Protokół nr L/10 z dnia 05 stycznia 2010 roku

 

PROTOKÓŁ L/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 05 stycznia 2010 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  14 00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                        -  14 30

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

RADNI NIEOBECNI:
1. Grażyna Janiszewska                      - nieobecność usprawiedliwiona
2. Adam Ziembiński                               - nieobecność usprawiedliwiona


Przewodniczący Rady przywitał radnych i zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o  wyjaśnienie dlaczego zaistniała potrzeba zwołania sesji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym.
Burmistrz Miasta stwierdził, że sesje nadzwyczajne najczęściej dotyczą funduszy europejskich i tak też jest teraz. Na poprzedniej sesji uchwalono, że na zakup samochodu potrzebna będzie kwota 600.000 zł. Jest jedna ważna oferta i jest ona niestety na kwotę wyższą i dlatego niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Druga uchwała dotyczy zamiany uchwały odnośnie  stawek podatku od nieruchomości. 
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem kiedy MZUP otrzyma ten samochód.
Burmistrz Miasta poinformował, że najpierw należy podjąć stosowną uchwałę, która jest niezbędna do rozstrzygnięcia przetargu. Jest jedna ważna oferta, w ciągu 7 zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia albo gmina  podpisze umowę albo nie. Jeżeli zostanie podjęta stosowna uchwała, w budżecie gminy zostaną zagwarantowane środki i zostanie podpisana umowa, to termin jej realizacji wynosi 90 dni.


Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:

 

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- zmiany uchwały nr XLVI/321/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że budżecie zaplanowano na zakup samochodu do wywozu odpadów  komunalnych  kwotę 600.000 zł. Wpłynęła jedna ważna oferta opiewająca na 650.000 zł. W związku z tym nie można rozstrzygnąć przetargu i nie można  podpisać umowy. W związku z tym przygotowano w/w projekt uchwały, w którym dokonuje się zmiany  i 50.000 zł z rezerwy ogólnej przeznacza się na zakup tego środka trwałego. Pani Skarbnik poinformowała, że będą czynione działania, aby ten zwiększony wydatek był kosztem kwalifikowanym jeżeli chodzi o cały projekt unijny. Jeżeli chodzi  o § 1 tej uchwały pani  Skarbnik poinformowała, że tabela nr 2 do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok zmienia się w tym zakresie, że była w układzie dział rozdział natomiast w związku z tym, że ustawa nowa o finansach publicznych nie wprowadza tzw. układu wykonawczego do uchwały budżetowej to ustaliła z Regionalną Izbą Obrachunkową, że ten załącznik zostanie poprawiony w układzie także paragrafów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/321/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku z dnia 18  listopada 2009 r.
W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej ( uchwała nr 109/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2009 roku ) stwierdzającym nieważność § 1 pkt 2 lit c uchwały nr  XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zaistniała konieczność dokonania zmiany w uchwale nr XLVI/321/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku, która nie była przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego, jednak dotknięta była taką samą wadą prawna polegającą na braku uzyskania opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w trybie określonym w art. 7 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t.j. Dz.U z 2007 roku Nr 59, poz. 404)
Biorąc pod uwagę powyższe uchyla się zapis dotyczący opodatkowania budynków mieszkalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na zapewnieniu zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym  w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami w budynkach o łącznej powierzchni użytkowej do 250 m2 oraz zastosowania do nich obniżonej stawki w wysokości 5,00 zł/m2 .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/321/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.2)

 

Pani Skarbnik przypomniała, że na sesji 22 grudnia 2009 r. padła propozycja dotycząca wpłat na dożywanie dzieci. Wtedy zobowiązała się  do przygotowania listy, która oczywiście nie jest obowiązkowa. Taka list została przygotowana i jeżeli ktoś z radnych wyrazi wolę i ma życzenie to można się na tę listę wpisać. Ponadto jest jeszcze jedna spraw, która wynikła w toku kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Wstępnie pani Ł.Rachuba rozmawiała z częścią radnych na temat propozycji, aby diety z tytułu udziału w posiedzeniu Komisji i udziału w sesji Rady Miejskiej były przekazywane raz w miesiącu na konta bankowe. Pani Skarbnik przekazała radnym oświadczenia z prośbą o ich wypełnienie i przekazanie do biura Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że 13 lutego br. odbędzie się bal   charytatywny, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na dożywianie dzieci. Ponadto poinformował, że 6 lutego br. w Teatrze Zdrojowym odbędzie się uroczysta gala podczas, której zostaną rozstrzygnięte różnego rodzaju konkursy i podczas której zostaną złożone  podziękowania wszystkim sponsorom.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr L/10 z dnia 05 stycznia 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2010 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż