UCHWAŁA Nr LII/355/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  31 marca 2010 roku

 

w sprawie : Przyjęcia raportu  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2009.


Na podstawie  art.11 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2005 r. Nr 179,poz.1485 z póź.zm.) i w związku z art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje :

                                       
§ 1

 

Przyjmuje się raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2009 - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

           

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LII/355/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2010 11:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2010 11:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 37