Zarządzenie Nr 36/2010
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie; udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 roku poz.1591- z późniejszymi zmianami) ,art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. Dz 2004 roku nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami) oraz wniosku strony z dnia 22.02.2010 roku  zarządzam

 

§ 1

 

Udzielić 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 rok ustalonej w kwocie 118,56 zł z  tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 16/2 o pow. 1550  m2 położonej w obrębie Nowy Zdrój  Gmina Kudowa - Zdrój  w udziale 1347/10000   części.

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2010 rok wynosić będzie  59,28  złotych (słownie pięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100).

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 36/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.03.2010 14:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.03.2010 14:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 42