Protokół nr XLIX/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

PROTOKÓŁ XLIX/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 grudnia 2009 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10 00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                        -  13 40

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.


Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.
Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- budżetu gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
- zmiany uchwały nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia  Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój,
- rozwiązania Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy – Zdroju.
2. Wolne wnioski – zapytania.

 

Przewodniczący Rady  zwrócił się z wnioskiem o  wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju. Radni na sesji 30.11.2009 r. rozpatrywali skargę państwa N.R.Duch  na działalność Burmistrza Miasta. Skarga ta została uznana za bezzasadną, natomiast państwo Duch dosyłają do biura Rady Miejskiej, do Urzędu Wojewódzkiego kolejne skargi na pana Burmistrza. Tak naprawdę jak się je przeczyta to trudno to nazwać skargami, ponieważ bardziej są to aneksy do skargi poprzedniej, powtarzające te same argumenty i te same zdjęcia. Przewodniczący Rady poinformował, że sprawę ponownie skierował do Komisji Rewizyjnej. Sprawa tych kolejnych pism była konsultowana  również  z Wydziałem Nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim. Nadzór stoi na stanowisku, że każdą tego rodzaju skargę należy rozpatrywać osobno w formie uchwały.
Burmistrz Miasta  zwrócił się z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały z w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 oraz o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”

Przewodniczący Rady odczytał zmieniony porządek obrad
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- budżetu gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”,
- zmiany uchwały nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia  Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój,
- rozwiązania Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju,
- wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy - Zdroju
2. Wolne wnioski – zapytania.
a następnie poddał go pod głosowanie.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że procedurę uchwalania budżetu gminy określa uchwała budżetu gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010/129/2004. zgodnie z zapisami tej uchwały w terminie do 21 sierpnia Burmistrz Miasta opracowuje założenia do projektu budżetu na rok następny, następnie do 30 września kierownicy, pracownicy jednostek budżetowych przedstawiają plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych. Do 15 listopada jest obowiązek przedłożenia opracowanego  projektu budżetu do biura Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Następnie nad projektem budżetu pracują Komisje Rady Miejskiej. W ostatecznym rozrachunku dochodzi do spotkania wszystkich Komisji, na których wypracowywane są wnioski do projektu budżetu, do których burmistrz Miasta ma obowiązek się ustosunkować i ewentualnie przyjąć je w autopoprawkach, które są uwzględniane w ostatecznej uchwale budżetowej.
Jeżeli chodzi o założenia, które zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na 2010 rok to podstawowe wskaźniki są następujące.  Wysokość stawek podatkowych -  przyjęto  wzrost o 4%. Jeżeli chodzi o wskaźnik inflacji to przyjęto wskaźnik 1%, który został ogłoszony przez ministerstwo finansów. Jeżeli chodzi o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników  nie będących nauczycielami to przyjęto wskaźnik 3,2%. Na etapie przyjmowania założeń do projektu budżetu nie znano jeszcze wskaźników jakie będą przyjęte dla wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, w związku z tym plany finansowe zostały przygotowane bez tego wzrostu, natomiast już w trakcie przygotowywania projektu budżetu ukazały się informacje na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, że należy przyjąć 7% podwyżki od 1 września 2010r. Tak też płace zostały przeliczone i w projekcie uchwały budżetowej zostało to ujęte.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały budżetowej wpłyną do biura Rady Miejskiej do 15 listopada, czyli ten warunek został spełniony. Następnie Komisje Rady Miejskiej rozpoczęły prace nad budżetem gminy na rok 2010.
Następnie głos zabrał radny Z.Gaździak – Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej, przedstawił zebranym  opinię i  wnioski do projektu budżetu gminy, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Komisje Rady stwierdzają, że budżet gminy został  przygotowany  bardzo rzetelnie i szczegółowo. Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna wnioskuje o przyjęcie przedstawionego projektu budżetu gminy na rok 2010.
Następnie Pani Skarbnik odczytała stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2010, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju projekcie budżetu  na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o prognozie długu gminy Kudowa-Zdrój dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że otrzymała opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej już po przesłaniu radnym materiałów na sesję. Po zapoznaniu  się z tą opinią wprowadzono 2 następujące zmiany: zostaje wykreślony § 13 oraz w załączniku dotyczącym wydatków na wieloletnie programy  inwestycyjne zostały wykreślone te pozycje, które dotyczą 2010, czyli te które kończą się 2010. Zadaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej te programy nie powinny się tam znaleźć. W związku z tym, że weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która definiuje jaki zakres działalności  może być prowadzony przez zakłady budżetowe. W tym zakresie działań nie znalazły się lasy komunalne. Ustawa mówi wyłącznie o prowadzeniu w ramach  zakładów budżetowych gospodarki zadrzewień i zieleni miejskiej, natomiast lasy komunalne nie wchodzą w zakres działalności zakładu budżetowego. W związku z tym podjęto decyzję, że od 1 stycznia 2010 roku lasy komunalne będą zarządzane przez Urząd Miasta a nie przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej. W związku w tym do budżetu gminy wprowadza się dochody w wysokości 75.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych, a po drugiej stronie wprowadza się wydatki związane z pozyskaniem twego drewna, zatrudnieniem leśnika oraz opracowaniem operatu leśnego.
Zwiększono planowane środki  z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie pn. „Trasy rowerowe na pograniczu Kłodzkim” o 774.261 zł. Planowano, że przynajmniej na pierwszy wniosek, który  został złożony w listopadzie gmina otrzyma środki do końca bieżącego roku. Niestety tych środków gmina nie  otrzymała i w związku z tym wprowadzone zostały do dochodów roku przyszłego. Podobna sytuacja jest jeżeli chodzi o   drugie zadanie pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego i rowerowego oraz samochodowego na pograniczu Kłodzkim” – są to wydatki poniesione w latach poprzednich, ponieważ realizacja tego zadania rozpoczyna się w roku 2010, pierwszy wniosek o płatność, który gmina złoży będzie dotyczył właśnie tych kosztów poniesionych w latach poprzednich. Skorygowano planowaną dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III” do wysokości 70% poniesionych w 2010 wydatków. Skorygowano planowaną kwotę dotacji  ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu „Segregacja odpadów komunalnych w mieście europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod” – zwiększenie o 64.470 zł. Dokonano zmian jeśli chodzi o klasyfikację budżetową dotyczącą środków pochodzących ze środków unijnych, czyli wydatki, które zostały zrealizowane w bieżącym roku, refundowane w roku następnym będą miały klasyfikacje budżetową dotyczącą dotacji rozwojowej, natomiast środki, które będą pozyskiwane z projektów realizowanych w 2010 roku a bieżąco będą miały klasyfikację związaną z pozostałymi środkami pozyskiwanymi z innych źródeł, będą miały klasyfikację 270 i 629. W związku z tym, że nie udało się gminie zrealizować w 2009 r. w całości projektu związanego z segregacją odpadów komunalnych w mieście europejskim wprowadza się kwotę 600.000 zł na zakup dużego samochodu do wywozu odpadów komunalnych. Skorygowano również plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ten sposób, że planowany stan środków obrotowych wynosi 0,00 zł. Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska fundusze celowe w tym gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej ulegają likwidacji. Gmina będzie miała  obowiązek dostosować zapisy uchwały budżetowej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w przepisów. Po tych autopoprawkach budżet gminy zamyka się kwotą po stronie dochodów  35.695.000,00 zł w tym  dochody bieżące: 22.174.425,00 zł i dochody majątkowe: 13.520.575,00 zł. Jeżeli chodzi o źródła tych dochodów to główną pozycję stanowią dochody własne w kwocie 25.957.849,00 zł co stanowi 72,72 % planowanych dochodów. Pozycja następna to subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 6.015.272,00 zł stanowiąca 16,85 %   dochodów ogółem oraz dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek JST w wysokości 3.721.879,00 zł stanowiące 10,43 %  dochodów ogółem. Jeżeli chodzi o wydatki budżetu to ostateczna kwota  wydatków wynosi 37.502.000,00 zł. Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco: wydatki bieżące  stanowią 23.862.909,00 zł natomiast wydatki majątkowe: 13.639.091,00 zł.
Jeżeli chodzi on to co jakby warunkuje funkcjonowanie gminy w roku przyszłym to realizacja projektów unijnych. Ogólna kwota na te zadania to 11.327.583 zł. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne to ogólna kwota wynosi 13.639.690 zł.
Jeżeli chodzi o problem zadłużenia i prognozy długu to mieści się to w granicach ustawowych, czyli gmina nie przekracza 15% jeżeli chodzi o obsługę długu i 60% jeżeli chodzi o poziom zadłużenia. Planuje się, że w przyszłym roku gmina zaciągnie kredyty na ogólną kwotę 5.800.000 zł i będzie to kredyt na tzw. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest to nowa pozycja, która została wprowadzona w ustawie o finansach publicznych i gmina chce z tej formy pomocy skorzystać, ponieważ to finansowanie nie wchodzi do ogólnych wskaźników zadłużenia. Jeżeli chodzi o planowane rozchody budżetu gminy to jest to kwota 3.993.000 zł i składają się na to spłaty dwóch kredytów i pożyczek. W roku 2009 gmina zakończyła spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która była zaciągnięta na modernizację oczyszczalni ścieków. Jeżeli chodzi o zakład budżetowy, czyli Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej to tak jak zostało to wskazane w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zakład funkcjonuje jeszcze  z ujemnym stanem środków obrotowych, Gmina jest na etapie opracowywania programu naprawczego, który pozwoli dojść do dodatniego stanu środków obrotowych i nie będzie tego zagrożenia, że zakład musi być zlikwidowany ze względu na to, że nie spełnia ustawowych założeń.  Jeżeli chodzi o plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to jak wcześniej wspomniała wszystkie dochody, które zostaną zebrane  w przyszłym roku zostaną wykorzystane w całości na m.in. realizację zadań związanych z zakupem materiału szkółkarskiego do nowych  nasadzeń i nasadzeń rekompensacyjnych, prace pielęgnacyjne w Parku Zdrojowym oraz na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że budżet  na rok 2010 tak jak wszystkie, które do tej pory uchwalano jest bardzo ambitny. Stwierdził, że  nie martwiłby się tak bardzo o dochody budżetu, o których mówił Przewodniczący Komisji Gospodarczo –Ekonomicznej. Bardziej martwiłby się o coś innego, a mianowicie,  gmina realizuje bądź będzie realizować 21 wniosków aplikacyjnych z funduszy europejskich i obciążenie z tego tytułu w ciągu najbliższych lat do 2011 roku prawie 22 mln zł. Jest to ogromne obciążenie. Oprócz tego złożone są wnioski, na które nie ma jeszcze decyzji tak jak np.  rewitalizacja osiedla Fabrycznego. Problemem jest w jaki sposób i w jakim terminie  będą realizowane wnioski o płatność. Obecnie gmina ma złożone wnioski na kwotę 3,5 mln zł (Biblioteka, która dawno została zakończona tj, rozliczona i zapłacona oraz 2 etapy wspólnego wniosku z Nachdem tj. trasy rowerowe w Brzozowiu i Słonym. Na pierwszy złożony wniosek o płatność gmina czeka pół roku i nie dostała jeszcze ani grosza. Burmistrz poinformował, że gmina złożyła 3 projekty, które nie mają jeszcze oceny formalno-prawnej, mianowicie skate park przy ul. Szkolnej, Zespół Przedszkolno – Żłobkowy – budowa placu zabaw i budowa boiska przy szkole przy ul. Buczka oraz zakończenie tras rowerowych czyli wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Głównej do sanatorium wojskowego. Burmistrz poinformował również, ze spółka Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma złożone 2 projekty, na które też jeszcze niema decyzji.
W roku bieżącym zrealizowano coś co jest dla gminy bardzo istotne i ważne biorąc pod uwagę fakt, że basen jest znaczącym elementem promocji, a mianowicie zmieniono technologię uzdatniania wody na solankową.  Jest to wielki sukces.
Gmina złożyła również wniosek na budowę windy w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej i plac przed tą szkołą. Praktycznie wszystkie dziedziny działalności w Kudowie są objęte próbą ściągnięcia dużych środków na poprawę tego co mamy.
Burmistrz poinformował, że w styczniu zostanie radnym przedstawiony program remontów i  modernizacji dróg do 2014 roku. W przyszłym roku planuje się naprawę dróg na całym osiedlu przy ul. Łąkowej, krótkie odcinki ul. Kościelnej  (od stacji Shel do ul. Kościelnej, od Besedy do posesji pana Karasia, wjazd z drogi nr 8 na ul. Kościelną tam gdzie znajduje się budynek z lokalami socjalnymi), odcinki ul. Chrobrego. Jeśli chodzi o budżet w zakresie kosztów utrzymania placówek oświatowych top należy stwierdzić, że one rosną z roku na rok. Są to ogromne wydatki, subwencja, którą gmina otrzymuje nie wystarcza na wszystkie wydatki. W tej grupie oświatowej jest również Zespół Przedszkolno – Żłobkowy, widać jak z roku na rok przybywa oddziałów przedszkolnych co wiąże się z coraz większymi wydatkami.
Burmistrz stwierdził, że tak jak do tej pory przy tak znakomitych pracownikach Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego i spółek na pewno poradzi sobie z realizacją tego budżetu.
Radny W.Gucz stwierdził, że to co powiedział Burmistrz Miasta na temat remontów dróg na terenie gminy jest bardzo istotne. W projekcie budżetu na utrzymanie bieżące  dróg i remonty  zaplanowane  jest 50.000 zł, na drogi asfaltowe i szutrowe 10.000 zł. Radny stwierdził, że jak na zapotrzebowanie naszego miasta są to kwoty małe. Poza tym centralą ulicą Kudowy jest ul. Zdrojowa i w związku z tym w roku przyszłym powinien być położony duży nacisk na opracowanie projektu skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego o remont tej ulicy jako drogi wojewódzkiej. Radny stwierdził, że przyszłość należy wiązać z budową obwodnicy miasta. Ponadto radny  stwierdził, że analizując projekt budżetu nie dostrzegł spraw związanych z podwyżkami płacowymi pracowników administracji, pracowników zakładu budżetowego. Jak  pani Skarbnik powiedziała przewidziana jest podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli ale o reszcie pracowników, którzy również  swoim wkładem pracy przyczyniają się do tego że powstają projekty, że one są pozytywnie oceniane, nic się nie mówi. Podwyżki płac dla tych pracowników też powinny znaleźć się w projekcie budżetu.
Pani Skarbnik poinformowała, że jeżeli chodzi o podwyżki płac dla pracowników nie będących nauczycielami to one zostały przyjęte w wysokości 3,2% czyli w takiej wysokości jak wzrasta płaca minimalna.  Natomiast należy wspomnieć, że założenia Ministerstwa Finansów  jeżeli chodzi o sferę budżetową to jest jednoprocentowy wzrost wynagrodzeń. Czyli tak naprawdę założony w projekcie budżetu wzrost wynagrodzeń jest większy od tego co założyło Ministerstwo Finansów.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o jednostki budżetowe i zakład budżetowy to podwyżki zostały wprowadzone od 1listopada br. Również od 1 listopada podwyżkę otrzymali pracownicy Urzędu Miasta.  Trudno w chwili obecnej o tym mówić i gwarantować jakieś podwyżki nie wiedząc jak będzie z dochodami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że budżet ten jest wyjątkowy, ponieważ skutkuje ona na lata kolejne. Powstają zobowiązania i są przedsięwzięcia, które planowane są do realizacji na kilka lat.  Najistotniejsze jest to, że udaje się uzyskać, aż tyle środków zewnętrznych. Nie jest to budżet marzeń jednak jego realizacja prowadzi do dalszego rozwoju Kudowy-Zdroju.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że program współpracy gminy Kudowa Zdrój z organizacjami pozarządowymi został opracowany zgodnie z wymogami art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Program ma na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określa czytelne reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych. Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Kudowa-Zdrój jest elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną i opracowany Program współpracy pozwoli na włączenie organizacji pozarządowych w tworzenie polityki rozwojowej  gminy z poszanowaniem zasad demokracji. Szczególny nacisk we współdziałaniu kładziony będzie na: intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, aktywizację osób starszych oraz niepełnosprawnych. Mając na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wspieracie swoich mieszkańców w  działalności społecznej przedkłada się projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok” została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój
Przewodniczący Rady poinformował, że kiedy po sesji zaczęto analizować sprawę związaną ze Statutem Uzdrowiska stwierdzono, że popełnił błąd polegający na tym, że w załączniku nr 3 w pewnym momencie uznano  przez aklamację, że w miejscu gdzie był zapis Sanatorium Uzdrowiskowe Verde Montana zostanie zmieniony zapis na  Hotel Verde Montana. Uznano, że tak właśnie jest. Jednak zmiany tej Rada  nie przegłosowała przez co można było mieć wątpliwości co do treści tej bardzo ważnej uchwały.  W związku z tym jedyna zmiana, którą się proponuje to jest zmiana zapisu „Sanatorium Uzdrowiskowe Verde Montana” na „Hotel Verde Montana”.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że do przegłosowania przedstawiono radnym dwa załączniki tj. załącznik nr 1 i załącznik nr 3. Po szczegółowej analizie Statutu Uzdrowiska okazało się, że w tych załącznikach należy zrobić dokładnie ten sam zabieg, a mianowicie  należy zmienić zapis z Sanatorium Uzdrowiskowe Verde Montana na   Hotel Verde Montana tak jak obiekt jest zgłoszony do ewidencji.
Radny A.Kanecki zwrócił się z prośbą do pani Sekretarz o kompleksowe wyjaśnienie kwestii tych załączników, ponieważ pojawiły się wątpliwości wśród radnych dot. tego czy mogą być trzy załączniki do Statutu Uzdrowiska.
Przewodniczący Rady stwierdził, że oczywiście mogą być trzy załączniki.
Pani Sekretarz stwierdziła, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej zarówno pani U.Karpowicz jak i pani Naczelna Lekarz Uzdrowiska wyjaśniły dlaczego pojawił się załącznik nr 3 i dlaczego tak właśnie został zatytułowany. Został zastosowany pewien  wybieg, zastosowano pewną technikę, która jej zdaniem jest prawidłowa, gdzie nazywamy pewne obiekty, które w Kudowie występują, spełniają one określone wymogi, zostały ocenione zarówno przez firmę, która przygotowała operat uzdrowiskowy jak i przez Ministerstwo Zdrowia. Wobec tego, że we wzorcowym statucie uzdrowiska takiego załącznika nie ma uznano, że te obiekty zasługują na podkreślenie i wyszczególnienie w treści Statutu i zaproponowano dodatkowy załącznik. Nazwa tego załącznika nie ulega zmianie. Pani Sekretarz stwierdził, że należy mieć świadomość, że uchwała ta trafi do nadzoru prawnego. Nadzór szczegółowo będzie badał treść uchwały, jeżeli okaże się, że z jakiś względów popełniono błąd to  nadzór powie na czym ten błąd prawny polega i wtedy jeszcze raz będziemy się nad tym zastanawiać. Pani Sekretarz stwierdziła, że nie robi się  żadnego błędu uchwalając ten załącznik.
Radny P.Koczot – Statut Uzdrowiska oparty jest na  rozporządzeniu ministra i załącznik nr 1 jest to wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. W myśl tego rozporządzenia jest opisane  co to jest uzdrowisko, co to jest szpital uzdrowiskowy, co to jest sanatorium, co to jest zakład przyrodoleczniczy itd. i jakie wymogi powinien spełniać. W tym rozporządzeniu nie ma nazwy hotel.
Pani Sekretarz stwierdziła, że właśnie dlatego w załączniku nr 3 wymieniono te jednostki, które nie mieszczą się w tych kategoriach.
Radny P.Koczot stwierdził, że w załączniku nr 3 wymienione są Ośrodek Neptun  oraz Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Orlik, które  spełniają wymogi określone w rozporządzeniu.
Pani Sekretarz stwierdziła, że taka jest opinia gminy natomiast radni mogą się z nią nie zgodzić lub się z nią zgodzić. Jaka będzie decyzja radnych rozstrzygnie głosowanie. Uchwała trafi do nadzoru prawnego i nadzór podejmie decyzję. Stwierdziła również, że ta dyskusja na ten temat powinna zakończyć się głosowaniem, tym bardziej, że radny P.Koczot te same argumenty przedstawiał na poprzedniej sesji i doprowadziło to do tego, że nazwa sanatorium uzdrowiskowe została tutaj słusznie jej zdaniem wykreślona i zaproponowano nazwę dla tego obiektu tak jak jest w ewidencji, czyli hotel.
Radny P.Kpczot stwierdził, że są tutaj pewne rozbieżności, ponieważ pani U.Karpowicz powiedział, że wszystkie nazwy, które znajdowały się w załącznikach od 1 do 3 są to materiały przedstawione przez firmy, które zgłosiły akces żeby ich ośrodki znalazły się w tych załącznikach. Czyli należy z tego rozumieć, że sanatorium uzdrowiskowe Verde Montana była to inicjatywa właściciela tego obiektu. Takie było tłumaczenie pani U.Karpowoicz na posiedzeniu Komisji. Rada się na to nie zgodziła, ponieważ takiej nazwy nie ma i według niego tutaj jest pierwsza nieścisłość. Natomiast drugą nieścisłością według niego jest to, że wedle tego rozporządzenia jest określone co to jest szpital, co to jest sanatorium, w jakiej strefie uzdrowiskowej powinno się znajdować. Jego uwagi są kierowane również w kierunku Hotelu Kudowa i Hotelu Verde Montana,  ponieważ te ośrodki nie prowadziły, nie prowadzą i przypuszcza, że nie będą prowadzić takiej działalności leczniczej, która będzie wiązała się z podpisaniem umowy leczniczej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Pani Sekretarz stwierdziła, że właśnie dlatego jest załącznik nr 3, bo myśli, że tak jak radni przedyskutowali to była zgodna decyzja co do tego, że najprawdopodobniej żaden z tych obiektów nie będzie się starał o kontrakty. Natomiast wiadomo jest, że te obiekty dysponują pewnymi usługami, pewnym sprzętem na bardzo wysokim poziomie, na bazie których można świadczyć pewne usługi związane z tak zwaną odnową biologiczną czy tego typu usługami. I tutaj rodzi się pytanie, którego według niej na tej sali nie da się rozstrzygnąć - dobrze byłoby żeby tę kwestię rozstrzygnął ewentualnie nadzór –  czy taki załącznik w statucie powinien funkcjonować z takimi obiektami, które są wymienione tam czyli takimi, które nie będą pełnić funkcji leczniczej a jednocześnie w swojej ofercie mają takie usługi, którymi mogą być kuracjusze również zainteresowani.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż jego zdaniem  to będą pewne usługi lecznicze tylko nie będą finansowane ze środków publicznych. Jeżeli usługi są finansowane ze środków publicznych to są pewne wymogi. Podstawowym wymogiem jest posiadanie zakładu opieki zdrowotnej, a żadna z tych firm nie jest zakładem opieki zdrowotnej. Jest poza tym cały szereg innych wymogów, które prowadzą do tego, że taki obiekt może mieć umowę  z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przewodniczący Rady stwierdził, że przychyla się do tego co powiedziała pani Sekretarz, że gdyby było coś nie tak, to nadzór prawny się w tej kwestii wypowie poprzez wydanie rozstrzygnięcie. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego P.Koczota z pytaniem, czy w związku z tym chce sformułować jakiś wniosek do przegłosowania.
Radny P.Koczot w związku z tą dyskusją zgłosił wniosek, tak jak na poprzedniej sesji o wykluczenie tych dwóch obiektów tzn. Hotelu Kudowa i Hotelu Verde Montana z tego Statutu.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że nie byłby za ograniczaniem czegokolwiek i komukolwiek . Należy zwrócić uwagę na następującą rzecz, w Kudowie są dwa hotele czterogwiazdkowe i tyle w powiecie kłodzkim. Jest jeszcze jeden hotel, który znajduje się na zamku w Trzebieszowicach. To nie Rada czy Urząd Miasta  będzie decydować o tym, czy  będą się tam odbywać zabiegi lecznicze czy nie, dlatego jest zdania, że byłoby nieroztropne aby ograniczać komukolwiek szanse rozwoju. Nie należy w swoim postępowaniu dać komukolwiek odczucia, że  utrudnia się podnoszenie standardu.
Radny W.Gucz stwierdził, że jeżeli chodzi o Hotel Verde Montana to  nie mówi się ani słowa na temat opieki medycznej, ani pielęgniarskiej ani lekarskiej, a podaje się informację,  że jest tam  poradnia rehabilitacyjna. To jest gruba nieścisłość, bo jeśli nie ma tutaj ani lekarza specjalisty ani odpowiedniej opieki medycznej to nie może być to sanatorium.
Burmistrz Miasta stwierdził, że właśnie dlatego jest to hotel a nie sanatorium.
Radny W.Gucz stwierdził,  że  właśnie dlatego należałoby usunąć zapis mówiący, że jest tam poradnia rehabilitacyjna. Przewodniczący Rady dobrze wie co to jest poradnia i dlatego jest zdziwiony, że hotel posługuje się takim sformułowaniem jak poradnia. Tam po prostu nie ma poradni.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy w związku z podwyższaniem usług zostały poinformowane tylko hotele Verde Montana i Kudowa, czy wszystkie inne obiekty, w których prowadzona jest działalność spa. Radny stwierdził, że ze swojego doświadczenia wie, że w Kudowie nie tylko Hotel Kudowa i Hotel Verde Montana trudni się podwyższaniem swoich usług typu spa. Tych obiektów w Kudowie jest dużo więcej,  a w załączniku nr 3 są tylko te dwa obiekty.  I w związku z tym jego pytanie jest bardzo proste, czy tylko te dwa obiekty, czy wszystkie obiekty w Kudowie prowadzące taką działalność  zostały poinformowane o możliwości umieszczenia ich w załączniku nr 3 do Statutu Uzdrowiska.
Pani Sekretarz stwierdziła, że z tego co przekazywała jej pani U.Karpowicz firma, która opracowywała operat uzdrowiskowy i ona przygotowując projekt uchwały kierowała korespondencję do podmiotów działających na terenie naszej gminy. Na ostatniej sesji rozmawiano na temat  Hotelu Uzdrowiskowego St.George. Hotel Uzdrowiskowy St.George  nawet nie przesłał materiałów, a wszyscy byli głęboko przekonani, że  obiekt ten będzie chciał zaistnieć w załączniku do Statutu. Pani sekretarz stwierdziła, że na pewno   nie zostały pominięte żadne podmioty, które funkcjonują na naszym rynku. Pani Sekretarz stwierdziła, że sprawę najlepiej powinna znać Komisja Komisja Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska, która , pracowała nad tym Statutem z panią U.Karpowicz od samego początku i członkowie Komisji powinni wiedzieć jak wyglądała sprawa korespondencji. 
Radny P.Koczot poinformował, że jest członkiem Komisji  Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska i pani U.Karpowicz nie rozmawiała z Komisją na temat załączników, nie powiedziała ani słowa na ten temat. To co było omawiane na Komisji dotyczyło tylko początkowych pięciu punktów Statutu  Uzdrowiskowego i nic więcej.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jego zdaniem dyskusja brnie w ślepą uliczkę i do niczego nowego nie prowadzi.
Radny P.Koczot stwierdził, że rozmawiał z Przewodniczącym Komisji Komisja Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska i prosiliby, aby tę uchwałę przesunąć na kolejną sesję, po to aby członkowie Komisji mogli się jeszcze raz spotkać  i wnikliwie przedyskutować ten Statut. Wydaje się, że byłoby to dobre rozwiązanie na dzień dzisiejszy.
Pani Sekretarz stwierdziła, że według niej tego nawet Komisja  nie rozstrzygnie na kolejnym posiedzeniu, ponieważ na dzień dzisiejszy nasza wiedza, wiedza przedstawiona przez radnego P.Koczota jest to wymienianie się tymi samymi argumentami. Jeżeli akt prawny zostanie uchwalony w takim kształcie jak zaproponowano radnym, zostanie przesłany do nadzoru prawnego. W  nadzorze będzie to rozstrzygał ktoś kto ma większe doświadczenie wynikające  chociażby z faktu, że  już ileś tych statutów zostało przyjętych i opublikowanych. Jeżeli będzie jakiś błąd z naszej strony to  wtedy wróci się do tej kwestii. 
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem do pani sekretarz czy statut opracowała ta sama firma, która opracowała operat dla innych uzdrowisk.
Pani Sekretarz poinformowała, że statut uzdrowiska został opracowany  przez pracowników Urzędu Miasta, natomiast operat  uzdrowiskowy opracowała firma, która jest z listy pana ministra.
Radny P.Koczot poinformował, że mówi o tym, ponieważ Statuty Uzdrowiska Duszniki i Polanica, opublikowane w internecie   są to Statuty, które posiadają tylko dwa załączniki.
Pani Sekretarz stwierdziła, że właśnie dlatego nadzór prawny rozstrzygnie, czy  popełniono błąd tworząc jeszcze jeden załącznik i należy się  trzymać  statutu wzorcowego, czy  dostosowując się do naszych specyficznych warunków, o których mówił pan Burmistrz, mianowicie o tym, że mamy dwa hotele czterogwiazdkowe, których tamte uzdrowiska nie mają i tworząc ten załącznik rozwiązuje się pewien problem faktyczny. Póki tego nie skontroluje tego ktoś z zewnątrz, ponieważ każda ze stron podtrzymuje swoją argumentację,  nie ma innego sensownego rozwiązania. Przedłużenie pracy Komisji i wymienianie się tymi samymi argumentami nie przybliży do rozwiązania tej kwestii.
Przewodniczący rady zwrócił się do radnego P.Koczota pytaniem, czy podtrzymuje swój wniosek o wycofanie projektu uchwały w porządku obrad.
Radny P.Koczot stwierdził, że podtrzymuje swój wniosek, ponieważ tak byłoby najlepiej.
Radny A.Ziembiński stwierdził, że przychyla się do wniosku radnego, ponieważ jest kilka niejasności.
Pani Sekretarz zwróciła się z prośbą o sprecyzowanie o jakie niejasności chodzi.
Radny A.Ziembiński stwierdził, że gra się toczy tutaj o sprawę taką, która nie powinna Rady zbytnio interesować. Jest to sprawa dotycząca kontraktowania świadczeń. Wiadomo, że podmiot pod nazwą hotel, czy Verde Montana czy Kudowa nie ma żadnych przesłanek żeby Narodowy Fundusz Zdrowia chciał zawrzeć z  nimi umowy, ponieważ te dwa podmioty wysokiej klasy i standardzie czterogwiazdkowego hotelu nie spełniają wielu aspektów wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. To jest rzecz podstawowa. Druga sprawa to jest to sprawa dotycząca tych załączników. Wzorcowy statut mówi o dwóch załącznikach, tutaj wprowadzono trzeci i można to było zrobić. Można było wprowadzić czwarty i piąty, tylko jest pytanie po co i jaki to ma cel. Trzecia sprawa jest to sprawa stref A, B i C naszego uzdrowiska. Pojawiły się również wątpliwości z tym związane. Rozporządzenie z 2006 roku mówi o nazewnictwie ale połączonym ze strefami. Wynika z tego, że Neptun i Orlik leżą w strefie C uzdrowiska, czy w związku z tym nie będzie przeszkód w podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest wiele niejasności. Pani Sekretarz ma rację, że sprawę rozstrzygnie ostatecznie nadzór prawny. Radny stwierdził, że jego zdaniem nadzór prawny uchyli niektóre fragmenty tej uchwały, a po co. Jest wiele niejasności, radny uważa, że ten załącznik nr 3 jest niepotrzebny. Jest on zupełnie zbędny, dlatego też popiera wniosek, aby głosowanie nad tą uchwałą odłożyć do kolejnej sesji. 
Przewodniczący Rady stwierdził  jako członek Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska, że  jest zdziwiony tym, że te wątpliwości pojawiają się dopiero teraz.
Radny A.Ziembiński stwierdził, że pan Przewodniczący nie powinien być zdziwiony, ponieważ Komisja Uzdrowiskowa spotykała się w sprawie Statutu dwukrotnie. Dyskutowano bardzo wnikliwie, ale i debatowano tylko nad Statutem. Wcześniej tzn. do sesji członkowie Komisji nie widzieli załącznika nr 1,2 i 3.
Burmistrz Miasta stwierdził, że dyskusja na temat tego, żeby komuś nie dać szansy jest po prostu złą dyskusją. Jeśli ktoś nie spełnia wymogu takiego, żeby być z tej grupie w załączniku nr 3 to nadzór prawny to odrzuci. W strefie A znajduje się Hotel Verde Montana, Hotel Kudowa znajduje się w strefie B, natomiast ośrodek Neptun znajduje się w strefie C. Skoro jest taka rozbieżność to należy dać szansę nadzorowi prawnemu, żeby  się w tym temacie wypowiedział. Jeżeli nadzór uzna, że ta klasyfikacja obiektów jest zła, to jeszcze raz będzie to rozpatrywane, dyskutowane i głosowane.
Radny W.Gucz zaproponował, aby tej sprawy nie rozstrzygać na dzisiejszej sesji. Należy dać szansę Komisji Uzdrowiskowej, aby jeszcze raz ze spokojem  zajęła się tą sprawą. Przecież nic się nie dzieje, nikt nikogo nie popędza.  
Burmistrz miasta stwierdził, że Komisja niczego nie wymyśli, uważa że należy podjęć te uchwałę i przekazać ją do nadzoru prawnego wojewody.
Radny W.Gucz stwierdził, że jest to zdanie Burmistrza, natomiast radni członkowie Komisji mogą mieć inne zdanie i dlatego uważa, że  uchwałę tę należy wycofać.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego P.Koczota z pytaniem, czy podtrzymuje swój wniosek o wycofanie projektu tej uchwały z porządku obrad.
Radny P.Koczot wnioskuje tak jak  Przewodniczący Komisji tzn. aby radni nie podejmowali tej uchwały, a członkowie Komisji zobowiązują się, że przed kolejną sesją przedyskutują szczegółowo jeszcze sprawę Statutu Uzdrowiska.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie wniosek radnego P.Koczota, aby nie głosować projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia  Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój oraz  przedyskutować Statutu na Komisji i do sprawy uchwały wrócić nas kolejnej sesji. 
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
za było                 -  6 radnych
przeciw było        - 6 radnych
wstrzymało się     - 3 radnych
W związku z tym, że wniosek nie uzyskał większości głosów nie został przyjęty.
Radny  M.Oleśko w związku z tym, ze nie ma przeszkód, aby było więcej załączników do Statutu zaproponował, aby stworzyć załącznik nr 4, w którym będą te dwa hotele związane z  uzdrowiskiem bez działalności leczniczej a w załączniku nr 3 zostanie Zespół Rehabilitacyjny dla dzieci Orlik i ośrodek Neptun. Może to rozwiąże sytuację, ponieważ teraz jest  pat i do niczego to nie prowadzi. 
Radna Ł.Rachuba stwierdziła, że na poprzedniej sesji była za tym , aby to utrzymać w takiej wersji jak to zaproponowano w projekcie uchwały, natomiast w momencie kiedy dowiaduje się, że na Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska, Komisji najważniejszej w tej sprawie, w tym temacie ten temat nie był głębiej analizowany i członkowie Komisji proszą o to, żeby jeszcze raz poświęcić posiedzenie Komisji temu właśnie tematowi to należy to uczynić. Jeżeli  Rada nie jest czasowo ograniczona terminem to jest za tym, aby Komisja jeszcze raz tę sprawę przeanalizowała. Jeżeli Komisja czegoś nie zrozumiała, jeżeli Komisja czegoś nie wie to należy Komisji dać możliwość dokonania dokładnej analizy. 
Burmistrz Miasta stwierdził, że ze względu na to, iż nie wszyscy radni mieli czas, bo tak wynika z tej dyskusji,  proponuje wycofanie z porządku obrad w/w projektu uchwały i przełożenie go na kolejną sesję Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady  stwierdził, że chciałby od radnego P.Koczota  usłyszeć sensowną argumentację. Rozumie ten argument tego, że Komisja z jakiś powodów nie do końca zapoznała się z projektem tej uchwały, ale co poza tym jest powodem tego, że radny proponuje, aby  te dwa obiekty w ogóle wykreślić z załącznika nr 3.
Radny P.Koczot poinformował, że we wzorcowym statucie uzdrowiska znajdują się tylko i wyłącznie dwa załączniki. Pani B.Kopeć zaproponowała, aby był trzeci załącznik. Radny stwierdził, że to nie jest tak, że on się z nim nie zgadza. Natomiast jeżeli jest możliwość taka, aby tych załączników jak mówi pani Sekretarz było więcej, to naprawdę będzie lepiej jak Komisja jeszcze raz się spotka i porozmawia na temat tych załączników i być może będzie sytuacja taka, że nie będzie trzech załączników tylko cztery tak jak powiedział radny M.Oleśko. Być może nie będzie tak, że w tych załącznikach znajdzie się tylko Hotel Verde Montana i  Hotel Kudowa, tylko znajdzie się  więcej obiektów, które tak samo działają  w sposób może nie leczniczy, ale zgodnie z rozwojem miasta Kudowy. Nie chce tego negować i mówić, że jest przeciwko tym dwóm obiektom.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z porządku obrad w/w projektu uchwały i przełożenie go na kolejną sesję Rady Miejskiej.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku 
Burmistrz Miasta poinformował, że przedłożony  projekt uchwały w sprawie likwidacji Międzygminnego Związku Celowego  podyktowany jest faktem, że Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej podpisały umowę ze spółką, która będzie odbierać odpady komunalne według ustalonej specyfikacji. Po decyzjach Zgromadzenia uznano, że z dniem 31.12.2009 r. rozwiązuje się Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku. MZC mógłby funkcjonować w momencie kiedy miałby jakieś zadania do zrealizowania na dzisiaj takich zadań Związek Celowy  już nie ma. Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej mają podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych według specyfikacji, w której mieszczą się wszystkie odpady komunalne. 31 grudnia zgodnie z decyzją Wojewody przestaje funkcjonować wysypisko odpadów w Brzozowiu. Odpady będą wożone do gminy Radków.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku   została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy stwierdziła, że projekt tej uchwały nie wymaga szczególnego komentarza, ponieważ Rad podjęła już kilka takich uchwał. W związku z tym, że użytkownik wieczysty nieruchomości wymienionej w niniejszej uchwale spełnia kryteria określone w art. 4 ust 8 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zaistniała potrzeba udzielenia zgody na bonifikatę od opłaty z tytułu ww. przekształcenia.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju 
Pani Ł.Rachuba – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w dniu 07.12.2009 r. państwo Narcyza i Robert Duch skierowali skargę dotyczącą działalności Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W dniu 8.12.2009r. Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego skierował sprawę do Przewodniczącego Rady Miejskiej w celu jej zbadania. Tak jak zawsze pan Przewodniczący skierował skargę do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedłożoną skargą państwa Narcyzy i Roberta Duch stwierdza, że kierowane pod adresem Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój zarzuty dotyczące próby zepchnięcia na margines społeczny skarżących z powodu podejmowanych przez Burmistrza decyzji są całkowicie bezzasadne.  Zarówno decyzja Burmistrza w sprawie formy i wysokości przydzielonej pomocy społecznej skarżącym jak i sposób informowania skarżących w sprawie związanej  z ich sytuacją prawną  z tytułu zajmowanego lokalu socjalnego były zgodne z prawem. Komisja odnosi wrażenie, że kolejne skargi państwa Narcyzy i Roberta Duch są wynikiem niezadowolenia ze sposobu rozstrzygnięcia dotychczasowych skarg, ponieważ ta skarga dotyczy skarg, które już były analizowane przez Komisję Rewizyjną oraz Radę Miejską.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do pani Sekretarz, czy za każdym razem kiedy państwo Duch będą pisać pisma, które  nazywają skargą  Rada będzie musiała to rozpatrywać z takim trybie.
Pani Sekretarz poinformowała, że niestety tak, ponieważ po tej kolejnej skardze wykonano telefon do nadzoru z pytaniem, czy nie można by było  w jakiejś innej formie tego typu korespondencji załatwić - chodziłoby o udzielenie odpowiedzi przez Przewodniczącego Rady ze względu na to, że skarga była już przez Radę raz rozpatrzona.  Niestety pani pracująca w nadzorze w trakcie rozmowy telefonicznej wyjaśniła, że jedyną właściwą formą przewidzianą przepisami prawa nawet w takich sytuacjach jest podjęcie uchwały w tej sprawie. Pani sekretarz poinformowała zebranych, że państwo Duch co rusz wysyłają korespondencję do Urzędu Wojewódzkiego, albo w formie skargi, albo w formie uzupełnienia do skargi, albo, że coś im się niepodobna.  Nadzór pana Wojewody też jest zarzucany przez pana Ducha korespondencją i załącznikami fotograficznymi.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy – Zdroju
Przewodniczący Rady poinformował, że obecne uposażenie Burmistrza Miasta  od 1 marca 2008 roku wynosi 9.380 zł  brutto. W myśl obowiązujących przepisów Burmistrzowi Miasta nie można udzielić nagrody z wyjątkiem nagrody jubileuszowej. Proponuje, aby podwyższyć wynagrodzenie Burmistrzowi Gminy  do łącznej kwoty 10.000 zł. Nie jest to maksymalne wynagrodzenie jakie mógłby  Burmistrz otrzymać.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy – Zdroju  została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.2)


Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o zapisanie  stanu kont bankowych  na koniec roku, ponieważ będzie to niezbędne do oświadczeń majątkowych. Na  kolejnej sesji chciałby przedstawić uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok i w związku z tym czeka na propozycje  od Przewodniczących Komisji.
Radny W.Gucz stwierdził, że z materiału, który radni otrzymali na sesji wynika, że Kudowa utraciła w rankingu. Kiedy do Kudowy przyjeżdżali mieszkańcy w wielu regionów Polski. W tej chwili   tych ludzi tu nie ma. Jego zdaniem przyczyna leży  między innymi   w utracie komunikacji kolejowej pomiędzy Wrocławiem a Kudową. Niedawno w Gazecie Gmin był artykuł na temat walki o przywrócenie tej komunikacji. Radny uważa, że Rada powinna wesprzeć tę sprawę tzn. sprawę dot. przywrócenia tej komunikacji a szczególnie komunikacji dalekobieżnej. 
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie zgadza się z tym co powiedział radny W.Gucz, ponieważ na 49 uzdrowisk w tym rankingu wymienione są tylko dwa. Jedno z Pomorza, bo tam się leczy dzieci, a drugie  i jedyne z województwa dolnośląskiego, gdzie uzdrowisk jest 10, to Kudowa-Zdrój. Natomiast jeżeli chodzi o PKP Burmistrz stwierdził, że gmina nie jest w stanie zrobić nic, jak pociągiem w Kłodzka do Kudowy będzie jeździć 5 osób. Chyba, że gmina znajdzie olbrzymie pieniądze i będzie za te połączenia płacić.
Radny A.Kanecki – Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska  poinformował, że w styczniu zorganizuje posiedzenie Komisji w sprawie omówienia Statutu Uzdrowiska i zaprasza na to posiedzenie radnych, którzy są tym tematem zainteresowani. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLIX/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2010 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż