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 141