Uchwała Nr LII/357/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia   31 marca  2010 roku

 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005-2010"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa  Zdrój na lata 2005-2010" polegające  na:
 1)  zmniejszeniu   wartości zadania pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego  na Pograniczu Kłodzkim”  o 334.742 zł i zmianie harmonogramu realizacji, który otrzymuje postać:
• 2007 rok –    104.066 zł ( środki własne – 15.610 zł, środki UE –  88.456 zł)
• 2008 rok –    102.033 zł ( środki własne – 15.305 zł, środki UE – 86.728 zł)
• 2009 rok –        5.000 zł ( środki własne – 750 zł, środki UE – 4.250 zł)
• 2010 rok –     933.312 zł ( środki własne – 139.997 zł, środki UE – 793.315 zł)
• w latach następnych – 5.950.694 zł
2)  zmniejszeniu   wartości zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III”  o 343.524 zł  i zmianie harmonogramu realizacji, który otrzymuje postać:
• 2009 rok –        87.000 zł ( środki własne – 26.109 zł, środki UE – 60.891 zł)
• 2010 rok –     3.148.460 zł ( środki własne – 944.853 zł, środki UE – 2.203.607 zł)
• w latach następnych – 848.575 zł
3)  zmniejszeniu   wartości zadania pn. „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych”  o 3.119.101 zł  i zmianie harmonogramu realizacji, który otrzymuje postać:
• 2008 rok –        6.710 zł ( środki własne – 2.306 zł, środki UE – 4.394 zł)
• 2009 rok –     203.602 zł ( środki własne – 70.263 zł, środki UE – 133.339 zł)
• 2010 rok -   1.514.870 zł ( środki własne – 522.782 zł, środki UE – 992.088 zł)
• w latach następnych – 2.274.394 zł.
4) zmniejszeniu wartości zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju” 
    o 142.000 zł i zmianie harmonogramu realizacji, który otrzymuje postać:
• 2008 rok –        24.000 zł ( środki własne)
• 2009 rok –     148.000 zł ( środki własne)
• 2010 rok -      560.000 zł ( środki własne).


§ 2

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Kudowa Zdrój po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LII/357/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2010 11:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2010 11:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 45