UCHWAŁA Nr LII/354/10
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 31 marca 2010 roku


w sprawie:  ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy – Zdroju o nazwie „Mój dom na medal ”


Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), Rada Miejska Kudowy – Zdroju  uchwala, co następuje:

 

§ 1


Uznając za jedno z podstawowych zadań samorządu Kudowy - Zdroju dążenie do zachowania całokształtu materialnego dorobku mieszkańców Kudowy – Zdroju, stanowiącego historyczne dziedzictwo członków kudowskiej wspólnoty samorządowej i będącego częścią ich kultury, ustanawia się doroczne nagrody Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy – Zdroju.

 

§ 2


1. Nagrody mogą być przyznawane właścicielom, współwłaścicielom albo wspólnotom mieszkaniowym posiadającym budynki, które ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania stanowią cenny obiekt kultury materialnej Miasta Kudowy – Zdroju wart podkreślenia, upowszechniania i ochrony.
2. Podstawą przyznania nagrody są szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków (elewacje, dachy, okna, mała architektura), o  których mowa w ust. 1, stanowiących element kultury materialnej Miasta Kudowy – Zdroju. 


§ 3


1. Nagrody mają charakter pieniężny, przyznawane są łącznie z okolicznościowym dyplomem.
2. Ustala się I  nagrodę w kwocie 25.000 zł., dwie II  nagrody w kwocie po 15.000 zł. i trzy III   nagrody w kwocie 10.000 zł.


§ 4


1. Nagrody przyznaje się co roku na podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy – Zdroju, zwanej dalej Komisją.
2. W skład Komisji wchodzą: Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju, Zastępca Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju, Przewodniczący Rady Miejskiej,  Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej Rady Miejskiej, wskazani przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miasta zajmujący się sprawami architektury, budownictwa i inwestycji  .
3. Przewodniczącym Komisji jest Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju, który kieruje jej pracami.


§ 5


1. Komisja przyznaje nagrody osobom (podmiotom) wyłonionym spośród zgłoszonych kandydatur.
2. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać: właściciele lub współwłaściciele budynków, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, ich zarządy lub zarządcy oraz Dyrektor Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie - Zdroju.
3. Zgłoszenie kandydatury do nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik  do niniejszej uchwały.
4. Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać:
 a) adres budynku, imię i nazwisko właściciela (lub imiona i nazwiska współwłaścicieli), imiona i nazwiska zarządu nieruchomości lub imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) zarządcy (lub zarządców) oraz oznaczenie firmy zarządcy (lub zarządców),
 b) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności remontowej lub modernizacyjnej oraz informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana wraz z dokumentacją fotograficzną tego osiągnięcia,
 c) uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, określające wagę znaczenia osiągnięcia dla upowszechnienia i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy – Zdroju.
5. Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 lutego każdego roku poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Kudowie - Zdroju.
6. O możliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Burmistrz Miasta Kudowy – Zdroju powiadomi przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz  przez ogłoszenie w lokalnej prasie i telewizji  kablowej.

 

§ 6

 

1. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i przyznaje nagrody wybranym osobom (podmiotom), kierując się kryteriami opisanymi w § 2.
2. W każdym roku Komisja przyznaje od 1 do 6 nagród. Komisja może nie przyznać żadnej nagrody, jeśli uzna, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie zasługuje na nagrodę.
3. Ta sama osoba lub ten sam podmiot może otrzymać nagrodę tylko jeden raz.


§ 7


1. Komisja jest zobowiązana ocenić zgłoszone kandydatury i podjąć decyzje w sprawie nagród najpóźniej do 15 marca . Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z nie przyznaniem żadnej nagrody w danym roku.
2. Nagrody wręczane są uroczyście przez Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju i Przewodniczącego Rady podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej odbywającej się po podjęciu przez Komisję decyzji w sprawie nagród.


§ 8


O przyznanych nagrodach Burmistrz Miasta Kudowy – Zdroju powiadamia w terminie do 31 marca poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kudowie – Zdroju, prasie lokalnej i telewizji kablowej.

 

§ 9


Środki finansowe na nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Miasta Kudowy – Zdroju.

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.


§ 11


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • 1. (pdf 225.71 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LII/354/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2010 11:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:12.05.2010 13:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 142