Uchwała nr LII/358/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  31 marca 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9 lit i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.211 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( (Dz. U z 2009 roku Nr 215,  poz. 1664.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 174.054,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 174.054,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3. § 8 uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
     „ § 8. Ustala się:
      a) dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków pieniężnych pozostałych z likwidacji rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 149.995 zł,
     b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 149.995 zł
     zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”
4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2010 roku” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 2 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 1 „Planowane na 2010 rok kwoty dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się treść tabeli nr 4 w części dotyczącej „Dochody związane z realizacja zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa i budżetu gminy” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się treść tabeli nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                     36.156.281,00 zł     
2.  wydatki                                      37.963.281,00 zł 

3.    deficyt budżetu                          1.807.000,00 zł     

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LII/358/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2010 11:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2010 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 42