Zarządzenie Nr  32/2010
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 lutego 2010 roku

 

w sprawie; udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 roku poz.1591- z późniejszymi zmianami), art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. Dz 2004 roku nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami) oraz wniosku strony z dnia 17.02.201 zarządzam

 

§1

 

Udzielić 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2010 rok ustalonej w kwocie 406,50 złotych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 499/1 o pow.812 m2 położonej w obrębie Czermna Gmina Kudowa – Zdrój.

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2010 rok wynosić będzie 203,25 złotych słownie (dwieście trzy złotych 25/100).

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 32/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.02.2010 14:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.02.2010 14:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 29