Zarządzenie 59/10
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 marca  2010 r.


w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.


Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241).) zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania  planów finansowych instytucji kultury:
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
  • Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju stanowiące załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa  w § 1 należy  przedłożyć  Radzie Miejskiej Kudowa Zdrój oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkim Dolnośląskiego.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

 • 1. (docx 17.67 KB)
 • 2. (xls 567 KB)
 • 3. (doc 66 KB)
 • 4. (xls 80 KB)
 • 5. (doc 56.5 KB)
 • 6. (doc 724.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 59/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:31.03.2010 12:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:31.03.2010 12:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 136