Uchwała NR LII/356/10
Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 31 marca 2010 roku

 


w sprawie: podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn.zm.) i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca  1998 r.   –  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  ( tj. Dz.U. z 2003 r.  nr 159, poz. 1547 z późn. zm.  ) Rada Miejska Kudowy-Zdroju , na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych, wybieranych w każdym okręgu – wg załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Tracą moc:
1. uchwała nr XL/243/2002 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju,
2. uchwała nr L/312/06  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/243/2002 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Kudowy – Zdroju.

 

§ 4

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i :
1. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,
2. podana zostanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LII/356/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2010 11:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2010 11:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 48